Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Regulamin Finansowy Sędziów_ogólne przepisy 2019

REGULAMIN FINANSOWY SĘDZIÓW
Ogólne przepisy 2019
REGULAMIN FINANSOWY SĘDZIÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU KICKBOXINGU
& 1.
Sędziowie powoływani do pracy na turniejach zobowiązani są do posiadania aktualnej licencji sędziowskiej. Opłata licencji za dany rok kalendarzowy powinna być uregulowana przed sędziowaniem pierwszych zawodów lub najpóźniej do końca lutego każdego roku i wynosi:
Klasa A - 100 ZŁ
Klasa B - 90 ZŁ
Klasa C - 80 ZŁ
Klasa D - 60 ZŁ

& 2.
Polski Związek Kickboxingu lub organizator zawodów w kickboxingu zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzeń sędziowskich oraz zwrotu kosztów przejazdu i pobytu sędziów i delegatów PZKB według poniższych zasad:
Wynagrodzenie sędziowskie za dzień trwania zawodów (liczy się od rozpoczęcia pierwszej walki do końca ostatniej walki). Przy zawodach w których dzień zawodów rozpoczyna ważenie sędziowie wagowi otrzymują wynagrodzenie za ważenie zgodnie z tabelą a sędzia główny otrzymuje dodatkowo wynagrodzenie sędziego wagowego. Kiedy ważenie odbywa się dzień przed zawodami sędziowie otrzymują wynagrodzenie tylko za ważenie z wyjątkiem sędziego głównego który otrzymuje wynagrodzenie tylko sędziego głównego.
1. Czas pracy przy kilku dniowych zawodach wynosi osiem godzin dziennie (nie wliczając przerwy obiadowej). Za wynikające nadgodziny należy się wynagrodzenie zgodnie z tabelą i wynosi odpowiednio:

Tabela kosztów sędziowania
WSZYSTKIE PODANE KOSZTY SĄ KWOTAMI NETTO.

Turnieje strefowe i pierwszego kroku
MP, PP we wszystkich formułach, otwarte turnieje i puchary międzynarodowe.
KLASA SĘDZIOWSKA
Normalna stawka zł
Po przekroczeniu
8 godzin
KLASA SĘDZIOWSKA
Normalna stawka zł
Po przekroczeniu
8 godzin
Sędzia Gł. A/ Delegat
120
140
Sędzia Gł. A /
Delegat
160
200
Kierownik planszy ringu A
110
120
Kierownik planszy ringu A
140
170
Sędzia A
100
110
Sędzia A
120
150
Sędzia B
80
100
Sędzia B
110
140
Sędzia C
70
90
Sędzia C
100
120
Sędzia D
60
70
Sędzia D
80
100
Sędzia wagowy
50 zł

2. Sędziowie pragnący podnieś klasę podczas seminariów sędziowskich nie otrzymują wynagrodzenia i zwrotu za koszt dojazdu.
3. Zawody rangi pierwszego kroku oraz ligi mogą być sędziowane przez dwóch sędziów (1 prowadzący, 1 punktujący).
4. Rozliczenie finansowe (zwrot kosztów przejazdu i kosztów sędziowania) ma nastąpić: najpóźniej przed walkami finałowymi zgodnie z przedstawionym zestawieniem kosztów przygotowanym najpóźniej 3 dni przed zawodami przez sędziego głównego i zatwierdzonym przez Organizatora zawodów oraz delegata PZKB. Różnice godzinowe – nadgodziny-zatwierdzone przez organizatora i Delegata PZKB doliczone są do ryczałtu sędziowskiego po zakończeniu imprezy. Za nieprawidłowości w rozliczeniu sędzia/delegat odpowiada zgodnie z obowiązującymi przepisami karno- skarbowymi oraz dyscyplinarnymi PZKB.
5. Na zawodach toczonych na jednej planszy ( ringu ) musi być zorganizowane przynajmniej jedno stanowisko wagowe.
Na zawodach toczonych na dwóch planszach ( ringach ) i więcej muszą być zorganizowane o przynajmniej dwa stanowiska wagowe.
6. Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania delegata PZKB rozliczany jest zgodnie z powyższym regulaminem i spoczywa na organizatorze imprezy.
B. Zwroty Kosztów podróży następują:
1. Na podstawie biletu i poniesionych kosztów przejazdu według następujących zasad obejmujących cenę określonego środka transportu:
a. do 100 km - pociąg pośpieszny II klasa,
b. powyżej 100 km - II kl. pociąg pośpieszny, II kl. expres lub intercity,)
c. autobus PKS tam gdzie nie ma połączeń PKP.
2. W podróżach trwających dłużej niż 6 godzin nocą sędzia, delegat może korzystać z kuszetki lub miejsca sypialnego. Powyższy fakt musi udokumentować biletem na kuszetkę
(sypialny).
3. W podróżach pociągiem z miejscami rezerwowanymi sędzia, delegat musi okazać miejscówkę.
4. Podróż powrotną rozlicza się w wysokości kosztów dojazdu na miejsce zawodów.
5. Sędzia, delegat może rozliczyć należności z tytułu pokrycia kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej po okazaniu biletów.
6. W przypadku odbywania podróży samochodem prywatnym każdy sędzia, delegat rozlicza koszty przejazdu wg następujących zasad:
a) do 100 km (sumarycznie w dwie strony)- 35zł
b) po przekroczeniu 100 km rozliczamy według następującego przelicznika: 1km x 0,35 groszy.
c) kilometry obliczane są na podstawie Google Maps od miejsca zamieszkania sędziego/delegata do miejsca rozgrywania zawodów
7. Jeżeli sędzia odbywa podróż powyżej 8 godzin należy mu się dieta zgodnie z przepisami państwowymi i w roku 2019 wynosi ( pełna dieta 30 zł ), w podróży:
- poniżej 8 godz. dieta nie przysługuje
- od 8 do 12 h jego dieta wynosi 50% diety pełnej = 15 zł
- 12h i więcej - przysługuje mu pełna dieta = 30 zł.
C. Gale krajowe (dotyczy walk o tytuły: Mistrz Polski, Europy i Świata, mecze międzynarodowe oraz gale bez walk o tytuły) sędziowie otrzymują wynagrodzenie za dzień zawodów zgodnie z poniższą tabelą. Po przekroczeniu czasu pracy 8 godz. stawka zwiększa się o 20%

Gale bez walk o tytuły
Sędzia główny
Sędzia ringowy, punktowy
Sędzia czasowy
240
190
-
Z walkami o tytuły.
290
240
-

Przy zawodach łączonych amatorskich z galą finałową z dodatkowymi walkami zawodowymi sędziowie otrzymują wynagrodzenie za dzień zawodów zgodnie z powyższą tabelą.
D. Przy galach innych niż związkowe (PZKB) sędziowie otrzymują wynagrodzenie według ustaleń z organizatorami nie mniejsze jednak jak kwoty w galach związkowych. Gale te jednak muszą obywać się pod patronatem PZKB.
Klucz powołań sędziów na zawody amatorskie i zawodowe:
  1. Na centralne zawody krajowe rangi MP i PP skład sędziowski powołuje przewodniczący komisji sędziowskiej PZKB – skład tez musi być zatwierdzony przez wyznaczonego członka Zarządu PZKB najpóźniej 5 dni przed imprezą.
  1. Na zawody strefowe (4 strefy) niższej rangi skład sędziowski powołuje przewodniczący strefy – skład ten musi być zatwierdzony przez Przewodniczącego Komisji sędziowskiej najpóźniej 5 dni przed imprezą.
  1. Skład sędziowski na gale zawodowe powołuje przewodniczący strefy właściwy dla miejsca organizacji gali – skład musi być zatwierdzony przez Przewodniczącego komisji Sędziowskiej PZKB najpóźniej 5 dni przed impreza ( nie dotyczy cyklicznych gal takich jak DSF i inne posiadających stały skład sędziowski uzgodniony z PZKB).
  1. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu PZKB.
  1. Sytuacje inne, wynikłe podczas zawodów, nie objęte regulaminem rozstrzyga na miejscu delegat PZKB.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL