Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Oświadczenie Podatnika do umów zlecenie_2020

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY(DOTYCZY 2020 ROKU) (prosimy wypełniać czytelnie )
Nazwisko...........................................................................Imiona ................................................................
Imię ojca i matki …..............................................................Seria i nr dowodu osobistego ……………………………..
Miejsce urodzenia..............................................Data urodzenia.................................Obywatelstwo………….....
Dzień / miesiąc / rok
PESEL .................................. Telefon. ....................................Adres e-mail……………………………………………………..

ADRES ZAMIESZKANIA (właściwy dla celów podatkowych)
Ulica...................................................................................... Nr domu....................Nr mieszkania ..................
Kod pocztowy……………………… Miejscowość................................................ Gmina..........................................
Województwo …………………………………………… Powiat …………………………………………..Poczta …………………………….
Urząd skarbowy ....................................................................................................................................................
Oddział NFZ ……………………………………………………………..………….


OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia
Oprócz umowy zlecenia z Wami jestem pracownikiem innego zakładu pracy TAK / NIE*
Zakład pracy : nazwa .................................................................................................. NIP.........................................
Jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w wymiarze …....................................czasu pracy
Moje wynagrodzenie jest niższe/wyższe* od minimalnego wynagrodzenia (2.600 zł brutto)
Oprócz umowy zlecenia z Wami jestem jednocześnie zatrudniona/y na podstawie następujących umów zlecenia :
Lp.
Nazwa Zleceniodawcy
NIP Zleceniodawcy
Czas trwania umowy
Od - do
Objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym TAK/NIE
Wynagrodzenie jest wyższe niż 2.600,-zł. TAK/NIE
Jeśli NIE jest wyższe niż 2.600,-
zł. podać wysokość
Prowadzę działalność gospodarczą – TAK / NIE* Jeżeli TAK: NIP: .........................................................................
Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacam pełne składki ZUS (podstawa min.3.136,20-zł.)TAK / NIE*

Jestem emerytem*/rencistą*TAK/NIE nr świadczenia …………………………………………………

Jestem uczniem*/studentem , ukończyłem/nie ukończyłem 26 lat* TAK/NIE
Nazwa uczelni ....................................................................................... Numer indeksu/legitymacji…………………………………..

Jestem/nie jestem bezrobotny(a)*, zarejestrowany(a) w Urzędzie Pracy TAK / NIE*, pobieram/nie pobieram* zasiłek dla bezrobotnych TAK/NIE.


Zgodnie z powyższym oświadczeniem z tytułu zawartej z Polski Związkiem Kickboxingu Umowy :

Wnoszę /nie wnoszę* o pobieranie składek emerytalno-rentowych ze stypendium

Wnoszę o dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe TAK / NIE*; chorobowe TAK / NIE*
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowaniaPolskiego Związku Kickboxingu o wszelkich zaistniałych zmianach w terminie 7 dni od nastąpienia odpowiedniej zmiany .
Forma oświadczenia jest zgodna z art. 9 ust. 2c Ustawy z 23 października 2014r. o zmianie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1831)
Oświadczam, że powyższe zgłoszenie wypełniłem(łam) zgodnie z prawdą i że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 kodeksu karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
Jestem świadom odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji ,także pod względem rozliczeń składkowych z ZUS i w przypadku ,gdyby podane przeze mnie dane okazały się błędne ,co skutkowałoby koniecznością uregulowania dodatkowych składek wobec ZUS zobowiązuje się do ich pokrycia .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu i umowach zlecenia, sporządzonych na podstawie oświadczenia, dla potrzeb niezbędnych do realizacji dotacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).
Informujemy, że powyższe oświadczenie podlegać będzie weryfikacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
NUMER KONTA BANKOWEGO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić Dnia, .................................... ..........................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Załączone pliki
msword
Oświadczenie_podatnika_2020.docx
09.01.2020

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL