Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Regulamin Współzawodnictwa Profesjonalnego W Kickboxingu, Muay-Thai i Formułach Pokrewnych

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA PROFESJONALNEGO W KICKBOXINGU, MUAY-THAI I FORMUŁACH POKREWNYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1Definicje

1. W rozumieniu Regulaminu użyte pojęcia oznaczają:
a)Regulamin - niniejszy regulamin.
b)Formuły pokrewne ? formuły profesjonalnej walki sportowej, swoimi przepisami zbliżone do kickboxingu, a ze względów promotorsko-organizacyjnych posiadające inne nazwy (np. Thai-kickboxing, Thai boxing, K1, itp)
c)PZKB - Polski Związek Kickboxingu
d)WWP - Wydział Walk Profesjonalnych Polskiego Związku Kickboxingu.
e)Promotor - osoba posiadająca licencję Promotora wydaną przez WWP.
f)Menedżer - osoba posiadająca licencję Menedżera wydaną przez WWP.
g)Zawodnik profesjonalny ? osoba uprawiająca kickboxing, Muay Thai lub dyscyplinę pokrewną na podstawie umowy i otrzymująca z tego tytułu wynagrodzenie.
h)Licencja WWP - dokument uprawniający do czynnego uczestnictwa w profesjonalnej rywalizacji sportowej w obszarze działalności WWP.
i)Funkcyjny - osoba pełniąca obowiązki podczas zawodów, posiadająca licencję WWP (sędzia, sekundant, delegat techniczny, menedżer, promotor).
j)ZMP - Zawodowy Mistrz Polski.k)MZMP - Międzynarodowy Zawodowy Mistrz Polski.
l)Zawody - impreza sportowa organizowana przez Osobę lub organizację posiadającą licencję Promotora WWP.
m)Federacje walk profesjonalnych uznawane przez PZKB ? Federacje WKA - Londyn, WKN ? Paryż, ISKA- Wiedeń, WAKO PRO ? Monza, WBC ? MT Bangkok.
n)Sekundant - osoba asystująca i udzielająca zawodnikowi w ringu pomocy, wskazówek podczas przerw między rundami.

§ 2 Zakres obowiązywania

1.Wszystkie osoby fizyczne i prawne posiadające obywatelstwo polskie lub działające na terenie naszego kraju, uczestniczące w profesjonalnym współzawodnictwie w kickboxingu, Muay Thai i formułach pokrewnych obowiązuje Regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami i postanowieniami WWP i jego organów, wynikającymi z przepisów Regulaminu.

2.
Regulamin ten stosuje się podczas organizacji profesjonalnych imprez sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa w kickboxingu, Muay Thai i formułach pokrewnych na terenie Polski.


ORGANIZACJA I STRUKTURA WSPÓŁZAWODNICTWA PROFESJONALNEGO

§ 3
Wydział Walk Profesjonalnych

1.Organizacja i nadzór profesjonalnego współzawodnictwa sportowego w kickboxingu, Muay Thai i formułach pokrewnych należy do Wydziału Walk Profesjonalnych działającego w strukturach Polskiego Związku Kickboxingu.
2.Wyłączne prawo do nadawania tytułów Zawodowego Mistrza Polski, Międzynarodowego Zawodowego Mistrza Polski i innych tytułów, w nazwie których występuje słowo ?Polska? przyznawanych w profesjonalnej rywalizacji sportowej w kickboxingu, Muay Thai i formułach pokrewnych posiada WWP.
3. Struktura organizacyjna WWP:a)Wydziałem kieruje Prezydium WWP w składzie:- Przewodniczący- członkowie Wydziału3.WWP ma prawo do nadawania i odbierania zawieszania licencji uprawniających do uczestnictwa i organizacji profesjonalnego współzawodnictwa sportowego w kickboxingu, Muay Thai i formułach pokrewnych.
4.WWP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu w wyniku uprawiania kickboxingu, Muay Thai i formuł pokrewnych.

§ 4

Profesjonalne zawody i walki sportowe

1.Współzawodnictwo profesjonalne w kickboxingu, Muay Thai i formułach pokrewnych odbywa się podczas zawodów sportowych.
2.Na zawodach sportowych rozgrywane są walki profesjonalne, w których biorą udział zawodnicy spełniający wymogi Regulaminu.
3.Walki rozgrywane są w oparciu o przepisy sportowe walk profesjonalnychW każdej formule walki obowiązuje osobny regulamin rozgrywania walk.
4.W walkach o tytuły organizacji międzynarodowych obowiązują przepisy rywalizacji sportowej danych Federacji, o ile przepisy te nie kolidują z regulaminem w zakresie ochrony zdrowia zawodników. Inne regulaminy wewnętrzne PZKB obowiązują niezależnie od federacji o której tytuł ubiega się zawodnik.

§ 5

Zawodnicy

1.Zawodnikiem profesjonalnym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie o sporcie kwalifikowanym, niniejszym Regulaminie oraz posiada stosowną licencję WWP.
2.W zawodach mogą startować zawodnicy posiadający aktualną licencję WWP, aktualne badania lekarskie oraz zawodnicy posiadający licencje innych federacji narodowych.
3.W walkach profesjonalnych mogą brać udział zawodnicy posiadający Profesjonalną Klasę Sportową lub indywidualną zgodę na start WWP
4.Klasy nadaje i weryfikuje po każdych zawodach WWP.
5.Rozróżnia się następujące Profesjonalne Klasy Sportowe:
a)Klasa A ? zawodnicy, którzy wygrali powyżej 5 walk zawodowych. Zawodnicy tej klasy nie mają żadnych ograniczeń w startach w kraju i za granicą.
b)Klasa B ? zawodnicy, którzy wygrali 5 walk zawodowych (dla kobiet 2-5).
c)Klasa C ? zawodnicy, którzy wygrali 3 walki zawodowe lub mniej Zawodnicy tacy nie mogą brać udziału w walkach za granicą; walki w kraju nie mogą być dłuższe niż 3 rundy x 2 min.
d)WWP może przyznać klasę niezależnie od pkt. a, b, c6.W walkach mogą brać udział zawodnicy polscy i zagraniczni
7.Zawodnicy toczą walki:
?rankingowe,
?o tytuł Zawodowego Mistrza Polski,
?o tytuł Międzynarodowego Zawodowego Mistrza Polski,
?o tytuły mistrzowskie federacji uznawanych przez WWP,
?o inne tytuły.
8.Walki profesjonalne zakontraktowane zostają na odpowiednią ilość rund wynikającą z regulaminu danej federacji lub Związku Sportowego.
9.WWP prowadzi ranking zawodników. Za udział w zawodach zawodnicy otrzymują punkty, które są po każdych zawodach sumowane i podawane do publicznej wiadomości. System przyznawania punktów ustala WWP.
10.Zawodnik uprawiający sport profesjonalny w kickboxingu, Muay Thai i formułach pokrewnych bierze udział w zawodach i walkach na własną odpowiedzialność.

§ 6

Promotorzy

1.Przepisy niniejsze regulują zasady działalności oraz prawa i obowiązki Promotorów walk profesjonalnych w kickboxingu, Muay thai i formułach pokrewnych, zwanych w dalszej części Promotorami. Zasady przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji udzielanej Promotorom przez WWP określają dalsze przepisy Regulaminu.
2.Działalność Promotora polega na:
a)Organizowaniu zawodów sportowych lub pojedynczych walk z udziałem zawodników profesjonalnych posiadających licencje WWP lub federacji uznawanych przez WWP.
b) Podejmowaniu współpracy z zawodnikami na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (kontrakty promotorskie)
3.Działalność Promotora może wykonywać osoba fizyczna lub prawna, organizacja lub Związek Sportowy która spełnia wymagania określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności posiada stosowną licencję WWP. Wykonywanie czynności Promotora bez posiadania ważnej licencji WWP jest zabronione i podlega sankcjom zgodnie z § 15.
4.Promotor ma prawo do:
a)Organizowania oficjalnych zawodów profesjonalnych w kickboxingu, Muay thai i formułach pokrewnych
b)Organizowania profesjonalnych walk w kickboxingu, Muay thai i formułach pokrewnych, w tym walk rankingowych, walk o tytuły i walk sankcjonowanych przez Federacje uznawane przez PZKB
c)Reprezentowania zawodnika przed organami WWP i PZKB.
5. Obowiązkiem Promotora jest:
a)Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał PZKB i WWP.
b)Dbanie o interesy zawodników objętych kontraktem promotorskim lub inna umowa.
c)Udzielanie właściwym organom PZKB i WWP na ich żądanie wszelkich wymaganych informacji i wysyłania niezbędnych dokumentów.
d)Przestrzeganie właściwych przepisów prawa powszechnego.

§ 7

Menedżerowie

1.Przepisy niniejsze regulują zasady działalności oraz prawa i obowiązki Menedżerów zawodników profesjonalnych w kickboxingu, Muay thai i formułach pokrewnych, zwanych w dalszej części Menedżerami. Zasady przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji udzielanej Menedżerowi przez WWP określają dalsze przepisy Regulaminu.
2.Działalność Menedżera polega na:
a)Prowadzeniu spraw zawodników profesjonalnych, w szczególności w celu zawarcia przez nich kontraktów promotorskich.
b)Prezentowaniu zawodników Promotorom w celu zawarcia przez nich umów.
c)Reprezentowaniu zawodników przed organami federacji uznawanych przez PZKB, oraz przed organami PZKB i WWP.
d)Reprezentowanie zawodników w kontaktach ze sponsorami lub innymi podmiotami w celu kształtowania wizerunku zawodników.
3.Menedżerem może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna.
4.Działalność Menedżera może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności posiada stosowną licencję WWP.
5.Menedżer ma prawo do:
a) Reprezentowania zawodnika przed organami WWP i PZKB.
b) Reprezentowania zawodnika przed Promotorem
c
)Prowadzenia spraw zawodnika wynikających z jego uczestnictwa w profesjonalnym współzawodnictwie sportowym w kickboxingu, Muay thai i formułach pokrewnych.
6. Obowiązkiem Menedżera jest:
a)Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał PZKB i WWP.
b)Dbanie o interesy zawodników.
c)Udzielanie właściwym organom PZKB i WWP na ich żądanie wszelkich wymaganych informacji i wysyłania niezbędnych dokumentów.
d)Przestrzeganie przepisów prawa powszechnego.
7.Wykonywanie czynności Menedżera bez posiadania ważnej licencji WWP jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny WWP oraz podlega karom dyscyplinarnym określonym w § 15.

§ 8

Obowiązki organizatora zawodów

1.WWP winien być powiadomiony o planowanych zawodach, co najmniej na 30 dni przed terminem imprezy.
2.Na 14 dni przed zawodami informacja powinna zawierać: termin i dokładne miejsce zawodów, godzinę rozpoczęcia, miejsce zakwaterowania, ilość walk, listę zawodników startujących w zawodach; należy też określić przewidzianą dla każdej walki ilość rund i podać tytuł o jaki walczą poszczególne pary.
3.Na godzinę przed rozpoczęciem zawodów zabezpieczyć obecność zespołu reanimacyjnego ? poinformowanego o obowiązku podjęcia interwencji przede wszystkim w stosunku do zawodników walczących w ringu ? wraz z karetką reanimacyjną (tzw. R-ką). W przypadku podjęcia interwencji przez zespół reanimacyjny zawody zostają wstrzymane przez Delegata Technicznego, do momentu zakończenia interwencji lub przejęcia obowiązków przez zastępczy zespół reanimacyjny. Obecność zespołu reanimacyjnego jest konieczna od rozpoczęcia do końca trwania zawodów
4.Organizowane na podstawie licencji WWP zawody traktowane są jako imprezy masowe i muszą być podporządkowane ustawie o imprezach masowych.
5.Stosować się do obowiązujących regulaminów WWP i PZKB.
6.Współpracować i dostosować się do zaleceń delegata technicznego zawodów.
7.Organizator jest zobowiązany umieścić logo PZKB w odpowiednio wyeksponowanym miejscu, w uzgodnieniu z Delegatem Technicznym.(Organizator, jeśli jest zobowiązany umieścić logo PZKB to powinien zrobić to odpowiednio wyeksponowanym miejscu, w uzgodnieniu z Delegatem Technicznym.) /PZ/
8.Koszty pobytu delegata na zawodach sportowych ponosi organizator.
9.Delegata wyznacza przewodniczący WWP a w przypadku jego nieobecności lub braku dyspozycyjności - wiceprzewodniczący WWP

§ 9

Obowiązki WWP wobec organizatora zawodów

Delegat ma obowiązek przybycia na zawody sportowe na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów, przeprowadza kontrolę przygotowania zawodów pod względem zgodności z przepisami PZKB. Podczas kontroli obecny jest organizator zawodów lub jego przedstawiciel i sędzia główny zawodów. Z kontroli sporządzany jest protokół , którego pierwszą stroną jest pisemna zgoda delegata na rozpoczęcie zawodów, pozostałe strony opisują dalsze czynności kontrolne. Protokół z kontroli dostarczany jest w przeciągu 7 dni do WWP oraz organizatora i sędziego głównego zawodów drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą. Delegat może w uzasadnionych przypadkach przerwać zawody lub je zakończyć w sytuacji rażących naruszeń regulaminu PZKB oraz ustaleń wynikających z umowy pomiędzy organizatorem a PZKB.

LICENCJE

§ 10

Przepisy ogólne

1.Osoby wymienione w artykułach 11,12,13,14 prowadząc swoją działalność w profesjonalnym współzawodnictwie sportowym w kickboxingu, Muay Thai i formułach pokrewnych muszą posiadać aktualne licencje wydane przez WWP.
2.WWP przyznaje licencje na okres 12 miesięcy, licząc od momentu przyznania. Przedłużenie ważności licencji uzależnione jest od spełnienia warunków niniejszego Regulaminu.
3.Licencje na organizację zawodów profesjonalnych przyznaje się na jednorazową imprezę sportową. Możliwe jest przyznanie licencji na cykl imprez lub na okres 12 miesięcy, decyzję w tej sprawie podejmuje za pomocą uchwały WWP na pisemny wniosek organizatora.
4.WWP przyznaje i przedłuża licencje na pisemny wniosek zainteresowanego lub jego przedstawiciela (Wzór wniosku zawiera zał. nr 3 do Regulaminu).
5.WWP może odmówić przyznania licencji, jeśli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w niniejszym regulaminie i braki, mimo wezwania, nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie. Odmowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
6.WWP przyznaje, odmawia przyznania oraz pozbawia licencji w drodze decyzji. Na decyzję WWP w przedmiocie odmowy wydania licencji przysługuje odwołanie do Zarządu PZKB.
7.WWP prowadzi ewidencję przyznawanych licencji oraz ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i pozbawienia licencji.
8.Licencji WWP przyznanej osobie fizycznej lub podmiotowi gospodarczemu nie można wnieść aportem lub w inny sposób przekazać innemu podmiotowi, spółce prawa handlowego lub innej osobie fizycznej.
9.Przy wniosku o wydanie licencji pobierana jest opłata. Stawki opłat określa załącznik do Regulaminu.

§ 11

Licencja zawodnika
1.Licencję może otrzymać zawodnik, który:
a)Ukończył 18 lat,
b)Posiada aktualne badania lekarskie.
c)Wniesie opłatę licencyjną.
2.O zgodę na licencję dla zawodnika występuje promotor, menedżer lub sam zawodnik.
3.Wydanie licencji następuje na podstawie decyzji WWP.
4.Licencja zawodnika powinna zawierać:
a)Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia zawodnika,
b)Numer licencji,
c)Wskazanie, że licencja została przyznana na uprawianie kickboxingu, Muay thai i formuł pokrewnych w języku polskim i angielskim.
d)Datę wydania licencji
e
)Zdjęcief)Pieczęć WWP i podpis przewodniczącego WWP.5.Od decyzji Komisji WWP kandydatowi, którego wniosek został odrzucony służy odwołanie do komisji odwoławczej PZKB.6.WWP może pozbawić zawodnika licencji w razie:a)Stwierdzenia przez lekarza medycyny sportowej niezdolności do uprawiania kickboxingu lub odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskimb)Nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej.c)Naruszenia obowiązków zawodnika,d)Przekroczenia przepisów antydopingowych.7.Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w ust. 6 stanowią również przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji może być wydana po zakończeniu tego postępowania i wydaniu orzeczenia ostatecznego.

§ 12
Licencja promotora
1.
Osoba fizyczna ubiegająca się o licencję Promotora powinna ona spełniać następujące warunki:
a)Ma pełną zdolność do czynności prawnych,b)Wniesie opłatę licencyjną2.W przypadku, gdy o licencję Promotora występuje osoba prawna, osoba umocowana do jej reprezentowania przedkłada wyciąg z KRS, Regon i NIP.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL