Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Regulamin finansowy PZKb

REGULAMIN FINANSOWY PZKB
Uchwała nr 17/01
z dnia 16 maja 2001 r.

(z późniejszymi zmianami
)

tekst jednolity
Zarząd PZKB uchwala regulamin finansowy Polskiego Związku Kickboxingu o następującej treści:

§ 1
Składka członkowska PZKB wynosi 500 zł (pięćset zł) za dany rok kalendarzowy.
Składka członkowska wpłacona do ostatniego dnia miesiąca stycznia danego roku kalendarzowego ulega obniżeniu o kwotę 100 zł i wynosi 400 zł (czterysta zł).

Uchwała nr 24/2011 z dnia 18.05.2011
§ 2
Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach sportowych PZKB zobowiązani są do posiadania aktualnejlicencji zawodniczej PZKB, tj. obowiązującej w danym roku kalendarzowym.Zawodnicy występujący o licencję zobowiązani są do posiadania następujących stopni szkoleniowych kick-boxingu:

licencja full contact (low kick/ k-1 rules) senior/ junior 5 stopień
licencja semi/light contact, kick light (seniorzy/ juniorzy) 5 stopień
licencja semi/light contact, kick light (kadet starszy 13-15 lat) 7 stopień

licencja semi, light contact, kick light (kadet młodszy 10-12 lat) 9 stopień
licencja form przy muzyce (wydawana na podstawie nie wymagane
pisemnego oświadczenia o trenowaniu sztuki walki)
licencja muay thai ( wydawana na podstawie pisemnego oświadczenia nie wymagane
o trenowaniu sztuk Walki)
Uchwała nr 07/2011 z dnia 05.02.2011 oraz Uchwała nr 49/2011 z dnia 18.12.2011

Stawki za licencje zawodnicze dla stowarzyszonych w PZKB wynoszą:

licencja semi-/light-contact/kick light/formy przy muzyce (kadet młodszy 10-12 lat) 10 zł

licencja semi-/light-contact/kick light/formy przy muzyce (senior, junior, kadet starszy) 20 zł
licencja full-contact/low-kick/k -1 rules/ muay thai (walki 3-rundowe) 20 zł

Licencja profesionalna semi, light contact, kick light/ full-contact/low-kick/ 50 zł
k-1 rules/ muay thai
Uchwała nr 08/2012 z dnia 21.01.2012

W Mistrzostwach Polski w poszczególnych formułach Kickboxingu mogą startować tylko
zawodnicy z klubów stowarzyszonych z PZKB (klub musi posiadać aktualnie wykupioną licencję).
Zawodnicy niezrzeszeni mogą startować wyłącznie w zawodach rangi Puchar Polski, Gala, Turniej itp.

Stawki za licencje zawodnicze dla niestowarzyszonych w PZKB wynoszą:
licencja jednorazowa zawodnika na turniejach eliminacyjnych PZKB 20 zł
licencja jednorazowa zawodnika na Pucharach Polski 50 zł
Uchwała nr 06/2009 z dnia 22.01.2009
§ 3
Trenerzy – instruktorzy w klubach sportowych zobowiązani są do posiadania aktualnej licencji trenerskiej. Stawka licencji trenera PZKB wynosi 20 zł (dwadzieścia zł) za dany rok kalendarzowy. Trener/instruktor zobowiązany jest do wykupienia licencji na początku danego roku kalendarzowego.
§4
Sędziowie powoływani do pracy na turniejach zobowiązani są do posiadania aktualnej licencji sędziowskiej. Opłata licencji za dany rok kalendarzowy powinna być uregulowana przed sędziowaniem pierwszych zawodów i wynosi:

licencja A

70 zł
licencja B
licencja C

60 zł
50 zł
licencja D

40 zł
§5
Organizator zawodów w kick-boxingu zobowiązany jest do wypłaty ryczałtów sędziowskich oraz zwrotu kosztów przejazdu i pobytu sędziów według poniższych zasad:

a)Wynagrodzenie sędziowskie za jeden dzień trwania zawodów ( liczy się od rozpoczęcia pierwszej walki do końca ostatniej walki, zaś podana suma jest kwotą NETTO) i wynosi odpowiednio:

KLASA SĘDZIOWSKA

Strefy

MP, PP- S/C, L/C,Kick Light Rules formy przy muzyce, aero kickboxing, międzynarodowe. ( Turnieje, mecze, walki pokazowe, sparingowe )
MP, PP, ligi, full contact ,K-1, low kick, muay thai, Międzynarodowe, (Turnieje, mecze ,walki pokazowe, sparingowe )
Normalnastawka
KLASA SĘDZIOWSKA
Normalnastawka
Poprzekroczeniu
8godzin

KLASA SĘDZIOWSKA
Normalna stawka
Po przekroczeniu
8 godzin

Sędzia Gł. A
140
160
Sędzia Gł. A
160
200
Sędzia główny A
100
Kierownik planszy A
120
140
Kierownik ringu A
140
170
Sędzia A
80
Sędzia A
100
120
Sędzia A
120
150
Sędzia B
60
Sędzia B
80
100
Sędzia B
100
130
Sędzia C
50
Sędzia C
70
90
Sędzia C
90
120
Sędzia D
30
Sędzia D
40
60
Sędzia D
60
80
SĘDZIA WAGOWY: 40 zł
- Po przekroczeniu 8 godz. trwania zawodów stawka wzrasta do wyżej podanej sumy.

- Przy zawodach toczonych na jednej planszy ( ringu ) musi być obecnych podczas ważenia dwóch sędziów wa
gowych.
- Przy zawodach toczonych na dwóch planszach ( ringach ) musi być obecnych podczas ważenia co najmniej trzech sędziów wagowych.

b)Dietyniezależnie od wynagrodzeń sędziowskich ustalanych Uchwałą Zarządu PZKB organizator zawodów obowiązany jest do wypłaty sędziom i delegatom:
  1. Należności z tytułu diet obliczanych za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania.

  2. Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
   1. od 8 do 12 godz. - przysługuje połowa diety,
   2. ponad 12 godz. - przysługuje pełna dieta,

  1. Jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną ale rozpoczętą dobę:
do 8 godz. - połowa diety,
ponad 8 godz. - pełna dieta,
Wysokość diety regulują przepisy powszechne. Dieta nie przysługuje jeżeli sędziemu, delegatowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie ( trzy posiłki dziennie ).
c) Koszty podróży
  1. Należności z tytułu poniesionych kosztów przejazdu według następujących zasad obejmujących cenę określonego środka transportu:
   1. a. do 50 km - pociąg osobowy,
   1. do 100 km - pociąg pośpieszny II klasa,
   2. powyżej 100 km - I kl. pociąg pośpieszny, II kl. expresowy lub inter city,
   3. autobus PKS tam gdzie nie ma połączeń PKP.

  1. W podróżach trwających dłużej niż 6 godzin nocą sędzia, delegat może korzystać z kuszetki lub miejsca sypialnego.Powyższy fakt musi udokumentować biletem na kuszetkę (sypialny).

  2. W podróżach pociągiem z miejscami rezerwowanymi sędzia, delegat musi okazać miejscówkę.

  3. Podróż powrotną rozlicza się w wysokości kosztów dojazdu na miejsce zawodów.

  4. W przypadku odbywania podróży samochodem prywatnym sędzia, delegat rozlicza koszty według zasad stosowanych przy przejazdach pociągami, to znaczy: do 50 km - pociąg osobowy, do 100 km - pociąg pośpieszny II kl., powyżej 100 km - pociąg pośpieszny I kl.

  5. Sędzia, delegat może rozliczyć należności z tytułu ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej. Ryczałt wynosi 20% diety i przysługuje za każda rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

 1. Na galach krajowych obowiązują następujące stawki, zaś podana suma jest kwotą NETTO:

Wszystkie pozostałe
walki w galach.


Sędzia główny
Sędzia ringowy, punktowy
Sędzia czasowy

200 zł

150 zł

100 zł

Walki o tytuł ME, MŚ.250 zł

200 zł

150 zł

 1. W galach w których występują walki o tytuły MŚ, ME obowiązują stawki 100 -150 Euro.
§6
Opłata za egzamin na sędziego kick-boxingu wynosi 30 zł.
§ 7
W Polskim Związku Kickboxingu możliwa jest weryfikacja stopni uczniowskich i mistrzowskich uzyskanych w innych sportach i sztukach walki. PZKB weryfikuje stopnie uznane przez światowe organizacje działające w sportach i sztukach walki, polskie związkie sportowe zarejestrowane w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP, ogólnopolskie federacje będące członkami Światowych Federacji.
W celu uzyskania weryfikacji stopnia należy złożyć w biurze PZKB następujące dokumenty:
 • kopię dyplomu (certyfikatu);
 • podanie z prośbą o weryfikację posiadanego stopnia;
 • wpłacić na konto PZKB opłatę za weryfikację stopnia i wystawienie dyplomu (certyfikatu) w następującej wysokości:
- 150 zł - w przypadu uzyskania 5 stopnia szkoleniowego PZKB (stopień dopuszczający do rywalizacji sportowej seniorów)
-200 zł - w przypadku uzyskania 3 stopnia szkoleniowego PZKB (stopień wymagany do otrzymania uprawnień instruktora sportu kickboxingu)
-250 zł -w przypadku uzyskania 1 stopnia szkoleniowego PZKB (stopień wymagany do weryfikacji stopni mistrzowskich).
Uchwała nr 21/2010 z dnia 27.05.2010
§8
Organizator egzaminów na stopnie szkoleniowe PZKB pobiera od osób przystępujących do egzaminu następujące opłaty. Poniższe opłaty obowiązują od 01.01.2011 roku dla seniorów:

10 stopień szkoleniowy

40
1 DAN

500 zł


9 stopień szkoleniowy

40
2 DAN

800 zł8 stopień szkoleniowy

40
3 DAN

1500zł7 stopień szkoleniowy

40
4 DAN

1800zł6 stopień szkoleniowy

50


5 stopień szkoleniowy

50


4 stopień szkoleniowy

60


3 stopień szkoleniowy

80


2 stopień szkoleniowy

90


1 stopień szkoleniowy

100
STAWKI EGZAMINACYJNE


10
40 zł

0-10
40 zł

10.- 9
40 zł


9
40 zł

0-9
80 zł

10.- 8
80 zł


8
40 zł

0-8
120 zł

10.- 7
120 zł


7
40 zł

0-7
160 zł

10.- 6
160 zł


6
50 zł

0-6
210 zł

10.- 5
210 zł


5
50 zł

0-5
260 zł

10.-4
260 zł


4
60 zł

0-4
320 zł

10.-3
320 zł


3
80 zł

0-3
400 zł

10.-2
400 zł


2
90 zł

0-2
490 zł

10.-1
490 zł


1
100 zł

0-1
590 zł

9.-8
40 zł

8.-7
40 zł

7.-6
50 zł


9.-7
80 zł

8.-6
90 zł

7.-5
100 zł


9.-6
120 zł

8.-5
140 zł

7.-4
160 zł


9.-5
170 zł

8.-4
200 zł

7.-3
240 zł


9.-4
220 zł

8.-3
280 zł

7.-2
330 zł


9.-3
280 zł

8.-2
370 zł

7.-1
430 zł


9.-2
360 zł

8.-1
470 zł

9.-1
450 zł


6.-5
50 zł

5.-4
60 zł

4.-3
80 zł


6.-4
110 zł

5.-3
140 zł

4.-2
170 zł


6.-3
190 zł

5.-2
230 zł

4.-1
270 zł


6.-2
280 zł

5.-1
330 zł

6.-1
380 zł


3.-2
90 zł

2.-1
100 zł

3.-1
190 zł
W celu zatwierdzenia przez Polski Związek Kickboxingu stopnia szkoleniowego lub mistrzowskiego otrzymanego poza granicami kraju, oprócz uznania stopnia przez Komisję Sportowo-Szkoleniową i Zarząd PZKB należy uiścić 100 % opłaty za dany stopień wg obowiązującego cennika.
Prawo obniżek od obowiązujących stawek przysługuje Zarządowi PZKB.
Uchwała nr 07/2010 z dnia 21.01.2010

§9
Organizatoremegzaminu na stopnie szkoleniowe PZKB może być :
- Klub lub inna osoba prawna zrzeszona w Polskim Związku Kickboxingu.
- Osoba fizyczna posiadająca uprawnienia egzaminatora PZKB oraz prowadząca działalność gospodarczą (mogąca wystawić fakturę).
- PZKB.

PZKB ustala podział środków finansowych uzyskanych podczas egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie na 60 % dla PZKB i 40 % dla organizatora egzaminu.
§10
Stawka licencji egzaminatora PZKB wynosi 100 zł (sto zł) za dany rok kalendarzowy. Egzaminator zobowiązany jest do wykupienia licencji przed przeprowadzeniem pierwszego egzaminu na stopnie w danym roku.
Uchwała nr 17/2010 z dnia 12.03.2010

§11

Obowiązują następujące opłatystartowe na imprezach krajowych nadzorowanych przez PZKB:
Turnieje strefowe/ eliminacyjne – 30zł
Puchary Polski – 40zł
Międzynarodowy Puchar Polski – 45zł
Mistrzostwa Polski – 50zł
Jednocześnie PZKB zaprzestaje finansowania imprez sportowych w kraju.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2022 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL