Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Statut PZKB

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU KICKBOXINGU
(tekst jednolity)
Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1
Polski Związek Kickboxingu (w skrócie PZKB), zwany dalej Związkiem, jest polskimzwiązkiem sportowym, utworzonym w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w sporcie kickboxing, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o sporcie.
§ 2
1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857 z późn zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. W zakresie swej działalności Związek podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
§ 3
1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy Polish Kickboxing Federation.
§ 4
1. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
1. Związek działa w sporcie kickboxing i jest jedynym reprezentantem tego sportu w kraju i za granicą.
§ 6
Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7
1. Wszelka działalność związana z uprawianiem kickboxingu musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w Związku.
2. Członkowie Związku organizują działalność w dziedzinie kickboxingu na zasadach określonych przez Związek.
§ 8
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy. Do realizacji swoich celów Związek może zatrudnić pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 9
1. Celem Związku jest rozwój i popularyzacja kickboxingu w Polsce oraz zrzeszanie stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kickboxingu
2. Związek reprezentuje ruch kickboxingu w kraju i za granicą.
§ 10
Związek realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie kickboxing, w szczególności o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w kickboxingu,
2. ustanawianie i realizację reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek,
3. powoływanie kadry narodowej oraz przygotowanie jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy oraz uczestnictwa w pozostałym międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, a także ustalanie składu reprezentacji narodowej na zawody międzynarodowe,
4. reprezentowania sportu kickboxing w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
5. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności organizowanie lub współuczestniczenie w organizacji zawodów krajowych w randze Mistrzostw Polski, międzynarodowych i pucharowych,
6. prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
7. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród członków Związku,
8. nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
9. przyznawanie licencji zawodnikom, sędziom, egzaminatorom na stopnie szkoleniowe oraz trenerom i instruktorom,
10. opracowywanie kierunków rozwoju kickboxingu w kraju i czuwanie nad ich realizacją,
11. opracowywanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów szkoleniowych i systemów zawodów,
12. prowadzenie i organizowanie:
a) szkolenia zawodników,
b) szkolenia i doszkalania kadry szkoleniowej oraz sędziów we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
c) kontaktów sportowych z organizacjami za granicą,
13. nadawanie uprawnień instruktorskich, sędziowskich i mistrzowskich zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz ustalanie zasad nadawania stopni szkoleniowych,
14. sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kickboxingu, zwłaszcza w zakresie,
a) rozwoju tej dyscypliny sportu,
b) prowadzenia klasyfikacji sportowej,
c) organizacji rozgrywek wszystkich kategorii wiekowych i grup rozgrywkowych,
d) realizacji kalendarza imprez sportowych,
e) prowadzenia rejestracji wyników, ewidencji dokumentacji sportowej,
f) prowadzenia ewidencji zawodników, działaczy i sędziów,
g) nakładania kar dyscyplinarnych,
h) przestrzegania obowiązujących regulaminów Związku,
15. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad innymi członkami stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania kickboxingu,
16. wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,
§ 11
Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.
§ 12
Członkowie Związku dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
§ 13
1. Członkami zwyczajnymi są:
a) kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, co najmniej raz w roku kalendarzowym.
b) Okręgowe Związki Kickboxingu (zwane OZKB) będące związkami sportowymi, o których mowa w art. 6 ustawy o sporcie,
c) inne osoby prawne, których statuty, umowy albo akty założycielskie przewidują prowadzenie działalności w sporcie Kickboxing.
2. Liczbę i teren działania Okręgowych Związków Kickboxingu określa Zarząd Związku, przy czym OZKB może swoim zasięgiem obejmować obszar jednego lub kilku województw.
§ 14
1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba prawna, która zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Związku i zadeklaruje pomoc na rzecz Związku.
2. Członkowie wspierający działają w Związku za pośrednictwem swego przedstawiciela wskazanego i odpowiednio umocowanego przez właściwy organ danej osoby prawnej.
§ 15
Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje uchwałą Prezydium Zarządu Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.
§ 16
1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
a) zgłaszania kandydatów w wyborach do władz Związku i czynnego prawa wyborczego do władz Związku
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu.
2. Członkowie wspierający posiadają prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do władz Związku oraz prawo zgłaszania postulatów i wniosków.
§ 17
Członkowie Związku zobowiązani są do:
1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego kickboxingu
2. przestrzegania zasad statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w Związku,
3. opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez władze Związku,
4. dbania o swój wysoki poziom moralny i etyczny,
5. dbania o dobre imię Związku.
§ 18
Członkowie Związku mogą nawiązywać kontakty sportowe z zagranicznymi organizacjami kickboxingu tylko po uprzednim pozytywnymzaopiniowaniu przez Zarząd Związku.
§ 19
Członkostwo zwyczajne i wspierające Związku ustaje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2. utraty osobowości prawnej lub zaprzestania działalności w zakresie kickboxingu
3. skreślenia z listy członków przez Zarząd Związku z powodu nieopłacenia składek członkowskich lub zadeklarowanych kwot, co najmniej przez okres roku pomimo wezwania przez Związek do uregulowania zaległości w zakreślonym terminie, nie krótszym niż 30 dni
4. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu lub przepisów wydanych na jego podstawie.
§ 20
1. W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Związku - Zarządowi przysługuje prawo:
a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
b) odmówienia poparcia i pomocy na czas usunięcia uchybień,
c) zawieszenia w prawach członka polegającego na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych,
d) wykluczenia członka za działalność na szkodę Związku po uprzednio przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym przez Komisję Dyscyplinarną lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
2. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.
Rozdział IV
Władze Związku.
§ 21
Władzami Związku są:
1. Walny Zjazd Delegatów,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 22
1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Nie można łączyć sprawowania funkcji w jednym z organów statutowych z funkcją w innym organie statutowym Związku.
3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Wyjątek stanowią urzędujący członkowie Zarządu.
4. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 23
Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 24
1. Członkowie władz Związku, którzy uchylają się od wypełniania przyjętych obowiązków i nie biorą, bez usprawiedliwienia, udziału w posiedzeniach władz przez okres co najmniej sześciu miesięcy, mogą być zawieszeni w prawach członka tych władz do czasu najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Uchwałę o zawieszeniu podejmuje komisja dyscyplinarna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
3. Najbliższy Walny Zjazd Delegatów, zwykłą większością głosów, podejmuje uchwałę w przedmiocie odwołania zawieszonego członka władz Związku lub odwieszenia go.
4. Walny Zjazd Delegatów w miejsce odwołanego członka władz Związku wybiera kolejną osobę.
5. Kadencja władz Związku wybranych w toku wyborów uzupełniających trwa do momentu upływu kadencji pozostałych władz Związku, których dotyczyły wyboru uzupełniające.
Walny Zjazd Delegatów
§ 25
1. Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Walny Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd co cztery lata w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.
3. Walny Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów w I terminie, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1. uchwalenie generalnych kierunków działalności Związku,
2. coroczne rozpatrywanie i przyjmowanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego, ocenionego przez biegłego rewidenta,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór Prezesa Związku,
5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. odwoływanie poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa Związku,
7. podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Związku,
8. uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Związku.
§ 27
1. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych (z zastrzeżeniem postanowienia § 17 ust. 2), wybrani zgodnie z postanowieniami aktów organizacyjnych (statutów, umów lub aktów założycielskich) tychosób prawnych określonych w § 13, przy czym jeden członek zwyczajny jest reprezentowany przez jednegodelegata, któremu przysługuje jeden głos,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie ustępujących władz, oraz zaproszeni goście,
2. Członkowieustępującego Zarządu, którzy nie otrzymali absolutorium, mogą ponownie kandydować do władz Związku po zatwierdzeniu ich kandydatur przez co najmniej 2/3 delegatów obecnych na Zjeździe.
3. Zaproszeni goście posiadają bierne prawo wyborcze, pod warunkiem zgłoszenia ich kandydatury do władz Związku przez co najmniej jednego członka zwyczajnego, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 3.
§ 28
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Związku zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem.
§ 29
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek władzy rejestracyjnej albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Związku.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie najpóźniej 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
Zarząd Związku
§ 30
1. Zarząd Związku składa się z od 5 do 7 członków, w tym: Prezesa i minimum 2 wiceprezesów.
2. Prezes Związku wybierany jest przez Zjazd Delegatów w drodze oddzielnego, tajnego głosowania, spośród kandydatów zgłoszonych do Związku na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Walnego ZjazduDelegatów, na którym mają odbyć się wybory do władz Związku.
3. Ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa Związku nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
4. W przypadku ustąpienia Prezesa Związku w trakcie trwania kadencji, Zarząd powierza pełnienie obowiązków Prezesa jednemu z wiceprezesów do czasu najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.
5. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin działania uchwalony przez Zarząd.
6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
§ 31
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. realizowanie zarządzeń władz w zakresie rozwoju kickboxingu oraz wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
3. występowanie do władz samorządowych i państwowychw sprawach dotyczących działalności Związku,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z przepisami,
5. uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku,
6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
7. wstępowanie i reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach sportowych,
8. powoływanie i nadzorowanie oraz rozwiązywanie komisji problemowych, oraz uchwalanie regulaminów działania tych organów,
9. rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Związku i jego członków,
10. powoływanie Komisji Dyscyplinarnej i rozstrzyganie odwołań od jej orzeczeń,
11. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku,
12. ustalanie centralnego kalendarza imprez,
13. kontrola działalności członków Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia lub ustania członkostwa,
15. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
16. ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubów sportowych,
17. rozpatrywanie odwołań od postanowień zarządów OZKB.
§ 32
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§ 33
W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Związku kieruje Prezes i wiceprezesi, którzy tworzą Prezydium Zarządu.
1. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów i wymagają akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3. Prezydium Zarządu działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 34
Przy Zarządzie Związku działają komisje problemowe jako organy doradcze i opiniodawcze. Organy te powołuje Zarząd Związku, a ich działalność prowadzona jest w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd.
§ 35
1. Walny Zjazd Delegatów może odwołać członka władz związku.
2. Wniosek o odwołanie członka władz Związku, składany jest wraz z uzasadnieniem do Zarządu najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zjazdem Delegatów.
3. Przed poddaniem wniosku pod głosowanie Walnego Zjazdu Delegatów, osoby, których wniosek dotyczy mają prawo ustosunkowania się do wniosku.
4. Uchwała w przedmiocie odwołania członka władz Związku zapada w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich zwyczajnych członków Związku.
5. Walny Zjazd Delegatów w miejsce odwołanego członka władz Związku wybiera kolejną osobę.
6. Kadencja członków władz Związku wybranych w toku wyborów uzupełniających trwa do momentu upływu kadencji pozostałych członków.
Komisja Rewizyjna
§ 36
1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi lub w miarę potrzeby - władzy rejestracyjnej.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie z działalności Zarządu oraz z wnioskiem o udzieleniu lub nieudzielaniu absolutorium.
7. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.
Rozdział V
Nagrody i wyróżnienia.
§ 37
Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla działalności Związku osób.
§ 38
Związek może występować o nadanie odznaczeń resortowych działaczom i zawodnikom.
Rozdział VI
Kary.
§ 39
1. Związek ma prawo nakładania kar na:
a) członków Związku,
b) działaczy,
c) zawodników,
d) trenerów i instruktorów,
e) sędziów i egzaminatorów.
Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa szczegółowo regulamin dyscyplinarny Związku uchwalany przez Walny Zjazd Delegatów.
§ 40
W Związku działa Komisja Dyscyplinarna. Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:
1. orzekanie w sprawach związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami sportowymi reguł technicznych i dyscyplinarnych,
2. rozpatrywanie skarg członków Związku i ich przedstawicieli,
3. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających,
4. opracowanie projektu regulaminu dyscyplinarnego Związku,
§ 41
Od orzeczeń dyscyplinarnych przysługuje skarga do Zarządu Związku lub na zasadach ogólnych na drodze prawnej.
Rozdział VII
Majątek i fundusze Związku.
§ 42
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a) wpływy z zawodów i pokazów organizowanych przez Związek,
b) dotacje,
c) składki roczne członków Związku, których wysokość ustala Zarząd Związku,
d) darowizny,
e) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku,
f) dochody z działalności gospodarczej,
g) zapisy, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji.
3. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd.
§ 43
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa i jednego z wiceprezesów.
Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku.
§ 44
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
§ 45
Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.
§ 46
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zjazdowi Delegatów a między zjazdami Zarządowi.
Załączone pliki
msword
Statut_PZKB_tekst_jednolity
10.09.2021

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2023 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL