Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

PZKB Ogólne Przepisy Form Planszowych A ok. I_2020


PZKB
Ogólne Przepisy
Form Planszowych

Rozdział I

PZKB Ogólne Przepisy Form Planszowych
Spis kolejności:
Art. 1 Sędziowie
Art. 1. 1 Sędzia główny 3
Art. 1. 2 Kierownik planszy 3
Art. 1. 3 Sędzia sekretarz 3
Art. 1. 4 Sędzia prowadzący 3
Art. 1. 5 Sędzia środkowy 3
Art. 1. 6 Sędzia boczny PF 4
Art. 1. 7 Sędzia boczny 4
Art. 1. 8 Sędzia punktowy 4
Art. 1. 9 Sędzia mierzący czas 4
Art. 1.10 Delegat Związku 4
Art. 1.11 Lekarz zawodów 4
Art. 1.12 Ubiór sędziego 5
Art. 2 Sprzęt ochronny
Art. 2.1 Kask 5
Art. 2.2 Rękawice 5
Art. 2.3 Bandaże 5
Art. 2.4 Ochraniacz na zęby 5
Art. 2.5 Ochraniacz piersi 6
Art. 2.6 Ochraniacz krocza 6
Art. 2.7 Ochraniacz piszczeli 6
Art. 2.8 Ochraniacz na stopy 6
Art. 2.9 Ochraniacz łokci 6
Art. 3 Ubiór zawodnika, zawodniczki
Art. 3.1 w Point fighting 6
Art. 3.2 w Light contact 6
Art. 3.3 w Kick light rules 7
Art. 3.4 w Formach przy muzyce 7
Art. 4 Obszar walki
Art. 4.1 dla Kadetów młodszych 7
Art. 4.2 dla kadetów starszych, Juniorów, Seniorów, Weteranów 7
Art. 4.3 dla pokazów Form przy muzyce 7
Art. 5 Ważenie zawodników i badania lekarskie 7
Art. 6 Kategorie wiekowe i wagowe
Art. 6.1 Kadetów Młodszych 8
Art. 6.2 Kadetów starszych 8
Art. 6.3 Juniorów 8
Art. 6.4 Młodzieżowców 8
Art. 6.5 Seniorów 8
Art. 6.6 Weteranów 8
Art. 7 Rundy 9
Art. 7.1 w Point fighting 9
Art. 7.2 w Light contact, 9
Art. 7.3 w Kick light rules 9
Art. 7.4 pokaz w Formach przy muzyce 9
Art. 8 Doping 9
Art. 9 Uwagi końcowe 9
Art. 1 SĘDZIOWIE
Art. 1. 1 Sędzia Główny zawodów.
1. Funkcję sędziego głównego wprowadza się na turniejach indywidualnych i drużynowych
oraz na zawodach mistrzowskich wszystkich szczebli.
2. Odpowiednio wcześniej przybywa on na miejsce zawodów, tak aby czynności organizacyjne
zakończyć na 1 godzinę przed zawodami.
3. Odpowiada za nadzór nad przebiegiem całości spraw sędziowskich.
4. Jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad, reguł i przepisów podczas zawodów.
5. Ma prawo sprawdzić stan obiektu, wyposażenia i sprzętu.
6. Rozmieszcza sędziów na poszczególne plansze, oraz wyznacza Kierowników plansz.
7. Zatwierdza dokumenty zawodnicze, przeprowadza kontrole wagową i losowanie,
prowadzi dokumentację zawodów.
8. Sprawdza czy protokół wagi i badań lekarskich dopuszcza zawodników do walki oraz
upewnia się co do tożsamości zawodników.
9. W zawodach których liczba zawodników przekracza 100 osób wprowadza funkcję
sekretarza zawodów.
10. Ma prawo przerwać zawody i domagać się usunięcia przeszkód, winnych lub odsunąć
od pracy sędziego podejmującego błędne decyzje.
11. Do rozstrzygania protestów zaistniałych w czasie zawodów sędzia główny powołuje
komisję techniczną celem rozpatrzenia protestu lub podjęcia innych ważnych dla
przebiegu rywalizacji decyzji. Postanowienie komisji technicznej jest ostateczne i nieodwołalne.
12. W skład komisji technicznej wchodzą sędziowie oceniający walkę do której złożono protest.
13. Kieruje pracą zespołu sędziowskiego.
14. Współpracuje z delegatem sportowym związku.
15. Przeprowadza odprawę techniczną dla trenerów i sędziów.
16. Jest odpowiedzialny za sporządzenie komunikatu do PZKB z odbytych zawodów
( w terminie do 3 dni po zakończonych zawodach jeżeli zawody nie są obsługiwane systemem SOI)
17. Na zawodach centralnych organizator zapewnia stały dostęp do komputera, drukarki i Internetu.
Art. 1. 2 Kierownik Planszy
1. Jest odpowiedzialny za całościowy przebieg walk na danej planszy.
2. Dba o bezpieczeństwo walczących.
3. Udziela wstępnego instruktarzu podległym sędziom.
4. Uczestniczy w rozstrzyganiu sporów dotyczących przebiegu walki na danej planszy którą kieruje.
5. Ma prawo zmienić sędziego który dopuścił się złamania regulaminu.
Art. 1. 3 Sędzia sekretarz.
1. Funkcję sekretarza wprowadza się na zawodach rozgrywanych według regulaminu walk
prowadzonych na planszy lub centralnych zawodach powyżej 100 zawodników.
2. Sędzia sekretarz odbiera karty punktowe od kierownika planszy.
3. W czasie turnieju wpisuje on zwycięzcę do tabeli rozgrywek ( tzw. drabinki oraz wypisuje
kolejne karty punktowe i rozdaje je sędziom o ile nie ma systemu SOI).
4. Sędzia sekretarz powinien mieć licencję co najmniej sędziego klasy C.
5. Sędzia sekretarz jest zobowiązany do współpracy z sędzią głównym, i pozostałymi
funkcjonariuszami zawodów oraz organizatorem.
Art. 1. 4 Sędzia prowadzący ( POINT FIGHTING ).
1. Sędzia prowadzący ( środkowy ) odpowiada za :
a. bezpieczny przebieg walki, zgodny z obowiązującymi przepisami i regulaminami.
b. wydaje głośne komendy i polecenia co do przebiegu walki.
c. wskazuje co widział i przyznaje punkty jeżeli jego decyzje zgadzają się z decyzją
przynajmniej jednego z pozostałych sędziów.
d. przestrzega obowiązku pełnej troski o zdrowie walczących zawodników.
e. kontroluje uważnie wszystkie akcje zawodników.
f. ogłasza zwycięzcę poprzez podniesienie ręki wygranego.
Art. 1.5 Sędziaśrodkowy ( light contact, kick light rules ).
1. Kontroluje stan planszy i obiektu akceptując je dla zawodów i jest odpowiedzialny za przestrzeganie
reguł i przepisów, dając kary – pyta się a następnie wskazuje każdemu sędziemu bocznemu –
punktowemu zawodnika który złamał regulamin wskazując ręką w jego kierunku oraz pokazując
rodzaj przewinienia.
2. Sprawdza zawodników przed walką.
3. Wskazuje zwycięzcę przez uniesienie jego ręki w górę.
Art. 1. 6 Sędziaboczny ( point fighting ).
1. Sprawdza prawidłowość ubioru i sprzętu zawodnika.
2. Odpowiedzialny jest za poprawne, uczciwe i neutralne osądzenie prowadzonej walki.
3. Wskazuje w point fighting punkty za prawidłowe techniki.
Art. 1.7 Sędziaboczny –( punktowy ) ( light contact, kick light rules ).
1. Notuje punkty, przewinienia, sygnalizuje przewagę punktową lub wyczerpanie limitu kar.
Wszystkie ostrzeżenia, minus punkty dawane przez sędziego prowadzącego muszą znaleźć
odzwierciedlenie w kartach punktowych kolumnie „ Uwagi” - jeżeli nie ma systemu SOI.
Art. 1. 8 Sędzia punktowy (point fighting).
1. Jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisywanie do kart punktowych decyzji podanych przez
sędziego prowadzącego walkę.
2. Przerzucanie na tablicy numerów punktów przyznawanych zgodnie z decyzją sędziego
prowadzącego.
Art. 1. 9 Sędzia mierzący czas .

1. Sędzia mierzący czas powinien posiadać uprawnienia co najmniej sędziego klasy D.
Dopuszcza się osoby poinstruowane przez Sędziego głównego lub kierownika planszy.
2. Sędzia mierzący czas oznajmia początek i koniec każdej rundy za pomocą gongu lub innego
sygnału dźwiękowego.
3. Na 10” (dziesięć sekund ) przed rozpoczęciem każdej rundy sędzia mierzący czas daje znak do
rozpoczęcia kolejnej rundy w walce.
4. Sędzia mierzący czas w przypadku kontuzji zawodnika na polecenie sędziego prowadzącego
wstrzymuje odliczanie czasu.
5. Jeżeli sędzia prowadzący zarządzi przerwę w walce, sędzia czasowy wstrzymuje mierzenie
czasu na jego polecenie.
Art. 1. 10 Delegat Sportowy Związku.
1. Zarząd PZKB powołuje funkcję Delegata PZKB ( DELEGAT SPORTOWY ).
2. W razie konieczności może przerwać zawody, domagać się usunięcia przeszkód, winnych
czy udzielenia pomocy ze strony organizatora.
3. Jest mediatorem na zawodach.
4. Delegat związku nie może jednocześnie pełnić funkcji trenera ,opiekuna ,sekundanta
w czasie pełnienia swoich obowiązków na danych zawodach.
5. Ma obowiązek rozstrzygać wszelkie kwestie sporne i organizacyjne dotyczące sprawnego
przebiegu zawodów.
6. Delegat związku współpracuje z Sędzią Głównym zawodów.
7. Delegat Związku czuwa nad prawidłowym przebiegiem całości zawodów (od ważenia poprzez
losowanie, dekorację i zakończenie ).
8. Po zakończeniu zawodów przeprowadza analizę, ocenę walk i spraw organizacyjnych
Art. 1. 11 Lekarz ( ratownik medyczny ) zawodów
1. Podczas trwania zawodów lekarz lub ratownik medyczny jest obecny na sali w wyznaczonym
miejscu przez organizatora.
2. Organizator musi zapewnić dla lekarza lub ratownika medycznego dostęp do telefonu.
3. Lekarz zawodów lub ratownik medyczny musi być gotowy do natychmiastowej interwencji
w razie jakiegokolwiek uszkodzenia ciała zawodnika.
4. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia
prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem lub ratownikiem medycznym, którego decyzja
jest ostateczna.
5. Lekarz lub ratownik medyczny podejmuje decyzję w czasie dwóch minut.
6. Lekarz lub ratownik medyczny musi mieć wystarczające wyposażenie i doświadczenie w
udzielaniu pomocy zawodnikom sportów walki.
Art. 1. 12 Ubiór sędziego.
1. Strojem sędziowskim jest czysty ubiór:
a. czarna marynarka
b. czarne spodnie ( materiałowe – garniturowe ).
c. czarna ( granatowa ) mucha, krawat ( krawat i mucha z emblematami PZKB )
d. biała koszula ( na zawodach centralnych obowiązują koszule z emblematami PZKB).
e. czarne obuwie sportowe na rzepy lub wsuwane ( nie mogą posiadać sznurowadeł )
2. Zezwala się występować sędziom w czarnych koszulkach „Polo” z emblematem PZKB.
3. Dopuszcza się noszenie odznak związkowych.
4. Niedopuszczalne jest noszenie strojów innych organizacji wg reguł których toczy się rywalizacja nie
związanych z WAKO lub PZKB.
Art. 2 SPRZĘT OCHRONNY
Art. 2. 1 Kask ( ochrona głowy ) .
1. Ochrona głowy jest obowiązkowa we wszystkich amatorskich walkach kickboxingu za
wyjątkiem form przy muzyce .
2. Zawodnicy ( kadeci młodsi) w wieku od 10 do 12 lat obowiązkowo muszą mieć plastykowe przykrycie
…….. na twarz w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu.
3. Dla kadetów starszych, juniorów, seniorów, weteranów ten dodatek ( plastykowe przykrycie na twarz )
jest niedozwolone.
4. Kask powinien być zrobiony z elastycznej skóry lub tworzywa zakrywający czoło, górę
głowy, skroń, górną część szczęki, uszy i tył głowy.
5. Kask, który powoduje małą widoczność / zakrywa twarz / lub może wpłynąć na słabą
słyszalność zawodnika jest zabroniony.
6. Zapięcia, które podtrzymują kask nie mogą być zrobione z metalowych lub plastykowych części.
7. Zapięcia do kasku muszą być umieszczone pod brodą i na tyle głowy.
Art. 2. 2 Rękawice.
1. W zawodach kickboxingu używa się dwa rodzaje rękawic :
- Rękawice do point fighting ( półotwarte)
- Rękawice do light contact, kick light rules ( pełne - bokserskie) 10 Oz.
a. W point fighting obowiązują rękawice bokserskie z otwartą dłonią lub z pełnym
przykryciem do pierwszej połowy palców wliczając kciuk. Rękawice muszą pozwalać na swobodne
poruszanie ręką. Rękawice muszą zasłaniać miejsce uderzenia na frontalnej i dolnej stronie pięści i
krawędzi dłoni, muszą pokrywać minimum 5 cm za nadgarstkiem.
Rękawice muszą być zrobione z miękkiej syntetycznej gumo-pianki / elastyczne i sprężyste /.
Rękawice muszą być dopasowane do palców ręki i posiadać pasek zaciskający nadgarstek.
Zabrania się zabezpieczeń rękawic zrobionych z metalu lub plastyku .
Rzepy lub paski zaciskające muszą być wykonane na bazie bawełny.
Te paski muszą być użyte tylko i wyłącznie do zaciskania w nadgarstku.
Waga rękawic musi być oznaczona i wynosi 8 Oz (226 gramów).
b. Rękawice do light contact i kick light rules muszą kompletnie pokrywać pięść walczącego z separacją
kciuka i palców. Kciuk musi być połączony małym silnym paskiem do reszty rękawicy. Ten pasek
utrzymuje kciuk razem z pięścią i zapobiega odłączeniu się kciuka od reszty palców dłoni podczas
uderzenia. Rękawice muszą być zrobione z miękkiej syntetycznej gumo-pianki / elastyczne i
sprężyste / lub pokryte skórą. Rękawice muszą udostępniać swobodny kontakt kciuka z resztą
palców. Wewnętrzna część rękawic przykrywa gruntowną część palców i dłoni min 5 cm przegubu.
Rękawice są przymocowane przez rzepy .
Waga rękawic wynosi 10 Oz( uncji - 283 gramy).
Art. 2. 3 Bandaże.
Używane są do zabezpieczenia przeciwko uszkodzeniom ręki. Bandaże dopuszcza się do
użycia w point fighting, a w innych dyscyplinach walki gdzie rękawice ważą 10 uncji są
obowiązkowe. Długość bandaży wynosi 250 cm, szerokość 5 cm. Bandaże pokrywają górną część
palców nadgarstka z bawełnianym zakończeniem max długości 15 cm, szerokości 2 cm.
Art. 2. 4 Ochraniacz na zęby.
Musi być wykonany z miękkiego tworzywa / giętka guma /. Dozwolone jest zabezpieczenie zębów
na dolnej i górnej szczęce. Ochraniacze muszą umożliwiać swobodne oddychanie i być
dopasowane do szczęki walczącego. Nie wolno zakładać ochraniaczy na aparaty nazębne
chyba że lekarz dopuści.
Ochraniacze na zęby muszą być używane we wszystkich kategoriach i dyscyplinach walki.
Art. 2. 5 Ochraniacz piersi.
W zawodach kobiecych ( starsze kadetki, juniorki, seniorki, młodzieżowiec, weteranki ) sprzętem
obowiązkowym jest ochraniacz piersi . Wykonany jest z twardego plastyku i może być
pokryty bawełnianym materiałem. Zabezpieczenia takie może być wykonane w jednej
lub dwóch częściach. Dla kobiet ochraniacz składający się z jednej części pokrywa całość biustu,
z dwóch części pokrywa indywidualnie każdą pierś z osobna. Nosi się pod koszulką.
Art. 2. 6 Ochraniacz krocza ( SUSPENSOR ).
Ochraniacz ten jest używany w męskich i( damskich – zalecany )zawodach.
Wykonany jest z twardego plastyku i całkowicie pokrywa organy męskie i damskie przed
uszkodzeniem. Ochraniacz noszony jest pod spodniami.
Art. 2. 7 Ochraniacz piszczeli.
Wykonany jest ze specjalnej gumo-pianki ( bez metalowych, drewnianych i innych twardych elementów )
typu skarpety muszą pokrywać kość golenia od zewnętrznej części kolana do górnej części stopy.
( dopuszcza się ochraniacze przymocowane dwoma elastycznymi paskami). Od 2012 r. obowiązkowe są
ochraniacze typu skarpety wsuwane, bez pasków na rzepy.
Art. 2. 8 Ochraniacz na stopy.
Wykonane ze specjalnego materiału gumowo-piankowego lub pokrytego skórą. Ochraniacz stopy
pokrywa górną i boczną część stopy oraz całą piętę. Przednia część zabezpieczenia stopy musi
być wyposażona w elastyczne paski. Ochraniacz powinien całkowicie zakrywać stopę ( 1 cm
dłuższy od palców ). Pasek zabezpieczający ochraniacz na stopę musi być owinięty wokół stopy
oraz dookoła kostki.
Art. 2. 9 Ochraniacz łokci.
Wykonany z miękkiej gumo-pianki. Częściowo przykrywa poniżej i powyżej łokieć.
Obowiązkowe są w point fighting.
Art. 3 UBIÓR ZAWODNIKA.
1. W zawodach krajowych niedozwolone jest używanie na ubiorach sportowych emblematów
reprezentacji Polski ( godło i napis „Polska” ).
2. Tradycyjne stroje innych stylów walki ( np : karate, taekwondo, kung fu, wushu - kimona, karategi)
są zabronione.
Art. 3. 1 W point fighting.
a. Podczas zawodów męskich i damskich w point fighting zawodnicy noszą koszulki z dekoltem „V” lub bluzy
( szczyt szyi V długość rękawów do górnej połowy przedramienia ), luźne proste spodnie o długości do
stopy, dozwolony jest pas zgodnie z posiadanym stopniem szkoleniowym lub mistrzowskim.
Dozwolone są napisy na koszulce ( bluzie ) – muszą one być związane z kickboxingiem
lub macierzystym klubem zawodnika. Dopuszcza się napisy reklamowe na nogawkach spodni.
b. Sprzęt do walki to: kask, ochraniacz na zęby, ochraniacz piersi, ochraniacz krocza mężczyźni,
( suspensor – kobiety dozwolony ) rękawice do point fighting, bandaże - dozwolone, ochraniacz piszczeli, ochraniacz na stopy, ochraniacz na łokcie – obowiązkowy.
Art. 3. 2 W light contact.
a. Podczas zawodów męskich i damskich w light contact ubiorem zawodników jest koszulka
z krótkim rękawkiem, lub standard, luźne proste spodnie długość do kostek, niedozwolone jest
noszenie pasa.
Dozwolone są napisy na koszulce – muszą one być związane z kickboxingiem lub macierzystym
klubem zawodnika. Dopuszcza się napisy reklamowe na nogawkach spodni oraz koszulkach.
b. Sprzęt do walki to: kask, ochraniacz na zęby,( ochraniacz piersi – dla kobiet ), ochraniacz krocza
mężczyźni ( suspensor – kobiety dozwolony ), rękawice pełne, bandaże, ochraniacz piszczeli,
ochraniacz na stopy.
Art. 3. 3 W kick light rules.
a. Podczas zawodów męskich i damskich w kick light rules zawodnicy muszą mieć
krótkie spodenki ( długość do połowy uda ) które muszą posiadać elastyczny ściągacz min 10 cm
szerokości w kolorze innym niż kolor spodenek, górny ubiór koszulka z krótkim rękawkiem ( T shirt ).
Spodenki nie powinny posiadać napisów innych form walki ( muay thai , thai box, i inne )
b. Sprzęt do walki to: kask, ochraniacz na zęby,( ochraniacz piersi – dla kobiet ), ochraniacz krocza
mężczyźni ( suspensor – kobiety dozwolony ), rękawice pełne, bandaże, ochraniacz piszczeli,
ochraniacz na stopy.
Art. 3. 4 W formach przy muzyce.
1. Ubiór musi być czysty i przyzwoity, związany ze stylem reprezentowanym przez zawodnika.
2. W stylach twardych zawodnicy występują bez obuwia.
3. W stylach miękkich zawodnicy mogą nosić obuwie sportowe.
4. Zawodnik musi nosić oryginalny strój i obuwie tradycyjnej sztuki wojennej której pokaz
demonstruje (np: jego występ oparty jest na karate, taekwondo, kung fu, wushu, aikido i innych )
5. Teatralne kostiumy ( makijaż, maski, stroje nie odpowiadające sportom walki ) nie będą
akceptowane.
6. Sprzęt dla form przy muzyce to: kama.sai, tonfa, nunchaku, bo, naginata, katana,
chan chi tai, miecz, łańcuch, wu shu długi kij, chi tai podwójny miecz, pałasz.
7. Zawodnik może występować z nagim torsem.
8. Zawodniczki nie mogą nosić żadnych ozdób ( bransoletki, kolczyki, wisiorki, ozdoby na języku, pępku,
we włosach ).
Art. 4 OBSZAR WALKI.
1. zawody rozgrywane są na planszy PF, LC, KLR ( tatami ).
2. tatami zbudowana jest z ze specjalnego plastyku lub gumo-pianki grubości 2 cm, długości
i szerokości 1 metra układana na podłodze ( rodzaj puzzli ).
3. tatami jest w dwóch kolorach, innymi kolorami układa się miejsce stania zawodników i granice
pola walki.
4. po dwa krzesełka umieszczone po środku tatami w odległości 1 metra od końcowej linii dla
sekundantów.
5. po każdej ze stron znajdują się po 2 wiaderka plastikowe
6. przy tatami znajduje się stół i krzesła dla sędziów.
7. stolik SĘDZIEGO GŁÓWNEGO wyposażony jest w :tablicę do punktów, stoper, gwizdek lub gong
8. podkładki do kart punktowych w light contact, kick light rules .
9. organizator ma zapewnić powyższe wyposażenie na każdy rodzaj zawodów.
Art. 4.1 Obszar walki .
1. Pole walki dla wszystkich form planszowych wynosi 7 x 7 m plus 1m pas ochronny.
Art. 4.2 Obszar walki dla kadetów starszych, juniorów, seniorów, młodzieżowców, weteranów.
1. Walki point fighting, light contact, kick light rules, odbywająsięnamacie.
Art. 4.3 Obszar pokazów zawodników form przy muzyce.
1. Konkurencja Form przy Muzyce jest wykonywana na tatami ( mata ).
2 Wymiary pola konkurencji to tatami w dwóch kolorach 10 m x 10 m.
Art. 5WAŻENIE ZAWODNIKÓW I BADANIA LEKARSKIE.
1. Podczas ważenia obecni są co najmniej2( dwaj) przedstawiciele Komisji Sędziowskiej i trener zawodnika.
2. Niema tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.
3. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskany limit wagi zapisywany jest do protokołu zawodów.
4. Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę do pomiaru kontrolnego
5. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w stroju do walki lub w stroju kąpielowym z ważną książeczką sportowo-lekarską zawodnika i licencją zawodniczą oraz legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.
6. Badania lekarskie dla zawodników kickboxingu są ważne 6 miesięcy i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarską w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika. Ważność ich potwierdzają 2 pieczątki ( imienna lekarza medycyny sportowej i nagłówkowa przychodni lekarskiej lub imienna lekarza i nagłówkowa przychodni sportowo - lekarskiej ). W związku z trudnością uzyskania wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniuktóre powinno zawierać :
- imię i nazwisko osoby badanej
- data badania
- DOPISEK „ jest zdolny do kickboxingu
- pieczątki lekarza sportowego i przychodni lekarskiej lub przychodni medycyny sportowej i lekarza.
Uwaga: nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy unieważniają badania lekarskie.
7. Zawodnik może startować tylko w tej kategorii wagowej, którego waga mieści się między dolnym a górnym limitem .Urządzenia do ważenia są dostarczane przez organizatora zawodów ( muszą być legalizowane ) w ilości dwóch sztuk ( elektroniczny pomiar wagi ).
Art. 6 KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE.
1. O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE DATA URODZENIA.
2. Kadeci młodsi i kadeci starsi nie mogą rywalizować z zawodnikami starszych grup wiekowych.
3. Junior który walczył z seniorami nie może ponownie wrócić do walk z juniorami.
4. Seniorem jest zawodnik który ukończył 19 lat zgodniez datą urodzenia.
Art. 6.1 Kadet młodszy - zawodnicy w wieku 10 - 11 - 12 lat.
a. kadeci: - 28 kg, - 32 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, -52 kg, -57 kg, 63 kg, -69 kg, +69 kg
b kadetki: - 28 kg, - 32 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, + 65 kg
Art. 6.2 Kadet starszy - zawodnicy w wieku 13 - 14 - 15 lat.
a kadeci : -32 kg, -37 kg,- 42 kg, - 47 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 69 kg, + 69 kg
b kadetki : -32 kg, -37 kg,- 42 kg, - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, + 65 kg
Art. 6.3 Juniorzy - zawodnicy w wieku 16 - 17 - 18 lat.
1. Junior w wieku skończonych 18 lat ( decyduje data urodzenia ) może uczestniczyć
w rywalizacji seniorów.
a juniorzy : - 57 kg, - 63 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79 kg, - 84 kg, - 89 kg, - 94 kg, + 94 kg
b juniorki : - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, + 70 kg
Art. 6.4 Młodzieżowcy - zawodnicy w wieku 19 – 23 lat.
a Mężczyźni : - 57 kg, - 63 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79 kg, - 84 kg, - 89 kg, - 94 kg, + 94 kg
b Kobiety : - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, + 70 kg
Art. 6.5 Seniorzy - zawodnicy w wieku 19 - 40 lat, Seniorki – zawodniczki w wieku 19 – 36 lat.
a Seniorzy : - 57 kg, - 63 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79 kg, - 84 kg, - 89 kg, - 94 kg, + 94 kg
b Seniorki : - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, + 70 kg
Art. 6.6 Weterani - zawodnicy w wieku 41 - 55 lat , kobiety 36 – 55 lat.
a Mężczyźni : - 63 kg, - 74 kg, - 84 kg, - 94 kg, + 94 kg
b Kobiety : - 55 kg, - 65 kg, + 65 kg
Art. 7 RUNDY.
Art. 7.1 Walki w point fighting.
1. Walki kadetów młodszych i trwają 2 x 1.30 minuty z 1 minutowymi przerwami.
2. Walki kadetów starszych oraz weteranów trwają 2 x 2 minuty z 1 minutową przerwą.
3. Walki juniorów, młodzieżowców, seniorów trwają 3 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.
W uzasadnionych przypadkach przy dużej liczbie startujących sędzia główny zawodów w
porozumieniu z delegatem sportowym PZKB może zmniejszyć czas trwania walk eliminacyjnych do :
a. dla kadetów młodszych - 1 x 1.30 minuty.
finały powinny się odbywać na dystansie 2 rund x 1.30 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
b. dla kadetów starszych - 1 x 2 minuty.
finały powinny się odbywać na dystansie 2 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
c. dla juniorów, młodzieżowców, seniorów - 2 x 2 minuty z 1 minutową przerwą lub 1 x 3 minuty,
finały powinny się odbywać na dystansie 3 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
Art. 7.2 Walki w light contact, kick light rules.
1. Walki kadetów młodszych i trwają 2 x 1.30 minuty z 1 minutowymi przerwami.
2. Walki kadetów starszych oraz weteranów trwają 2 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.
3. Walki juniorów, młodzieżowców, seniorów trwają 3 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.
4. Walki weteranów trwają 2 x 2 minuty z 1 minutową przerwą.
W uzasadnionych przypadkach przy dużej liczbie startujących sędzia główny zawodów w
porozumieniu z delegatem PZKB mogą zmniejszyć czas trwania walk eliminacyjnych do :
a. dla kadetów młodszych – 1 x 1.30 minuty, finały powinny się odbywać na dystansie 2 rund x 1.30 minuty z 1 minutową przerwą między rundami., dla kadetów starszych - 1 x 2 minuty.
finały powinny się odbywać na dystansie 2 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
b. dla juniorów, młodzieżowców, seniorów - 2 x 2 minuty z 1 minutową przerwą lub 1x 3 minuty,
finały powinny się odbywać na dystansie 3 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
5. Mistrzostwa Polski powinny odbywać się na dystansie 3 x 2 minuty.
Art. 7.3 Pokaz Form przy muzyce.
1. Formy twarde nie mogą być dłuższe jak 1.30’ ( jedna minuta i trzydzieści sekund ).
2. Formy miękkie nie mogą być dłuższe jak 2 ( dwie ) minuty.
Art. 8 DOPING.
1. Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.
2. Zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sekundanci, sędziowie, obsługa zawodów zażywający
środki dopingujące, będący pod wpływem alkoholu, będą zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.
Art. 9UWAGI KOŃCOWE .
1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich członków PZKB, strefowe
Komisje, zawodników oraz sędziów.
2. Wszystkie zawody w kickboxingu na terenie Rzeczypospolitej muszą być prowadzone w
oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.
3. W sprawach innych nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje zarząd PZKB
a na zawodach komisja techniczna (sędzia główny, delegat związku oraz wyznaczeni sędziowie).
4. Prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu sędziowskiego oraz interpretowania jego
przepisów przysługuje wyłącznie Zarządowi PZKB w porozumieniu z Wydziałem Sędziowskim.
5. Na terenie Rzeczypospolitej zawody organizacji międzynarodowych muszą być zgodne
z obowiązującym prawem.
UWAGA : Wszyscy trenerzy, zawodnicy biorący udział w zawodach międzynarodowych muszą
zapoznać i dostosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących WAKO.

05.12.2017 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem
………………………………………… ………………………………………….
Podpis Prezesa PZKB Podpis V-ce Prezesa PZKB
……………………………………………
Pieczęć PZKB
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2022 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL