Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

PZKB Ogólne Przepisy Form Rigowych A ok.VI_zapis w systemie 15.06.2018

PZKB
Ogólne Przepisy
Form Ringowych

Rozdział VI
Wersja 2018.01.10

PZKB Ogólne Przepisy Form Ringowych
Spis kolejności:
Art. 1 Sędziowie 3
Art. 1. 1 Sędzia główny 3
Art. 1. 2 Kierownik ringu 3
Art. 1. 3 Sędzia sekretarz 3
Art. 1. 4 Sędzia ringowy ( prowadzący ) 3
Art. 1. 5 Sędzia punktowy 4
Art. 1. 6 Sędzia liczący kopnięcia 4
Art. 1. 7 Sędzia czasowy 4
Art. 1. 8 Delegat Sportowy 4
Art. 1. 9 Lekarz zawodów 5
Art. 1.10 Ubiór sędziego 5
Art. 2 Ring 5
Art. 2.1 Pozostały sprzęt. 5
Art. 3 Sprzęt i ubiór zawodników 6
Art. 3.1 w Full contact 6
Art. 3.2 w Low kick 6
Art. 3.3 w K – 1 Rules 6
Art. 4 Sprzęt ochronny 6
Art. 4.1 Kask 6
Art. 4.2 Rękawice 7
Art. 4.3 Bandaże 7
Art. 4.4 Ochraniacz na zęby 7
Art. 4.5 Ochraniacz piersi 7
Art. 4.6 Ochraniacz krocza 7
Art. 4.7 Ochraniacz piszczeli 7
Art. 4.8 Ochraniacz na stopy 7
Art. 4.9 Ściągacz na kostki
Art. 4.10 Ochraniacz golenio- stopy 7
Art. 5 Zasady walki 7
Art. 6 Kategorie wiekowe i wagowe
Art. 6.1 Wiekowe 8
Art. 6.2 Wagowe 8
Art. 6.3 Juniorzy młodsi 8
Art. 6.4 Juniorzy starsi 8
Art. 6.5 Młodzieżowcy 9
Art. 6.6 Seniorzy 9
Art. 7 Ważenie zawodników i badania lekarskie 9
Art. 8 Warunki udziału w zawodach 9
Art. 9 Zdobywanie punktów 9
Art. 10 Doping 10
Art. 11 Uwagi końcowe 10
Art. 1 Sędziowie.
Art. 1. 1 Sędzia Główny zawodów.
1. Funkcję sędziego głównego wprowadza się na turniejach indywidualnych i drużynowych
oraz na zawodach mistrzowskich wszystkich szczebli.
2. Waga zawodników w zawodach centralnych odbywa się dzień wcześniej.
3. Odpowiednio wcześniej przybywa na miejsce zawodów, tak aby czynności organizacyjne
zakończyć na 1 godzinę przed zawodami.
4. Odpowiada za nadzór nad przebiegiem całości spraw sędziowskich.
5. Jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad, reguł i przepisów podczas zawodów.
6. Ma prawo sprawdzić stan obiektu, wyposażenia i sprzętu.
7. Rozmieszcza sędziów na poszczególne ringi, oraz wyznacza Kierowników ringów.
8. Zatwierdza dokumenty zawodnicze, przeprowadza kontrole wagowe i losowanie,
prowadzi dokumentację zawodów..
9. Sprawdza czy protokół wagi i badań lekarskich dopuszcza zawodników do walki oraz
upewnia się co do tożsamości zawodników.
10. W zawodach których liczba zawodników przekracza 100 osób wprowadza funkcję
sekretarza zawodów.
11. Ma prawo przerwać zawody i domagać się usunięcia przeszkód, winnych lub odsunąć
od pracy sędziego podejmującego błędne decyzje.
12. Do rozstrzygania protestów zaistniałych w czasie zawodów sędzia główny powołuje
komisję techniczną celem rozpatrzenia protestu lub podjęcia innych ważnych dla
przebiegu rywalizacji decyzji.
13. W skład komisji technicznej wchodzi Delegat Sportowy PZKB oraz sędziowie oceniający
walkę do której złożono protest .
14. Kieruje pracą zespołu sędziowskiego.
15. Współpracuje z delegatem związku.
16. Przeprowadza odprawę techniczną dla trenerów i sędziów.
17. Jest odpowiedzialny za sporządzenie komunikatu do PZKB z odbytych zawodów
w terminie do 3 dni po skończonych zawodach jeżeli nie ma systemu SOI.
18. Na zawodach centralnych organizator zapewnia stały dostęp do komputera.
19. W zawodach w których jest powyżej 60 walk należy uruchomić drugi ring.
Art. 1. 2 Kierownik Ringu
1. Jest odpowiedzialny za całościowy przebieg walk na danym ringu.
2. Dba o bezpieczeństwo walczących.
3. Udziela wstępnego instruktarzu podległym sędziom.
4. Uczestniczy w rozstrzyganiu sporów dotyczących przebiegu walki na danym ringu.
5. Ma prawo zmienić sędziego który dopuścił się złamania regulaminu.
Art. 1. 3 Sędzia sekretarz.
1. Funkcję sekretarza wprowadza się na zawodach rozgrywanych według regulaminu walk
prowadzonych na ringu lub centralnych zawodach powyżej 100 zawodników.
2. Sędzia sekretarz odbiera karty punktowe od sędziów punktowych ( bocznych ).
3. W czasie turnieju wpisuje on zwycięzcę do tabeli rozgrywek ( tzw. drabinki) oraz wypisuje
kolejne karty punktowe i rozdaje je sędziom.
4. Sędzia sekretarz powinien mieć licencję co najmniej sędziego klasy C.
5. Sędzia sekretarz jest zobowiązany do współpracy z sędzią głównym, i pozostałymi
funkcjonariuszami zawodów oraz organizatorem.
Art. 1. 4 Sędzia ringowy ( prowadzący ) .
1. Czuwa aby walka prowadzona była według obowiązujących przepisów a walczący zawodnicy
przestrzegali ściśle postanowień regulaminu sportowego i sędziowskiego.
2. Do obowiązków sędziego ringowego przed rozpoczęciem walki należy:
a. upewnić się czy ring oraz pozostały sprzęt są zgodne z wymogami regulaminu sportowego
( przed wejściem zawodników na ring ).
b. ustalić miejsce oraz stwierdzić obecność lekarza lub ratownika medycznego przy ringu.
c. sprawdzić prawidłowość ubioru oraz sprzętu zawodników.
d. stwierdzić obecność oraz gotowość do pełnienia obowiązków przez pozostałych sędziów.
3. W czasie walki do obowiązków sędziego ringowego należy :
a. dopilnować aby zawodnicy walczyli ‘’ fair play’’.
b. podczas prowadzenia walki sędzia ringowy powinien mieć założone gumowe rękawiczki, które
powinien zmieniać do każdej walki.
c. przestrzegać obowiązku pełnej troski o zdrowie walczących zawodników.
d. kontrolować uważnie wszystkie akcje zawodników.
e. dbać by walka odbywała się w warunkach pełnego przestrzegania regulaminu sportowego
i sędziowskiego, z poszanowaniem przez obu walczących zawodników zasad uczciwości i
lojalności w stosunku do przeciwnika oraz posłuchu i szacunku wobec sędziego
ringowego.
f. wydawać jednoznaczne komendy i decyzje zrozumiałe dla zawodników i trenerów.
g. współpracować z pozostałymi sędziami zawodów.
1. Po zakończeniu walki:
a. przyjąć od sędziów karty punktowe, sprawdzić prawidłowość ich wypełnienia i przekazać
karty do stolika Kierownika Ringu lub Sędziego Głównego.
b. wskazać zwycięzcę przez podniesienie jego ręki po ogłoszeniu werdyktu.
Art. 1. 5 Sędzia punktowy ( boczny ) używa klikerów.
1. Zapisuje swoje decyzje na kartach punktowych dostarczonych od sędziego głównego
Zawodów, karty przekreślane, poprawiane w razie złożonego protestu są kartami nieważnymi.
2. Karty po zakończeniu walki są zbierane przez sędziego ringowego, który przekazuje je
do stolika Sędziego Głównego.
3. Werdykt sędziowski jest niezmienny i ostateczny jeżeli nie zawiera uchybień formalnych
mających wpływ na przebieg walki.
4. Sędzia punktowy jest zobowiązany do współpracy z sędzią ringowym, sędzią głównym
i delegatem związku.
5. Udzielone zawodnikowi przez sędziego ringowego ostrzeżenia sędzia punktowy zapisuje
do karty punktowej zaznaczając literą „W”, … 6. Jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisywanie do kart punktowych decyzji podanych przez
sędziego prowadzącego walkę.
Art. 1. 6 Sędzia liczący kopnięcia w formule Full Contakt.
1. Sędziowie zajmują pozycje w neutralnych narożnikach, a liczone kopnięcia muszą być widoczne
trenerom zawodników walczących.
2. Jest odpowiedzialny za liczenie prawidłowych technik nożnych podczas każdej rundy.
3. Po uzyskaniu 6 technik nożnych przez zawodnika w czasie jednej rundy, sędzia wstrzymuje
liczenie.
4. Po każdej rundzie wskazuje sędziemu prowadzącemu walkę o pełnym wykonaniu
lub braku wykonania technik nożnych.
Art. 1. 7 Sędzia mierzący czas .

1. Sędzia mierzący czas powinien posiadać uprawnienia co najmniej sędziego klasy D.
Dopuszcza się osoby poinstruowane przez Sędziego głównego lub kierownika ringu.
2. Sędzia mierzący czas oznajmia początek i koniec każdej rundy za pomocą gongu lub innego
sygnału dźwiękowego.
3. Na 10”(dziesięć sekund ) przed rozpoczęciem rundy sędzia mierzący czas daje znak do
rozpoczęcia kolejnej rundy w walce.
4. Sędzia mierzący czas w przypadku kontuzji zawodnika na polecenie sędziego ringowego ( prowadzącego )
wstrzymuje odliczanie czasu.
5. Jeżeli sędzia ringowy ( prowadzący ) zarządzi przerwę w walce, sędzia czasowy wstrzymuje mierzenie
czasu na jego polecenie.
Art. 1. 8 Delegat Sportowy Związku.
1. Zarząd PZKB powołuje funkcję Delegata Związku ( DELEGAT SPORTOWY ).
2. W razie konieczności może przerwać zawody, domagać się usunięcia przeszkód, winnych
czy udzielenia pomocy ze strony organizatora.
3. Jest mediatorem na zawodach.
4. Delegat związku nie może jednocześnie pełnić funkcji trenera ,opiekuna ,sekundanta
w czasie pełnienia swoich obowiązków na danych zawodach.
5. Ma obowiązek rozstrzygać wszelkie kwestie sporne i organizacyjne dotyczących sprawnego
przebiegu zawodów.
6. Delegat związku współpracuje z Sędzią Głównym zawodów.
7. Delegat Związku czuwa nad prawidłowym przebiegiem całości zawodów (od ważenia poprzez
losowanie, dekorację i zakończenie ).
8. Po zakończeniu zawodów przeprowadza analizę, ocenę walk i spraw organizacyjnych
Art. 1. 9 Lekarz zawodów lub ratownik medyczny.
1. Przed rozpoczęciem zawodów lekarz lub ratownik medyczny potwierdza zdolność zawodników
do udziału w zawodach pieczątką i podpisem w protokole.
2. Podczas trwania zawodów lekarz lub ratownik medyczny jest obecny na sali w wyznaczonym miejscu
przez organizatora.
3. Organizator musi zapewnić dla lekarza lub ratownika medycznego dostęp do telefonu.
4. Lekarz lub ratownik medyczny zawodów musi być gotowy do natychmiastowej interwencji w razie
jakiegokolwiek uszkodzenia ciała zawodnika.
5. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia
prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem lub ratownikiem medycznym którego decyzja jest
ostateczna.
6. Lekarz lub ratownik medyczny podejmuje decyzję w czasie dwóch minut.
7. Lekarz lub ratownik medyczny musi mieć wystarczające wyposażenie i doświadczenie w udzielaniu
pomocy zawodnikom sportów walki.
Uwaga : ► Wszyscy sędziowie wykonujący swe obowiązki jako sędziowie na danych zawodach
nie mogą występować w roli trenera, instruktora, lub fanów zespołu.
Art. 1. 10 Ubiór sędziego.
1. Strojem sędziowskim jest czysty ubiór:
a. czarna ( szara, granatowa) marynarka
b. czarne ( szare, granatowe ) spodnie ( materiałowe – garniturowe ).
c. czarna ( granatowa ) mucha, krawat ( krawat i mucha z emblematami PZKB )
d. biała koszula ( na zawodach centralnych obowiązują koszule z emblematami PZKB).
e. czarne obuwie sportowe
2. Zezwala się występować sędziom w czarnych koszulkach „Polo” z emblematem PZKB..
3. Dopuszcza się noszenie odznak związkowych.
4. Niedopuszczalne jest noszenie strojów innych organizacji wg reguł których toczy się rywalizacja.
Art. 2 Ring.
1. Walki odbywają się na ringu o powierzchni kwadratowej. Najmniejszy wymiar ringu powinien
wynosić 490 cmX 490 cm, a największy 720 cmX 720 cm mierzony w kwadracie utworzonym
przez liny, Olinowanie ringu stanowią cztery liny o średnicy 3-5 cmprzeciągnięte na wysokości 40,
70, 100 I 130 cm.
2. Podłoga ringu powinna być mocna, równa i występować poza liny przynajmniej 50 cm z
każdej strony, a wysokość od ziemi (podłoża) nie może wynosić mniej niż30 cm, nie więcej
niż150 cm. 3. Cała podłoga ringu musi być wyłożona masą gąbczasta o grubości maksymalnej do 2 cm,
warstwą filcu i pokryta mocno naciągniętą tkaniną ( brezent ). 4. Liny powinny być opięte (obszyte) suknem lub miękkim materiałem, silnie naciągnięte i
przymocowane do znajdujących się w narożnikach 4 słupków odpowiednio zabezpieczonych.
W celu uniknięcia rozsuwania się lin należy złączyć je po każdej stronie dwoma prostopadłymi
poprzeczkami z miękkiego materiału. 5. Przy co najmniej dwóch narożnikach leżących po przekątnej, ustawia się stopnie ułatwiające wejście
i zejście zawodnikom z ringu. W narożniku neutralnym ustawia się stopnie ułatwiające wejście i zejście
lekarzowi oraz sędziemu.
6. W narożnikach po przekątnej koloru niebieskiego i czerwonego powinny znajdować się krzesła
ruchome stałe lub dostawiane dla zawodników, dwa pozostałe narożniki po przekątnej są koloru białego.
W narożnikach tych należy umieścić pojemniki plastikowe na zużyte tampony. 7. Ringi ustawione na scenach należy umieszczać w bezpiecznej odległości od ścian i innych
przeszkód. Ściany znajdujące się blisko ringu powinny być zabezpieczone miękką materią ( matami), itp.
Art. 2.1 Pozostały sprzęt.
A. W czasie zawodów tuż obok ringu powinien znajdować się następujący sprzęt :
1. Krzesła dla sekundantów
2. Dwa naczynia z czystą woda, 3, Dwie „spluwaczki” plastikowe ( ewentualnie zainstalowane w narożnikach) 4. Dwie pary rękawic o odpowiednim ciężarze i kolorze odpowiadającym kolorom narożników. 5. Kaski ochronne 6. Stoliki sędziowskie, krzesełka, rękawiczki gumowe, gong z młotkiem lub urządzenie sygnalizacyjne 7. Dwa (chronometry) stopery sportowe 8. Nosze w miejscu wyznaczonym dla lekarza lub ratownika medycznego. 9. Powiadomione pogotowie ratunkowe o masowej imprezie.
► UWAGA : PODCZAS INTERWENCJI LEKARSKIEJ LUB RATOWNIKA MEDYCZNEGO BEZWZGLĘDNIE
OBOWIAZUJĄ ZASADY ZGODNIE Z REGULAMINEM OPIEKI MEDYCZNEJ .
Art. 3 Sprzęt i ubiór zawodników.
1. Ubiory zawodniczek i zawodników poszczególnych form walki obowiązują takie same dla
juniorów młodszych, starszych seniorów, młodzieżowców.
2. W zawodach krajowych niedozwolonejest używanie na ubiorach sportowych emblematów
reprezentacji Polski ( godło i napis „Polska” ).
Art. 3. 1 Full Contact ( junior młodszy, junior starszy, senior, młodzieżowiec ).
1. Kask z pełnym zabezpieczeniem głowy z góry, ochraniacz na zęby, ochraniacz klatki piersiowej
( tylko dla kobiet ) rękawice do pełnego kontaktu 10 Oz, ochraniacz na podbrzusze mężczyźni,
i kobiety - obowiązkowo, ochraniacz piszczeli, ochraniacze (protektory) na stopy, obowiązkowo
bandaże na ręce.
2. Zawodnicy walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach z wyższym dekoltem ’’TOP ala -stanik,’’
długie proste - luźne spodnie.
3. Inne tradycyjne stroje ( np: kimona, karategi ) są zabronione.
Art. 3. 2 Low Kick ( junior młodszy, junior starszy, senior, młodzieżowiec ).
1. Kask z pełnym zabezpieczeniem głowy z góry, ochraniacz na zęby, ochraniacz klatki piersiowej
( tylko dla kobiet ) obowiązkowo bandaże na ręce, rękawice do pełnego kontaktu 10 Oz,
ochraniacz na podbrzusze mężczyźni i kobiety - obowiązkowy, ochraniacze golenio -stopy
2. Zawodnicy walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach z wyższym dekoltem ’’ TOP ala -stanik,’’
krótkie spodenki z odznaczonym pasem szerokości 10 cminnego koloru niż spodenki .
Spodenki nie mogą posiadać napisów typu ( muay thai, K-1 i innych nie związanych z formą walki LK ).
Spodenki muszą sięgać do połowy uda , kolana mają być widoczne.
3. Inne tradycyjne stroje ( np: kimona, karategi ) są zabronione.
Art. 3. 3 K-1 Rules ( junior młodszy, junior starszy, senior, młodzieżowiec ).
1. Kask z pełnym zabezpieczeniem głowy z góry, ochraniacz na zęby, ochraniacz klatki piersiowej
( tylko dla kobiet ) rękawice do pełnego kontaktu 10 Oz, obowiązkowo bandaże
na ręce, ochraniacz na podbrzusze mężczyźni I kobiety - obowiązkowe, ochraniacz golenio-stopy lub
ściągacze elastyczne na kostki,
2. Zawodnicy walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach z wyższym dekoltem ’’ TOP ala-stanik,’’
krótkie spodenki z odznaczonym pasem szerokości 10 cminnego koloru niż spodenki .
Spodenki nie mogą posiadać napisów typu ( muay thai, i innych nie związanych z formą walki K – 1 R ).
Spodenki muszą sięgać do połowy uda , kolana mają być widoczne.
3. Inne tradycyjne stroje ( np: kimona, karategi ) są zabronione.
Art. 4 Sprzęt ochronny.
Art. 4. 1 Kask ( ochrona głowy ) .
1. Ochrona głowy jest obowiązkowa we wszystkich amatorskich walkach kickboxingu.
2. Kask powinien być zrobiony z elastycznej skóry lub tworzywa ( gumo - pianki ) zakrywający czoło, górę
głowy, skroń, dolną część szczęki, uszy i tył głowy.
3. Kask, który powoduje małą widoczność / zakrywa twarz /lub może wpłynąć na słabą
słyszalność zawodnika jest zabroniony.
4. Zapięcia, które podtrzymują kask nie mogą być zrobione z metalowych lub plastykowych części.
5. Zapięcia do kasku muszą być umieszczone pod brodą i na tyle głowy.
Art. 4. 2 Rękawice.
Rękawice do full contact, low kick i K-1 R muszą kompletnie pokrywać pięść walczącego
z separacją kciuka i palców. Kciuk musi być połączony małym silnym paskiem do reszty rękawicy.
Pasek ten utrzymuje kciuk razem z pięścią i zapobiega odłączeniu się kciuka od reszty palców dłoni
podczas uderzenia. Rękawice muszą być zrobione z miękkiej syntetycznej gumo-pianki / elastyczne i
sprężyste / lub pokryte skórą. Rękawice muszą udostępniać swobodny kontakt kciuka z resztą
palców. Wewnętrzna część rękawic przykrywa gruntowną część palców i dłoni min 5 cm przegubu.
Rękawice są przymocowane przez rzepy .
Waga rękawic wynosi 10 Oz( uncji).
Art. 4. 3 Bandaże.
Używane są do zabezpieczenia przeciwko uszkodzeniom ręki. Długość bandaży wynosi 250 cm,
szerokość 5 cm. Bandaże bez wkładek (patyków) pokrywają górną część palców nadgarstka z
bawełnianym zakończeniem max długości 15 cm, szerokości 2 cm.
Art. 4. 4 Ochraniacz na zęby.
Musi być wykonany z miękkiego tworzywa / giętka guma /. Dozwolone jest zabezpieczenie zębów
na dolnej i górnej szczęce. Ochraniacze muszą umożliwiać swobodne oddychanie i być
dopasowane do szczęki walczącego. Nie wolno zakładać ochraniaczy na aparaty nazębne.
Ochraniacze na zęby muszą być używane we wszystkich kategoriach i dyscyplinach walki.
Art. 4. 5 Ochraniacz piersi.
W zawodach kobiecych ( juniorki młodsze i juniorki starsze, seniorki, młodzieżowiec, weteranki )
sprzętem obowiązkowym jest ochraniacz piersi . Wykonany jest z twardego plastyku i może być
pokryty bawełnianym materiałem. Zabezpieczenia takie może być wykonane w jednej
lub dwóch częściach. Dla kobiet ochraniacz składający się z jednej części pokrywa całość biustu,
z dwóch części pokrywa indywidualnie każdą pierś z osobna. Nosi się pod koszulką.
Art. 4. 6 Ochraniacz krocza ( SUSPENSOR).
Ochraniacz ten jest używany w męskich i damskich zawodach. Wykonany jest z twardego plastyku
i całkowicie pokrywa organy męskie i damskie przed uszkodzeniem. Ochraniacz noszony jest pod
spodniami.
Art. 4. 7 Ochraniacz piszczeli.
Wykonany jest z twardej gumo-pianki ( bez metalowych, drewnianych i innych twardych elementów )
musi pokrywać kość golenia od zewnętrznej części kolana do górnej części stopy.
Przymocowany jest dwoma elastycznymi paskami.
Art. 4. 8 Ochraniacz na stopy.
Wykonane ze specjalnego materiału gumowo-piankowego lub pokrytego skórą. Ochraniacz stopy
pokrywa górną i boczną część stopy oraz całą piętę. Przednia część zabezpieczenia stopy musi
być wyposażona w elastyczne paski. Ochraniacz powinien całkowicie zakrywać stopę ( 1 cm
dłuższy od palców ). Pasek zabezpieczający ochraniacz na stopę musi być owinięty wokół stopy
oraz dookoła kostki.
Art. 4. 9 Ściągacz na kostki K-1 Prof.
Używane są do zabezpieczenia przeciwko uszkodzeniom stawu skokowego.
Ściągacze zakrywają górną część stopy i kostki . Wykonane są z bawełnianej elastycznej tkaniny.
Art. 4.10 Ochraniacz golenio -stopy
Wykonany jest z twardej gumo-pianki ( bez metalowych, drewnianych i innych twardych elementów )
musi pokrywać kość golenia od zewnętrznej części kolana do śródstopia.
Przymocowany jest trzema elastycznymi paskami.
Art. 5 Zasady walki.
1. Walki amatorskie juniorów młodszych, juniorów starszych, młodzieżowców, seniorów trwają
3 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.
2. Dozwolone są pojedyncze amatorskie walki wielo rundowe ( np: 5 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami )
podczas gali, lub innych umówionych turnieji.
3. Przed rozpoczęciem walki zawodnik musi podejść do sędziego ringowego w celu zaakceptowania
wyposażenia, zabronione jest noszenie (szkieł kontaktowych, wisiorków, kolczyków, ozdób, długich
paznokci u nóg ).
4. Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego ringowego, w przypadku udzielania kar
lub z powodu innych ważnych przyczyn ( decyduje o tym sędzia prowadzący walkę ).
Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem (chyba, że zatrzyma czas).
5. Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów w strojach sportowych, w tym jeden musi posiadać
uprawnienia instruktora kickboxingu.
6. W czasie trwania walki sekundanci nie mogą udzielać zawodnikowi wskazówek, które powodują
Dezorientację ( krzyki, głośne uwagi ).
7. Nie wolno opuszczać wyznaczonego miejsca, przez trenera i sekundanta dopóki nie zakończy się walka.
8. Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia.
Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu, o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.
9. Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.
10. Jeżeli sędzia udziela kary ( ostrzeżenia ) zawodnikowi, drugi zawodnik musi natychmiast udać się
do neutralnego narożnika.
11. Zawodnicy witają się poprzez dotykanie się rękawicami tylko dwa razy :
a. na początku walki
b. po zakończeniu walki
12. Trenerzy ( instruktorzy, sekundanci ) nie mogą wchodzić do ringu podczas trwania walki.
13. Sędzia ringowy jest odpowiedzialny za natychmiastowe zatrzymanie czasu, kiedy jeden
z zawodników dotknie podłoża inną częścią ciała niż jego stopy bez żadnej akcji ( potknięcie, upadek ).
14. Sędzia ringowy jeżeli ma podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika, musi ją skonsultować
z pozostałymi sędziami.
15. Zawodnik obowiązany jest do założenia rękawic dopiero po wejściu na ring i uprzedniej akceptacji
sędziego ringowego. Rękawice muszą być zgodne z kolorem narożnika.
16. Zawodnik czytany do walki jako pierwszy zajmuje pozycję po lewej stronie ( czerwony narożnik )
od stolika sędziowskiego, przeciwnik zajmuje pozycję po prawej stronie ( narożnik niebieski ). …..17. Sędziowie punktowi przebywają na swoich miejscach do czasu ogłoszenia werdyktu. … 18. Walki podczas Mistrzostw Polski w formule full contact, low kick, K-1 R, trwają dwa dni.
Zawodnik może stoczyć nie więcej niż 9 rund walk dziennie ( trzy pojedynki ).
19. Nie wolno walczyć będąc zakrwawionym, z naklejonymi na twarzy plastrami, tamponami w nosie,
albo ciętymi ranami. Sędzia ringowy może skonsultować się z lekarzem lub ratownikiem medycznym
zawodów w celu podjęcia decyzji.
20. Każda walka jest oceniana przez trzech sędziów punktowych którzy siedzą w środku trzech
odpowiednich stron ringu odsuniętych od publiczności.
21. Komisja sędziowska może czasowo lub na stałe zawiesić sędziego który nie przestrzega przepisów
PZKB, jest stronniczy lub faworyzuje jednego z zawodników.
22. Sędzia punktowy nie może opuścić swojego miejsca dopóki nie zostanie ogłoszony wynik walki.
23. Każdy trener, sekundant który narusza postanowienia regulaminów PZKB, zachęca widzów do
jakichkolwiek oznak podczas walki zostanie ukarany zgodnie z regulaminem.
24. Trener/ sekundant musi całą walkę siedzieć w wyznaczonym miejscu i nie może zakłócać przebiegu
walki słowem, gestem czy czynem.
25. Trener/ sekundant nie może siedzieć w krótkich spodenkach, pantoflach, dżinsach, w jakimkolwiek nakryciu głowy.
26. Jeżeli sędzia przyzna jednemu z zawodników minus punkt za faul to po zakończeniu rundy automatycznie
u każdego z sędziów punktowych zostaną odjęte po trzy punkty ( suma 9 punktów na tablicy będzie odjęta ) …. Jeżeli jest system komputerowy suma punktów zostanie odjęta automatycznie.
Art. 6 Kategorie zawodników.
Art. 6.1 Kategorie wiekowe ( są takie same dla kobiet ).
A. O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE DATA URODZENIA.
1. Junior młodszy - zawodnik w wieku 15 - 16 lat
2. Junior starszy - zawodnik w wieku 17 - 18 lat
3. Młodzieżowiec - zawodnik w wieku 19 - 23 lat
4. Senior - zawodnik w wieku 19 - 40 lat ( Kobiety 19 – 36 lat )
5. Junior starszy który ma 18 lat może uczestniczyć w rywalizacji starszych grup wiekowych.
6. Seniorem jest zawodnik który ma 19 lat zgodnie z datą urodzenia.
7. Junior starszy, który walczył w grupie seniorów nie ma prawa rywalizacji z juniorami.
8. Weteran który chciałby startować w grupie seniorów musi posiadać dodatkową zgodę lekarza
na walki pełno-kontaktowe.
Art. 6.2 Kategorie wagowe.
1. O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE DATA URODZENIA.
2. Seniorem jest zawodnik który ukończył 19 lat zgodnie z datą urodzenia.
Art. 6.3 Juniorzy młodsi - zawodnicy w wieku 15 - 16 lat
a. Mężczyźni: - 42 kg, - 45 kg, - 48 kg, 51 kg, - 54 kg, - 57 kg, - 60 kg, - 63,5 kg, - 67 kg, - 71 kg, - 75 kg, - 81 kg, ……………… ..+ 81 kg
b. Kobiety : - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, - 56 kg, - 60 kg, + 60 kg
Art. 6.4 Juniorzy starsi - zawodnicy w wieku 17 - 18 lat.
1. Junior w wieku 18 lat ( decyduje data urodzenia ) może uczestniczyć w rywalizacji z seniorami.
a. Mężczyźni: - 51 kg, - 54 kg, - 57 kg, - 60 kg, - 63.5 kg, - 67 kg, - 71 kg, - 75 kg, - 81 kg, - 86 kg, - 91 kg,
+ 91 kg
b. Kobiety : - 48 kg, - 52 kg, - 56 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, + 70 kg
Art. 6.5 Młodzieżowcy - zawodnicy w wieku 19 – 23 lat.
a. Mężczyźni : - 51 kg, - 54 kg, - 57 kg, - 60 kg, - 63.5 kg, - 67 kg, - 71 kg, - 75 kg, - 81 kg, - 86 kg, - 91 kg,
+ 91 kg
b. Kobiety : - 48 kg, - 52 kg, - 56 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, + 70 kg
Art. 6.6 Seniorzy / seniorki - zawodnicy w wieku 19 - 40 lat.
a. Mężczyźni: - 51 kg, - 54 kg, - 57 kg, - 60 kg, - 63.5 kg, - 67 kg, - 71 kg, - 75 kg, - 81 kg, - 86 kg, - 91 kg,
+ 91 kg
b. Kobiety : - 48 kg, - 52 kg, - 56 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, + 70 kg
Art. 7 Ważenie zawodników i badania lekarskie.
  1. Podczas ważenia obecni są co najmniej 2 ( dwaj ) przedstawiciele Komisji Sędziowskiej i trener zawodnika.
  2. Nie ma tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.
  3. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskany wynik wagi zapisywany jest do protokołu zawodów.
  4. Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę do pomiaru kontrolnego
  5. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w stroju do walki lub w stroju kąpielowym z ważną książeczką sportowo-lekarską zawodnika i licencją zawodniczą oraz legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.
  6. Badania lekarskie dla zawodników kickboxingu są ważne 6 miesięcy i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarską w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika. Ważność ich potwierdzają 2 pieczątki (imienna lekarza medycyny sportowej i nagłówkowa przychodni lekarskiej lub imienna lekarza i nagłówkowa przychodni sportowo - lekarskiej ). W związku z trudnością uzyskania wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniu które powinno zawierać :
- imię i nazwisko osoby badanej
- data badania
- DOPISEK „ jest zdolny do kickboxingu”
- pieczątki lekarza sportowego i przychodni lekarskiej lub przychodni medycyny sportowej i lekarza.
Art. 8 Warunki udziału w zawodach.
1. W zawodach sportowych PZKB startują zawodnicy i zawodniczki spełniający
poniższe warunki:
a. Ważne badania lekarskie( posiadają potwierdzenie zdolności do udziału w zawodach
z przychodni sportowo-lekarskiej ).
b. Posiadająwymagany stopień, kwalifikujący ich do udziału w zawodach.
c. Posiadają ważną licencję zawodniczą PZKB lub licencję jednorazową.
d. Należą do klubu członkowskiego PZKB ,lub posiadają jednorazową licencję.
Art. 9 Zdobywanie punktów.
1. Zdobywane punkty zapisuje się następująco :
a. na turniejach sędziowie punktowi posługują się tablicami elektronicznymi, a punkty …………..przyznawane są za pomocą komputerowej ”myszki”, trenerzy podczas trwania walki widzą …………..jaka jest różnica punktów. ……….b. ekran monitora pokazuje wszystkie ważne informacje dotyczące przebiegu walki, również faule, ………… ostrzeżenia i minus punkty.
2. Poniżej jest przedstawiony wzór tablicy punktowej na zawodach międzynarodowych:

a. w zawodach krajowych sędziowie powinni minimum posługiwać się „klikerami” , po zakończeniu każdej rundy ……sędzia wpisuje do karty wynik otrzymany z licznika ( klikera ).
Art. 10 Doping.
1. Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.
2. Zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sekundanci, sędziowie, obsługa zawodów zażywający
środki dopingujące, będący pod wpływem alkoholu, będą zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.
Art. 11 Uwagi końcowe.
1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich członków PZKB, strefowe
Komisje, zawodników oraz sędziów.
2. Wszystkie zawody w kickboxingu na terenie Rzeczypospolitej muszą być prowadzone w
oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.
3. W sprawach innych nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje zarząd PZKB a
na zawodach komisja techniczna (sędzia główny, delegat związku oraz wyznaczeni sędziowie).
4. Prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu sędziowskiego oraz interpretowania jego
przepisów przysługuje wyłącznie Zarządowi PZKB w porozumieniu z Wydziałem Sędziowskim.
5. Na terenie Rzeczypospolitej zawody organizacji międzynarodowych muszą być zgodne
z obowiązującym prawem.
UWAGA :Wszyscy trenerzy, zawodnicy biorący udział w zawodach międzynarodowych muszą
zapoznać i dostosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących WAKO.

10.01.2018 r
Regulamin wchodzi w życie z dniem
………………………………………… ………………………………………….
Podpis Prezesa PZKB Podpis V-ce Prezesa PZKB
……………………………………………
Pieczęć PZKB
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL