Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

„Procedura” dotycząca rozliczeń za przeprowadzony egzamin

„Procedura” dotycząca rozliczeń za przeprowadzony egzamin w dwóch wariantach do wyboru

1. Osoba prowadząca działalność wystawia fakturę za wynagrodzenie za przeprowadzony egzamin.
  • Egzaminator zbiera opłatę za egzamin od uczestników – 100 % należności,
  • Przeprowadza egzamin, tworzy protokół, który następnie rejestruje w systemie: http://pzkickboxing.pl/stopnie/egz
  • Wpłaca na rachunek PZKB 60% należności z adnotacją jaki rodzaj egzaminu, … + numer protokołu z dopiskiem 60%
  • Niezwłocznie wystawia fakturę za przeprowadzony egzamin (wynagrodzenie 40%), najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca i przesyła ją w scanie (biuro@pzkickboxing.pl) lub oryginale na adres PZKB.

- W treści faktury należy napisać „za przeprowadzenie egzaminu do protokołu nr ….40%”
- forma zapłaty „kompensata” (dokonując wpłaty za egzamin w wysokości 60% potrąca sobie kwotę za swoją fakturę 40%, czyli dokonuje kompensaty należności)

2. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności - rozliczenie następuje w oparciu o umowę zlecenie:
  • Egzaminator pobiera 100%
  • Przeprowadza egzamin i tworzy protokół
  • Wpłaca na rachunek PZKB 100% należności z adnotacją jaki rodzaj, ….+numer protokołu z dopiskiem 100%
  • PZKB wystawia na podstawie aktualnego oświadczenia podatkowego dostępnego na stronie w zakładce "Dokumenty" - http://pzkickboxing.pl/dok/20,oswiadczenie,podatnika,umow,zlecenie.html - umowę i rachunek zlecenie, przesyła je elektronicznie na wskazany przez zleceniobiorcę adres e-mail
  • Zleceniobiorca podpisuje umowę i rachunek, następnie niezwłocznie odsyła je do PZKB (dopuszczona jest forma elektroniczna przekazywania dokumentów, może to być czytelny skan lub zdjęcie)
  • Po otrzymaniu podpisanej umowy i rachunku PZKB wypłaca należne wynagrodzenie egzaminatorowi/zleceniobiorcy
3.Klub (egzaminator) zbiera opłatę od uczestników za egzamin i przekazuje 100% opłaty do PZKB. W tej sytuacji Klub występuje jako pośrednik/inkasent, a wartość opłaty za egzamin jest przychodem PZKB. Jeżeli opłata za egzamin została wpłacona do klubu, a następnie przekazana do PZKB, to w klubie jest to tylko rozrachunek, nie jest to przychód Klubu i w momencie przekazania gotówki do PZKB nie jest kosztem. Pieniądze egzaminator zbiera w imieniu i na rzecz PZKB jako osoba, która zobowiązana jest do rozliczenia się z gotówki z PKZB. Następnie z tych środków otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia zawartej z PZKB. W związku z powyższym, przekazanie gotówki z Klubu do PZKB nie może być udokumentowane fakturą, ani innym rachunkiem, ponieważ nie jest to wydatek klubu.
Uwaga:
1.Osoba która posiada inny tytuł do ubezpieczeń, czyli jest zatrudniona gdzieś indziej, i odprowadzane są za nią składki społeczne od kwoty równej lub większej najniższemu wynagrodzeniu, (w 2021 roku najniższe wynagrodzenie wynosi 2.800zł brutto) musi mieć odprowadzoną tylko składkę zdrowotną i podatek. Wówczas na rachunku zlecenie, kwota brutto równa jest całkowitemu kosztowi jaki ponosi pracodawca i wynosi dokładnie 40% wartości egzaminu.
2.W przypadku, gdy zleceniobiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, wówczas występuje obowiązek naliczania składek ZUS.
Składki ZUS naliczone są od wynagrodzenia brutto zleceniodawcy i odprowadzane przez PZKB za zleceniobiorcę i za pracodawcę do ZUS.
Rachunek do umowy zlecenia opiewa tylko na składki ZUS płacone przez pracownika, nie zawiera informacji o całkowitym koszcie umowy, czyli nie zawiera informacji o kwocie składek ZUS które musi naliczyć i odprowadzić pracodawca.
3.Osoba posiadająca prawo do emerytury/renty i nie spełniająca warunku z pkt.1, ma obowiązkowo naliczane składki ZUS.
4.Osoba ucząca się, w wieku do 26 lat zwolniona jest z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i podatku.
5. Osoba, która nie złoży aktualnego w danym roku oświadczenia podatkowego w terminie 3 dni od rejestracji protokołu traktowana będzie jak osoba bezrobotna, której naliczane są obowiązkowe składki do ZUS.
6.Przykład naliczeń dla osoby która nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia społecznego

100% wartości jaką pobrano za egzamin i wpłacono do PZKB
1 040,00 zł
40%wartości umowy to koszt wynagrodzenia egzaminatora
416,00 zł
Lista płac
rachunek
Wynagrodzenie brutto (na rachunku zlecenie)
347,97 zł


Składki ZUS pracownika
39,18 zł


składka zdrowotna
27,79 zł


podatek
18,00 zł


do wypłaty netto
263,00 zł
ZUS obciążający pracodawcę od kwoty brutto umowy
59,50 zł
FP koszt obciążający pracodawcę
8,53 zł
całkowity koszt umowy =40% wartości egzaminu
416,00 zł

Informacje w sprawie zatrudnienia emeryta lub rencisty
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnienie-emeryta-lub-rencisty-a-skladki-zus zatrudnienie emeryta lub rencisty 4.7/5 (111) 2020-05-18

Zatrudnienie emeryta lub rencisty w kwestii opłacania składek ZUS jest zależne od formy tego zatrudnienia. Jakie są różnice między umową o pracę a umową cywilnoprawną oraz która opcja jest bardziej korzystna dla pracodawcy? Na te pytania odpowiedzi znajdziesz w treści artykułu.

Za emeryta lub rencistę, uważa się osobę posiadającą ustalone prawo do emerytury lub renty. W praktyce oznacza to, że osoba która spełnia odpowiednie warunki powinna otrzymać decyzję od odpowiedniej instytucji o przyznaniu jest takiego prawa. Decyzja ta zazwyczaj podejmowana jest w drodze decyzji administracyjnej przez ZUS lub KRUS, w zależności od tego w której z tych instytucji dana osoba była ubezpieczona. Co istotne, emerytura lub renta może być również wypłacana z zagranicznego systemu ubezpieczeń.

Ubezpieczony nabywa prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Natomiast renta przyznawana jest osobom niezdolnym do świadczenia pracy.
Stosunek pracy z emerytem lub rencistą

Stosunek pracy z emerytem lub rencistą jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, co wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z tym pracodawca, który podpisał umowę z taką osobą, jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uzależnione są od wieku pracownika. Nie opłaca się ich w przypadku kobiet, które ukończyły 55 lat, oraz w przypadku mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Obowiązkowy charakter składek ZUS jest niezależny od wymiaru czasu pracy oraz od wysokości osiągniętego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku umowy o pracę emeryta lub rencistę trzeba zgłosić do ZUS-u na druku ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 01 10 x x, w terminie 7 dni od momentu zatrudnienia (czyli powstania obowiązku ubezpieczeniowego).

W celu wyliczenia kwoty wynagrodzenia dla emeryta lub rencisty, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń 2020.
Zatrudnienie emeryta lub rencisty - umowa zlecenia

Zatrudnienie emeryta lub rencisty na umowę zlecenia co do kwestii składek ZUS jest bardziej elastyczne niż na umowę o pracę. Jeżeli umowa zlecenia jest jedyną formą zatrudnienia dla takiej osoby, wówczas podlega ona obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

Nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli pracownik, któremu zostało powierzone zlecenie, jest dodatkowo zatrudniony na umowę o pracę u innego płatnika składek, pod warunkiem że osiąga u niego co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W takiej sytuacji obowiązkowe jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasada ta nie dotyczy emeryta lub rencisty, który zawiera umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Wtedy wynagrodzenie osiągnięte w ramach umowy zlecenia jest traktowane jako przychód uzyskany ze stosunku pracy, co powoduje naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne od tego przychodu.

Jeśli zleceniobiorca ma podpisane również umowy zlecenia z innymi firmami, to oskładkowane powinny być wszystkie z nich, dopóki ich łączna wartość nie będzie równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Przykład 1

Pani Ela jest emerytką zatrudnioną w dwóch salonach fryzjerskich w ramach umowy zlecenie. W sumie z tytułu obu umów, Pani Ela osiąga wynagrodzenie w wysokości 2 200 zł brutto. Tak więc z tytułu obu umów, zleceniodawcy Pani Eli zobowiązani są odprowadzać składki na ubezpieczenia ZUS zarówno społeczne jak i zdrowotną.

Emeryta lub rencistę należy zgłosić do ZUS-u w terminie maksymalnie 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Zgłoszenia należy dokonać z kodem 04 11 x x, na druku ZUS ZUA, jeśli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym, lub na druku ZUS ZZA, jeśli osoba podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Umowa o dzieło z emerytem lub rencistą

Umowa o dzieło jest wyłączona z obowiązku ubezpieczeń ZUS. W przypadku tej formy zatrudnienia pracodawca obowiązkowo odprowadza za pracownika podatek dochodowy, również w przypadku emeryta lub rencisty.

Inaczej jest, jeżeli umowa o dzieło została zawarta ze swoim pracodawcą, wówczas przychód z tej umowy stanowi podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
Zatrudnienie emeryta lub rencisty a zawiadomienie ZUS-u
Emeryt lub rencista, który podjął pracę i w związku z tym osiąga dodatkowe przychody, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wykonywanie pracy zarobkowej może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie otrzymywanego świadczenia.

W przypadku gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, która jest obowiązkowo objęta ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega:

emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego, ustalanego indywidualnie dla każdego zainteresowanego, w zależności od jego daty urodzenia,
renta z tytułu niezdolności do pracy,
renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba,
część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód,
renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, pobierającego świadczenie na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, a także renta rodzinna po tym inwalidzie,
renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy bądź chorobą zawodową.

Jak wynika z powyższego, zatrudnienie emeryta lub rencisty i opłacanie składek ZUS jest zależne od formy zatrudnienia. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy taka osoba zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie umowy zlecenia, gdyż z obu z nich będzie odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne, dopóki jego przychody z innych tytułów nie będą równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL