Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Regulamin post. w przyp. narusz. zasad równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu oraz molestowaniu seksualne

Regulamin postępowania w przypadku naruszenia zasad równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu oraz molestowaniu seksualnemu

1. Cel i zakres zastosowania:
a. Niniejszy regulamin ma na celu ustanowienie jasnych i skutecznych procedur dla wszystkich członków oraz uczestników Polskiego Związku Kickboxingu w przypadku wszelkich incydentów naruszających zasadę równego traktowania oraz wystąpienia dyskryminacji, molestowania lub molestowania seksualnego.

2. Definicje:
a. Dyskryminacja: Rozumiana jako każde nieuczciwe lub niesprawiedliwe traktowanie osoby lub grupy osób ze względu na płci, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub inne chronione cechy.

b. Molestowanie: Obejmuje nieodpowiednie zachowania lub komentarze, które mogą obrazić, upokorzyć lub naruszyć godność innej osoby.

c. Molestowanie seksualne: Definiowane jako niepożądane zachowania seksualne wobec innej osoby, w tym prośby o usługi seksualne, niewłaściwe dotykanie lub komentarze o charakterze seksualnym.

3. Obowiązek zgłaszania:
a. Wszyscy członkowie oraz uczestnicy Polskiego Związku Kickboxingu są zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia każdego przypadku, który wydaje się być naruszeniem zasady równego traktowania lub który wskazuje na możliwość wystąpienia molestowania lub molestowania seksualnego.
Zgłoszenie powinno być dokonane drogą mailową na adres: biuro@pzkickboxing.pl

4. Postępowanie w przypadku zgłoszenia:
a. Zgłoszenie będzie traktowane w sposób poufny, a wszelkie niezbędne środki zostaną podjęte w celu zabezpieczenia dobra poszkodowanego oraz przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia. Dochodzenie będzie prowadzone z poszanowaniem praw wszystkich stron zaangażowanych w sprawę.

5. Sankcje:
a. Osoba uznana za winną naruszenia zasad równego traktowania, molestowania lub molestowania seksualnego może podlegać różnym sankcjom, takim jak zawieszenie, wykluczenie z związku sportowego lub inne odpowiednie kary, zgodnie z obowiązującymi przepisami dyscyplinarnymi oraz oceną ciężkości przypadku.

6. Działania profilaktyczne:
a. Polski Związek Kickboxingu zobowiązuje się do regularnej edukacji i szkoleń dotyczących zasad równego traktowania oraz przeciwdziałania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu dla wszystkich członków. Dodatkowo, będą organizowane kampanie informacyjne promujące kulturę szacunku i bezpieczeństwa.

7. Wsparcie dla poszkodowanych:
a. Polski Związek Kickboxingu zapewnia wsparcie psychologiczne i pomoc prawną dla poszkodowanych osób oraz zachęca do skorzystania z tych zasobów.

8. Monitorowanie i przegląd regulaminu:
a. Niniejszy regulamin będzie regularnie przeglądany i aktualizowany, aby zapewnić jego skuteczność i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz zmieniającymi się potrzebami środowiska sportowego.

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL