Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Oświadczenie Podatnika do umów zlecenie_2024

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY (DOTYCZY 2024 ROKU) (prosimy wypełniać czytelnie )
Nazwisko...........................................................................Imiona ................................................................
Miejsce urodzenia..............................................Data urodzenia.................................Obywatelstwo…………..…
Dzień / miesiąc / rok
Nr karty stałego pobytu (dotyczy obcokrajowców) ……………………………………………………………………………………...
PESEL .................................. Telefon. ....................................Adres e-mail……………………………………………………..

ADRES ZAMIESZKANIA (właściwy dla celów podatkowych)
Ulica...................................................................................... Nr domu....................Nr mieszkania ..................
Kod pocztowy……………………… Miejscowość................................................ Gmina..........................................
Województwo …………………………………………… Powiat …………………………………………..Poczta …………………………….
Urząd skarbowy ....................................................................................................................................................
Oddział NFZ ……………………………………………………………..………….
NUMER KONTA BANKOWEGO:………………………………………………………………………………………………………


OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia
1. Oprócz umowy zlecenia z Wami jestem pracownikiem innego zakładu pracy TAK / NIE*
Zakład pracy : nazwa .................................................................................................. NIP.........................................
Jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w wymiarze …....................................czasu pracy
Moje wynagrodzenie jest niższe/wyższe/równe* od minimalnego wynagrodzenia (4 242,00 zł brutto)
W czasie wykonywania umowy zlecenia, której dotyczy oświadczenie nie przebywam/przebywam* na urlopie bezpłatnym/wychowawczym/macierzyńskim przyznanym w okresie od ……………………… do ………………………...
2. Oprócz umowy zlecenia z Wami jestem jednocześnie zatrudniona/y na podstawie następujących umów zlecenia :
Lp.
Nazwa Zleceniodawcy
NIP Zleceniodawcy
Czas trwania umowy
Od - do
Objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym TAK/NIE
Wynagrodzenie jest wyższe niż 4242,00 zł. TAK/NIE
Jeśli NIE jest wyższe niż 4242,00
zł. podać wysokość
3. Prowadzę działalność gospodarczą – TAK / NIE* Jeżeli TAK: NIP: .................................................................
Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacam pełne składki ZUS społeczne (podstawa min.4694,40 zł.)TAK / NIE*

4. Jestem/ nie jestem* emerytem*/rencistą*TAK/NIE nr świadczenia …………………………………………………


5. Jestem/nie jestem* uczniem*/studentem , ukończyłem/nie ukończyłem 26 lat* TAK/NIE
Nazwa uczelni ....................................................................................... Numer indeksu/legitymacji…………………………………..

6. Jestem/nie jestem bezrobotny(a)*, zarejestrowany(a) w Urzędzie Pracy TAK / NIE*, pobieram/nie pobieram* zasiłek dla bezrobotnych TAK/NIE.


7. Jestem/nie jestem osobą z orzeczoną niepełnosprawnością TAK/NIE decyzja ważna do ……………………………….., stopień orzeczonej niepełnosprawności ……………………………………………………………………………………………..

Zgodnie z powyższym oświadczeniem z tytułu zawartej Umowy :

1. Wnoszę /nie wnoszę* o pobieranie składek emerytalno-rentowych

2. Wnoszę o dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe TAK / NIE*;

3. Wnoszę o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe TAK / NIE*
Oświadczam iż wszystkie informacje podane w tym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, i że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 kodeksu karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o wszelkich zaistniałych zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia w terminie 3 dni od nastąpienia odpowiedniej zmiany oraz przejmuję odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania .
Gdyby podane przeze mnie dane okazały się błędne, co skutkowałoby koniecznością uregulowania dodatkowych składek wobec ZUS zobowiązuje się do ich pokrycia .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej i realizacji dotacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na otrzymanie deklaracji PIT-11 ( wykaz wypłaconych kwot za dany rok do rozliczenia z US) w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Deklarację proszę wysłać na adres e-mail wskazany na pierwszej stronie tak/ nie, inny adres e-mail ……………………….……………….
Informujemy, że powyższe oświadczenie podlegać będzie weryfikacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
* niepotrzebne skreślić Dnia, .................................... ..........................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Załączone pliki
pdf
Oświadczenie_podatnika_2024.pdf
09.01.2024

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL