Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Regulamin przynależności i zmian barw klubowych

ROZDZIAŁ X
Regulamin zmiany barw klubowych.

Zasady i tryb zgłaszania przynależności zawodników kickboxingu do klubów oraz zasady
i tryb zmiany przynależności ( zmiany barw klubowych ).
Na podstawie art. 26 ust.1,3, ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.U.Nr 25 poz.113 ) oraz statutu Polskiego Związku Kickboxingu ?wprowadza się niniejszy regulamin określający zasady i tryb zgłaszania przynależności zawodników do sekcji ( klubów) sportowych oraz zasady i tryb zmiany przez nich przynależności klubowej.
Niniejsze przepisy dotyczą zawodników zrzeszonych w Polskim Związku Kickboxingu.

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1
1. Zawodnikiem kickboxingu, zwanym dalej zawodnikiem, jest w rozumieniu niniejszego regulaminu
wyłącznie osoba uprawiająca lub zamierzająca uprawiać dyscyplinę sportu, wchodzącą w skład
dziedziny kickboxingu i posiadająca na uprawianie tej dyscypliny ważną licencję, wydaną przez
P.Z.K.B w trybie Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji obowiązującego w Związku.
2. Sekcją ( Klubem ) w rozumieniu niniejszego regulaminu jest sekcja (klub) będący członkiem
P.Z.K.B posiadający ważną opłatę członkowską uprawniającą do udziału we współzawodnictwie
sportowym, wydaną przez P.Z.K.B w trybie regulaminu obowiązującego w Związku w tym
przedmiocie.
§ 2
1. Organem właściwym do prowadzenia spraw dotyczących potwierdzenia przynależności zawodników do
sekcji (klubów) jest zarząd sekcji (klubu) do których należą zawodnicy.
2. Organem nadrzędnym jest powołana przez Zarząd PZKB Związkowa Komisja Sportowa.
3. Organem odwoławczym od rozstrzygnięć organu wymienionego w ust.1 jest zarząd PZKB.
§ 3
1. Organem właściwym do potwierdzenia przynależności do sekcji ( klubu ) zawodnika jest organ
wymieniony w § 2 ust. 1.
ROZDZIAŁ II
Zgłoszenie i potwierdzenie zawodnika
§ 4
1. Zgłoszenie członkostwa zawodnika dokonuje Zarząd Klubu na Karcie Zgłoszenia, stanowiącej
załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu, także o licencje zawodniczą
2. Zgłoszenie zmiany barw klubowych dokonuje się na karcie stanowiącej załącznik nr.2 do niniejszego
regulaminu.
§ 5
1. Klub dokonuje zgłoszenia zmiany barw klubowych zawodnika we właściwym związku,
składając wypełnioną i podpisaną przez zawodnika kartę o której mowa w § 4 ust.2.
2. Zarząd Klubu dokonuje oceny prawidłowości wypełnienia karty i wiarygodności zawartych
w niej danych.
3. Uzyskanie Licencji zawodniczej jest równoznaczne z wpisaniem zawodnika do Centralnego Rejestru
Zawodników prowadzonego przez PZKB.
4. Zmiany danych w Centralnym Rejestrze Zawodników PZKB mogą być dokonywane zgodnie
z zapisami niniejszego Regulaminu.
5. Zawodnik może reprezentować KLUB do którego został potwierdzony i zapisany .
6. Przed uzyskaniem zwolnienia z reprezentowania barw dotychczasowego Klubu zawodnik
nie może być zarejestrowany w nowym Klubie.
§ 6
1. W przypadku zmiany nazwiska zawodnika, zmiany adresu, zawodnik obowiązany jest wypełnić
na nowo książeczkę sportowo-lekarską zawodnika oraz Kartę Zgłoszenia Zmian Danych
Zawodnika / załącznik nr 2 Regulaminu / i uzyskać jej potwierdzenie przez sekcję ( klub )
do którego zawodnik należy ( wpisy i pieczątki ).
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany nazwy klubu.

ROZDZIAŁ III
Uprawnienia do startu
§ 7
1. Zawodnik może reprezentować w zawodach sportowych objętych kalendarzem sportowym
PZKB. wyłącznie klub do którego został zgłoszony i potwierdzony zgodnie z niniejszym
Regulaminem ,z wyjątkiem przypadków odrębnie wskazanych w & 25.
2. W barwach innych organizacji sportowych zawodnik może występować wyłącznie w zawodach nie
wymienionych w ust. 1 - po uzyskaniu zgody zarządu swej sekcji ( klubu) .
3. Zawodników kadry narodowej obowiązuje uzyskanie zgody P.Z.K..B.
4. Dopuszcza się możliwość startu zawodnikom innych dyscyplin sportów walki nie zrzeszonym w
PZKB posiadającym stosowne uprawnienia i ubezpieczenia NW OC.
§ 8
1. W ramach systemu zawodów strefowych zawodnik może reprezentować tylko ten klub do którego jest
aktualnie zgłoszony.
2. Organizator imprezy w ramach systemu zawodów strefowych dopuszcza do startu zgłoszonych
zawodników weryfikując Licencję oraz przynależność klubową .
3. Zgłoszony do startu zawodnik którego dane o przynależności klubowej /w zgłoszeniu startowym/ nie
zgadzają się z danymi zawartymi w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika nie może startować
w zawodach.
4. Wszelkie skreślenia w książeczce zdrowia sportowca skutkują niedopuszczeniem zawodnika do
startu w zawodach.
ROZDZIAŁ IV
Zmiana barw klubowych
§ 9
1. Zmiany barw klubowych dotyczą;
a). zwolnienia z urzędu
b). zwolnienia okresowego
c). zwolnienia za porozumieniem stron
2. Zawodnik zamierzający dokonać zmiany barw klubowych lub rezygnacji z członkostwa sekcji (klubu)
zobowiązany jest złożyć za potwierdzeniem lub przesłać listem poleconym do sekretariatu macierzystej
sekcji ( klubu ) prośbę na piśmie. Zawodnik zamierzający zmienić barwy klubu dołącza pismo klubu w
barwach któregozamierza występować, potwierdzające chęć przyjęcia go do danego klubu.
3. Zarząd sekcji ( Klubu) obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty złożenia
prośby o zwolnienie.
4. Nie udzielenie przez KLUB odpowiedzi o której mowa w ust. 3 i z zachowaniem przewidzianego
terminu skutkuje jak udzielenie definitywnego zwolnienia zawodnika z klubu; w przedmiocie zachowania
terminu rozstrzyga data stempla pocztowego.
5. Rezygnacja zawodnika z reprezentowania KLUBU skutkuje roczną karencją licząc od dnia
złożenia rezygnacji. Jeżeli z takim wnioskiem do właściwego organu w terminie 30 dni wystąp
KLUB macierzysty zawodnika.
6. Zapis ust.5 nie dotyczy przypadku kiedy zawodnik pokrywa ewentualne koszty ekwiwalentu za
wyszkolenie. W takim przypadku zmianę traktuje się jako porozumienie stron.
7. Na wniosek klubu macierzystego, Wydział Sportowy PZKB może nałożyć
karencję na zawodnika jeżeli klub przyjmujący nie wywiązuje się z zapisów umowy
o ekwiwalencie za wyszkolenie.
8. Związkowa Komisja Sportowa PZKB może nałożyć karencję na zawodnika jeżeli
nie dokonano opłat na rzecz PZKB w określonym terminie.
§ 10
1. Udzielenie przez sekcję ( klub ) odpowiedzi odmownej na wniosek o którym mowa w § 9 ust 2,
jeśli zawodnik podtrzymuje wniosek jest równoznaczne ze skreśleniem zawodnika z listy
członków sekcji (klubu) z dniem złożenia w sekcji (klubie) kompletnego wniosku o zwolnienie.
2. Odpowiedź odmowna o której mowa w ust. 1 musi być udzielona w formie pisemnej i odpowiednio
uzasadniona, w szczególności podstawa do takiej odmowy wynikać powinna z obowiązujących
przepisów wewnątrz sekcyjnych ( klubowych).
3. Odmowa udzielenia zwolnienia przez sekcję (klub ) może być przez zawodnika zaskarżona w
terminie 14 dni do organu właściwego Związkowej Komisji Sportowej.
§ 11
1. Zawodnika skreślonego z listy członków sekcji ( klubu ) w trybie § 10 obowiązuje roczna karencja,
polegająca na zawieszeniu uprawnień do reprezentowania barw klubowych na zawodach.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy decyzja organu o którym mowa w § 10 ust. 3 uznała odmowę
klubu za nieuzasadnioną.
3. W przypadku przewidzianym w ust.2 sekcji (klubowi) oraz zawodnikowi przysługuje odwołanie od
decyzji organu o którym mowa do organu odwoławczego wskazanego w § 2 Regulaminu, którego
decyzja jest ostateczna.
4. W trakcie karencji zawodnik nie może zmieniać barw klubowych.
§ 12
1. Po upływie karencji zawodnik może przejść do dowolnego klubu.
§ 13
1. W stosunku do zawodnika objętego karencją Klub Sportowy traci prawo do wyrażania zgody na zmianę
jego przynależności klubowej.
2. Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania przez zawodnika barw klubowych
we wszystkich zawodach sportowych.
3. Zawodnika, który zmienił barwy klubowe lub reprezentował inny niż macierzysty klub wbrew
postanowieniom niniejszego Regulaminu obowiązuje roczna dyskwalifikacja liczona od daty
otrzymania przez PZKB wniosku od macierzystego klubu zawodnika.
4. Zawodnik w okresie karencji może być dopuszczony do zawodów jako nie stowarzyszony, jeżeli taką
możliwość przewiduję regulamin tych zawodów.
§ 14
1. KLUB zgłaszający do potwierdzenia przez właściwy organ zawodnika zmieniającego
barwy klubowe, jest obowiązany dostarczyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia Zmian /załącznik nr 2/.
§ 15
1. Do każdego odwołania od decyzji wskazanych w Regulaminie podmiotów właściwych w postępowaniu,
dotyczącym zmiany barw klubowych należy dołączyć w oryginale lub w formie kserokopii : wniosek
złożony do klubu w sprawie zmiany barw klubowych, potwierdzenie poczty lub sekretariatu o przesłaniu
lub złożeniu tego wniosku, odpisy korespondencji prowadzonej w sprawie i decyzji a także odpowiedź
klubu macierzystego.
2. Zmiana barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat wymaga pisemnej zgody jego
opiekunów prawnych.
§ 16
1. KLUB nie może nałożyć na zawodnika kary dyscyplinarnej po złożeniu przez niego wniosku
o zwolnienie lub skreślenie oraz po złożeniu uzasadnionej prośby o zwolnienie okresowe.
2. Zmiana barw klubowych nie może nastąpić w okresie gdy zawodnik zawieszony jest w prawach
członka KLUBU ..
3. Zawodnik, który przez okres dwóch lat nie startował w Klubie Sportowym macierzystym, jest
automatycznie z niego zwolniony i może przystąpić do nowego klubu bez karencji.

ROZDZIAŁ V
Zwolnienia z urzędu i zwolnienia okresowe
§ 17
1. Zwolnienie z urzędu następuje jeśli sekcja lub klub ulegnie likwidacji - w oparciu o stosowną uchwałę
statutowych władz klubu wszyscy zawodnicy potwierdzeni dla tej sekcji ( klubu ) zostają z
niego zwolnieni bez karencji i są uprawnieni do podpisania w dowolnym czasie karty zgłoszenia
do klubu dowolnie wybranego.
§ 18
1, Sekcja (Klub) nie może odmówić zwolnienia okresowego na wniosek zawodnika powołanego do
odbycia zasadniczej służby wojskowej na czas jej trwania. Za zasadniczą służbę wojskową w
rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się również służbę nadterminową.
2. Sekcja (Klub ) obowiązana jest do udzielenia zwolnienia okresowego na wniosek zawodnika w
przypadku podjęcia przez niego nauki /poza studiami zaocznymi/ w szkole wyższej mającej
siedzibę w miejscowości innej niż siedziba macierzystego klubu zawodnika. Zawodnicy, którym
udzielono zwolnienia w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie obowiązani są do zgłoszenia
się do klubu w miejscu studiów o ile taki prowadzi sekcję kickboxingu w dyscyplinie którą uprawia
dany zawodnik i na poziomie, odpowiadającym posiadanej przez niego klasie. W przeciwnym
przypadku decyzja co do klubu do którego winien zgłosić się okresowo zawodnik może być podjęta
przez właściwy zarząd sekcji ( klubu ) w uzgodnieniu z zawodnikiem .
3. Przez okres nauki (studiów) rozumie się przewidziany w programie szkoły wyższej okres studiów
stacjonarnych na danym kierunku właściwej uczelni, w innym województwie niż siedziba
dotychczasowej KLUBU
4. Zawodnik który korzysta ze zwolnienia okresowego po ustaniu podstawy do tego zwolnienia staje się
zawodnikiem klubu, który udzielił tego zwolnienia.
Za ustanie podstawy uważa się ukończenie bądź przerwanie studiów .
5. W okresie zwolnienia okresowego dalsza zmiana barw klubowych nie może nastąpić bez zgody klubu
macierzystego.
6. Do wniosków o których mowa w ust. 1 i 2 zawodnik obowiązany jest dołączyć odpowiednio
zaświadczenie władz wojskowych lub uczelni, zawierające termin regulaminowego ukończenia
służby lub nauki.
7. Zawodnik w okresie zwolnienia okresowego obowiązany jest corocznie przedstawiać klubowi
macierzystemu zaświadczenie o kontynuowaniu nauki .
§ 19
1. Zawodnika zamierzającego zostać członkiem klubu, którego barwy reprezentował w czasie zwolnienia
okresowego obowiązują ogólne przepisy Regulaminu dotyczące zmiany barw klubowych, przy
uwzględnieniu opinii zarządu KLUBU ,który wyszkolił zawodnika.

ROZDZIAŁ VI
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika
§ 20
1. Klub ,którego barwy reprezentował zawodnik ubiegający się o zwolnienie w celu przejścia do
innej sekcji (klubu) może zażądać od tej sekcji ( klubu) zwrotu w formie pieniężnej lub rzeczowej
kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem zawodnika. Koszty te powinny być oparte na
rzeczywistych poniesionych przez sekcję (klub) nakładach, uwzględniając przybliżony koszt zużytego
sprzętu sportowego, ubiorów i proporcjonalnej odpłatności za obiekty, szkolenia i personel szkolący.
2. Wysokość ekwiwalentu uzgadniają zainteresowane kluby w formie porozumienia.
3. Za porozumienie uznaje się pisemną umowę zawartą między zainteresowanymi klubami, a wysokość
ekwiwalentu na podstawie odpisu bankowego dowodu wpłaty lub dowodu na przekazanie rzeczowych
składników majątkowych.
§ 21
1. Po zawarciu porozumienia w sprawie wysokości ekwiwalentu sekcja (klub )przyjmująca zawodnika
obowiązana jest wpłacić na rzecz P.Z.K.B kwotę 50 PLN ( pięćdziesiąt zł).
2. W przypadku nie dopełnienia formalności przerejestrowania zawodnika w Związku, zawodnika
dyskwalifikuje się na okres dwóch lat.
3. Jeżeli wina leży po stronie klubu przejmującego zawodnika ,klub ten jest karany finansowo
a wysokość kary ustala ZKS PZKB ( do wysokości 1 średniej krajowej).
Do czasu uiszczenia opłaty klub jest zawieszony w prawach PZKB.
4. KLUBY przyjmujące zawodników w oparciu o przepisy Regulaminu dotyczące zwolnienia
okresowego przy potwierdzeniu zgłoszenia tych zawodników wnoszą na rzecz PZKB opłatę
w wysokości 50 zł jako opłatę rejestracyjną.
§ 22
1. Ekwiwalentu z tytułu kosztów wyszkolenia zawodnika nie stosuje się w przypadku zmiany barw
klubowych w trybie § 18 ust. 1 i 2.
2. Wysokość ekwiwalentu z tytułu wyszkolenia zawodnika, który po upływie okresowego zwolnienia
zamierza pozostać na stałe w klubie wojskowym, akademickim, lub w innym klubie do którego uzyskał
okresowe zwolnienie w trybie § 18 ust.2 ,ustalają zainteresowane sekcje (kluby ).
3. Wysokość kwot ustala się dla klasy posiadanej przez zawodnika w dniu rozpoczęcia zwolnienia
okresowego.
§ 23
1. Zawodnicy zakwalifikowani do Kadry Narodowej podlegają ochronie w zakresie przynależności
klubowej i zmiany barw klubowych .
2. W wypadku braku porozumienia co do ekwiwalentu za wyszkolenie pomiędzy zainteresowanymi
Klubami, Zarząd PZKB może powołać zawodnika do szkolenia centralnego dla umożliwienia jemu
przygotowań i startu w zawodach typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 24
1. Zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie zgłoszeni i potwierdzeni do klubu polskiego mogą
uzyskać zgodę P.Z.K.B . na reprezentowanie barw klubu zagranicznego.
2. Zgoda o której mowa w ust.1 wydaje Zarząd P.Z.K.B na wniosek zawodnika, zaopiniowany
przez Prezesa Sekcji (Klubu) macierzystego.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 winien obejmować podanie zawodnika, wystąpienie klubu
zagranicznego dotyczące tego zawodnika i zgodę klubu macierzystego wraz z informacją o warunkach
finansowych - o ile takowe zostały ustalone.
4. Wyrażając zgodę Zarząd Związku PZKB może zastrzec w niej jako warunek udział zawodnika
w określonych terminach na zgrupowaniach P.Z.K.B oraz w zawodach reprezentacji kraju.
Zgodę wydaje się na okres 1 roku.
5. Z tytułu wydania zgody o której mowa wyżej PZKB może pobierać opłatę według stawek
przyjętych w & 21 pomnożonych przez dwa.
§ 25
1. Zawodnicy posiadający inne niż polskie obywatelstwo obowiązani są, niezależnie od posiadanej klasy
sportowej uzyskać potwierdzenie do reprezentowania barw klubowych w systemie rozgrywek
P.Z.K.B. w trybie wskazanym w § 4 i § 5 Regulaminu.
2. Zawodnik o którym mowa w ust. 1 po wniesieniu ustalonej przez P.Z.K.B opłaty i uzyskaniu wpisu
właściwego organu w karcie zgłoszenia, uprawniony jest do reprezentowania barw klubu
polskiego do którego został zgłoszony o ile regulaminy zawodów na to pozwalają.
3. Zawodnika zagranicznego, który uzyskał potwierdzenie do reprezentowania barw polskiego klub,
obowiązują, w przedmiocie zmiany barw klubowych ,przepisy niniejszego Regulaminu.
§ 26
1. Z dniem wejścia w życiu niniejszego Regulaminu tracą moc dotychczasowe przepisy
Polskiego Związku Kickboxingu dotyczące zasad i trybu Zmiany Barw Klubowych.
2. Do czasu wprowadzenia zmian dokumentami stwierdzającymi
przynależność sekcyjną ( klubową ) są podpisane przez zawodników listy ,karty członkowskie
oraz potwierdzone dane w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika .

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2009roku
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL