Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach_2024

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział zawodnika we współzawodnictwie; informacja o licencjach; zgoda na publikacje wizerunku, klauzula informacyjna

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ
NIEPEŁNOLETNIEGO ZAWODNIKA W ZAWODACH
Klauzula zgody zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.
................................................................................................................................................ Imię i nazwisko/rok urodzenia
................................................................................................................................................ Nazwa klubu sportowego w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Kickboxingu
Celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia,
klub sportowy, licencja, dyscyplina sportu jest udział w zawodach sportowych.
Dane w systemie będą przetwarzane przez czas trwania zawodów sportowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka w zawodach.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zawodach sportowych w roku 2024
i oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło
w zawodach sportowych……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika

Informacja o posiadanej licencji sportowej:
................................................................................................................
Numer licencji i nazwa klubu sportowego
...................................................................................................................................... Uprawiana dyscyplina sportowa/waga/formuła
.........................................................................
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL