Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Regulamin Finansowy Sędziów Polskiego Związku Kickboxingu_zatwierdzony przez Zarząd 31.03.2022

Regulamin Finansowy Sędziów
Polskiego Związku Kickboxingu
z dnia 31.03.2022

§ 1.
1. Sędziowie powoływani do pracy na turniejach zobowiązani są do posiadania aktualnej licencji sędziowskiej. Aktywacja licencji następuje poprzez stronę internetową związku. Zawody mogą sędziować jedynie osoby posiadające aktywną licencję na stronie PZKB. Wysokość opłat za licencję wynosi:
Klasa A - 100 zł
Klasa B - 90 zł
Klasa C - 80 zł
Klasa D - 60 zł
2. Opłata za egzamin sędziowski wynosi tyle ile opłata za licencję sędziowską danej klasy.

§ 2.
1. Organizator zawodów w kickboxingu zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzeń sędziowskich oraz zwrotu kosztów przejazdu i pobytu sędziów i delegatów PZKB według poniższych zasad:
1) wynagrodzenie sędziowskie za dzień trwania zawodów - liczy się od rozpoczęcia pierwszej walki do końca ostatniej walki zgodnie z poniższą tabelą. Czas pracy przy kilku dniowych zawodach wynosi osiem godzin dziennie (nie wliczając przerwy obiadowej). Przy zawodach których dzień zawodów rozpoczyna ważenie sędziowie wagowi otrzymują wynagrodzenie za ważenie oraz sędziowanie zgodnie z poniższą tabelą. Kiedy ważenie odbywa się dzień przed zawodami sędziowie otrzymują wynagrodzenie tylko za ważenie z wyjątkiem sędziego głównego który otrzymuje wynagrodzenie tylko sędziego głównego. Delegat otrzymuje wynagrodzenie wg stawek sędziego głównego.
2) Za wynikające nadgodziny należy się wynagrodzenie zgodnie z tabelą i wynosi odpowiednio:
Tabela wynagrodzenia kosztów sędziowania (kwoty netto)

Turnieje strefowe, pierwszego kroku, ligii

MP, PP: full contact , low kick, K-1, orient rules, P/F, L/C, K/L formy przy muzyce, otwarte puchary międzynarodowe.

Pełniona funkcja / Klasa sędziowska
Stawka do 8 godzin zawodów
Po przekroczeniu
8 godzin zawodów za każdą przekroczoną godzinę

Pełniona funkcja / Klasa sędziowska
Stawka do 8 godzin zawodów
Po przekroczeniu
8 godzin zawodów za każdą przekroczoną godzinę
Sędzia Gł. / Klasa A
200
25
Sędzia Gł. klasa A oraz Delegat
260
30
Kierownik planszy /ringu Klasa A lub B
160
25
Kierownik planszy ringu Klasa A
200
30
Sędzia Klasa A
130
25
Sędzia klasa A
150
30
Sędzia Klasa B
110
25
Sędzia klasa B
130
30
Sędzia Klasa C
100
25
Sędzia klasa C
120
30
Sędzia klasa D
90
25
Sędzia klasa D
100
30
Sędzia wagowy 75 zł
3) W przypadku rozgrywania walk zawodowych, pokazowych, super fight, rankingowych podczas zawodów amatorskich wynagrodzenie sędziów sędziującego podczas tych zawodów ustala się na 100 zł. dla każdego sędziego ponad określony ryczałt sędziowski zgodnie z powyższą tabelą.
2. Sędziowie uczestniczący w seminariach sędziowskich nie otrzymują wynagrodzenia i zwrotu za koszt dojazdu. Sędziowie prowadzący zajęcia w trakcie trwania seminarium centralnego otrzymują wynagrodzenie wg powyższych stawek zgodnie z posiadaną klasą sędziowską. Wynagrodzenie dla prowadzącego seminarium dla kandydatów na sędziego (klasa D) każdorazowo ustalane jest przez Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego.
3. Podczas wagi musi być obecnych co najmniej dwóch sędziów wagowych.
4. Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania delegata PZKB rozliczany jest zgodnie z powyższym regulaminem i spoczywa na organizatorze imprezy.
5. PZKB jest gwarantem wypłat, przez organizatora, należnych obsłudze sędziowskiej zawodów z kalendarza PZKB.

§ 3
1. Koszty podróży rozliczne są na podstawie biletu i poniesionych kosztów przejazdu według następujących zasad obejmujących cenę określonego środka transportu:
a. do 100 km - pociąg pośpieszny II klasa,
b. powyżej 100 km - II kl. pociąg ekspresowy (wszystkie rodzaje),
c. autobus, bus tam gdzie nie ma połączeń PKP.
2. W podróżach trwających powyżej 6 godzin w porze nocnej (w godzinach 22.00 – 6.00) sędzia/delegat może korzystać z kuszetki lub miejsca sypialnego. Powyższy fakt musi udokumentować biletem na kuszetkę (sypialny).
3. W podróżach pociągiem z miejscami rezerwowanymi sędzia/delegat musi okazać miejscówkę.
4. Podróż powrotną rozlicza się w wysokości kosztów dojazdu na miejsce zawodów chyba, że sędzia, delegat udokumentuje inne poniesione koszty.
5. W przypadku odbywania podróży samochodem prywatnym sędzia/ delegat rozlicza koszty przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów z miejsca zamieszkania do miejsca rozgrywania zawodów oraz z miejsca noclegu do hali sportowej w trakcie trwania zawodów przez stawkę za kilometr przebiegu, ustaloną na kwotę 0,50 zł., zgodnie z danymi GPS.
6. Sędzia/delegat może rozliczyć należności z tytułu ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej ( wypłata na podstawie okazanych biletów)

§ 4
1. Dotyczy walk zawodowych o tytuły: Mistrz Polski, Europy i Świata, mecze międzynarodowe, walki rankingowe.
Sędziowie otrzymują wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż:

Rodzaj gali
Sędzia główny / Delegat
Sędzia ringowy, punktowy
Walki o tytuły mistrza: Polski, Europy Świata

500,00 zł
300,00 zł
Pozostałe gale
350,00 zł
250,00 zł

2. Podane stawki za sędziowanie gal zawodowych są stawkami minimalnymi, biorąc pod uwagę specyfikę konkretnych gal zawodowych oraz ich rangę PZKB może negocjować z organizatorem podwyższenie ich na konkretny event.


§ 5
1. Rozliczenie finansowe zwrot kosztów sędziowania powinno nastąpić najpóźniej przed walkami finałowymi zgodnie z przedstawionym zestawieniem kosztów przygotowanym przez sędziego głównego i zatwierdzonym przez Delegata PZKB. Rozliczenia za pośrednictwem przelewów internetowych po zawodach dopuszczalne jest za zgodą przewodniczącego wydziału sędziowskiego po konsultacji z sędzią głównym i Delegatem PZKB .
2. Na żądanie przewodniczącego wydziału sędziowskiego rozliczenie kosztów sędziowskich sędzia główny przesyła w formie elektronicznej do przewodniczącego wydziału sędziowskiego najpóźniej do 7 dni roboczych po zakończeniu zawodów.
3. Za nieprawidłowości w rozliczeniu kosztów sędziowskich odpowiedzialność ponosi sędzia główny oraz Delegat PZKB jeśli on je zatwierdzał zgodnie z obowiązującymi przepisami karno skarbowymi oraz podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polskim Związku Kickboxingu. Za nieprawdziwe dane podane w oświadczeniu podatkowym odpowiedzialność ponoszą sędziowie składający oświadczenie.

§ 6
1. Na wybrane zawody z kalendarza PZKB może być powołany przez Prezesa PZKB Supervisor.
2. Supervisor otrzymuje wynagrodzenie oraz koszty dojazdu zgodnie z powyższym regulaminem należne sędziemu głównemu. Wynagrodzenie Supervisora wypłacane jest przez PZKB.
3. Organizator jest zobowiązany zapewnić nocleg oraz wyżywienie Supervisora należne sędziom uczestniczącym w zawodach.
4. Supervisor sprawuje nadzór nad zespołem sędziowskim w trakcie trwania zawodów i ocenia na bieżąco jego pracę. Supervisor ocenia też całokształt funkcjonowania zawodów w formie sprawozdania po imprezie.

§7
1. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu PZKB
2. Sytuacje inne, wynikłe podczas zawodów, nie objęte regulaminem rozstrzyga na miejscu delegat PZKB który również sprawuje nadzór nad całą imprezą i do niego należy ostateczny głos. Na zawodach, na które nie został powołany Delegat PZKB sytuacje te rozstrzyga sędzia główny.
3. Delegat w trakcie trwania imprezy jest odpowiedzialny za jej prawidłowy przebieg bezpośrednio przed Prezesem PZKB i o wszystkich trudnych sytuacjach, które zaistniały na zawodach informuje w miarę możliwości na bieżąco Prezesa PZKB.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL