Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Regulamin sędziowski ogólny_07.02.2023

ROZDZIAŁ 1
ZASADY OGÓLNE


Artykuł 1. Definicja sportu kickboxing
Kickboxing to nowoczesny sport walki kontaktowej, który obejmuje kilka jasno
zdefiniowanych formuł:

1.
WALKA NA PAŁKI PIANKOWE (SOFT CONTACT)
(SC)
2.
POINTFIGHTING
(PF)
3.
LIGHT CONTACT
(LC)
4.
KICK LIGHT
(KL)
5.
FULL CONTACT
(FC)
6.
LOW KICK
(LK)
7.
ORIENTAL KICKBOXING
(OK)
8.
K1 STYLE
(K1)
9.
FORMY PRZY MUZYCE
(MF)

W kickboxingu w zależności od miejsca gdzie rozgrywany jest pojedynek, wyróżnia się formuły ringowe i planszowe. Głównymi cechami decydującymi o danej formule są: siła zadawanych ciosów i kopnięć oraz dozwolone techniki ręczne i nożne w dozwolone obszary trafień.

Stosuje się podział na formuły:
a) Formuły planszowe: dzielą się na SC, PF, LC, KL, MF w których dozwolone jest używanie technik ręcznych i nożnych z kontrolowaną siłą, w dozwolone miejsca trafień. Celem zawodnika jest pokonanie przeciwnika zdobywając większą liczbę punktów (oprócz MF gdzie o zwycięstwie decyduje suma zdobytych punktów za wykonany układ choreograficzny).
W formułach planszowych rywalizacja odbywa się na planszach nazywanych tatami.

b) Formuły ringowe: dzielą się na FC, LK, OK i K1 STYLE, w których dozwolone jest używanie technik ręcznych i nożnych zadawanych z pełną siłą, w dozwolone miejsca trafień. Celem zawodnika w tych dyscyplinach jest pokonanie przeciwnika przed czasem lub przez zdobycie większej ilości punktów. W formułach ringowych rywalizacja odbywa się w ringu.

Za prawidłowy rozwój kickboxingu w RP odpowiada Polski Związek Kickboxingu
(w skrócie: PZKB), który jest członkiem światowej organizacji kickboxingu World Association of Kickboxing Organizations (w skrócie: WAKO).
Jeśli w dalszych częściach tego regulaminu pojawia się termin: „pojedynek” należy przez to rozumieć walkę w danej formule kickboxingu toczoną wg określonych zasad na planszy lub
w ringu pomiędzy dwoma zawodnikami lub dwiema zawodniczkami.

Artykuł 2. Pozostałe definicje
Artykuł 2.1. Ogólne
1. Wszyscy zawodnicy (zawodniczki) w rywalizacji sportowej muszą postępować wobec przeciwnika zgodnie z zasadami „fair play” oraz stosować się do przepisów PZKB.
2. Wszyscy zawodnicy (zawodniczki), trenerzy i działacze zrzeszeni w PZKB powinni stosować się do obowiązujących przepisów, regulaminów i uchwał.
3. Uczestnikami zawodów są: zawodnik (zawodniczka), trener/sekundant (trenerka/sekundantka), sędzia (sędzina), delegat sportowy PZKB, supervisor (obserwator zawodów), lekarz/ratownik medyczny, obsługa zawodów oraz publiczność.

Artykuł 2.2. Zawodnik – definicja
Zawodnik (zawodniczka) to sportowiec, który trenuje którąkolwiek z formuł kickboxingu (lub kilka z nich) i bierze udział w zawodach sportowych pod patronatem PZKB lub WAKO.

Artykuł 2.3. Warunki udziału w zawodach krajowych
1. W zawodach sportowych PZKB startują zawodnicy i zawodniczki spełniający poniższe warunki:
a) posiadają ważne badania lekarskie (lub posiadają potwierdzenie zdolności do udziału
w zawodach (maksymalny termin ważności badań określa lekarz na bazie przepisów prawa
i oceny zdrowia zawodnika, nie dłużej jednak niż 1 rok),
b) posiadają wymagany stopień, kwalifikujący ich do udziału w danych zawodach,
c) posiadają ważną licencję zawodniczą PZKB lub licencję jednorazową.

Artykuł 2.4. Postępowanie regulaminowe w rywalizacji sportowej
1. W celu równomiernego rozwoju kickboxingu PZKB umożliwia prowadzenie rywalizacji sportowej w strefach. Pod pojęciem „strefa” rozumie się obszar administracyjny obejmujący kilka województw Rzeczypospolitej Polskiej. Na obszarze danej strefy mogą działać Okręgowe Związki Kickboxingu.
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej jest podzielony na 4 strefy:
a) północną,
b) południową,
c) wschodnią,
d) zachodnią.
3. Dla prawidłowej działalności strefy (obsada sędziowska zawodów, przestrzeganie regulaminów PZKB, przestrzeganie pozostałych przepisów PZKB) zostaje powołany szef strefy. O wyborze szefa strefy decyduje Zarząd PZKB lub Prezydium Zarządu PZKB.
4. W strefach można rozgrywać zawody sportowe formuł planszowych i ringowych (zawody w danej strefie są otwartymi dla zawodników z innych stref).
5. W Mistrzostwach Polski udział biorą tylko zawodnicy klubów sportowych, zrzeszonych
w PZKB.
6. W przypadkach nie ujętych regulaminem, w sytuacjach nadzwyczajnych decyzję podejmuje sędzia główny zawodów lub powołana Komisja Sędziowska Zawodów, w skład której również wchodzą supervisor (obserwator zawodów) i delegat sportowy PZKB (jeśli zostali powołani na dane zawody).
7. W przypadku zmian w postanowieniach regulaminowych (ze względu na specyfikę zawodów sportowych) powinny one znaleźć się w komunikacie wstępnym zawodów.

Artykuł 2.5. Eliminacje do Mistrzostw Polski Form przy Muzyce (MF)
1. Mistrzowie i V-ce Mistrzowie Polski z roku poprzedniego kwalifikują się do startu
w Mistrzostwach Polski roku bieżącego bez eliminacji.
2. Poszczególne konkurencje Mistrzostw Polski Form przy Muzyce (MF) rozegrane zostaną tylko w przypadku startu minimalnej ilości trzech zawodników zakwalifikowanych
w eliminacjach w danej konkurencji.
3. Wszyscy startujący muszą spełniać warunki regulaminu wymienione w artykule 2.3.
4. Reprezentacja Polski w Formach przy Muzyce (MF) jest powoływana ze zwycięzców Mistrzostw Polski w danym roku kalendarzowym.Artykuł 2.6. Warunki udziału w zawodach międzynarodowych
Każdy zawodnik (zawodniczka) biorący udział w zawodach międzynarodowych musi spełniać warunki regulaminu wymienione w artykule 2.3 i artykule 2.4 pkt.4.

Artykuł 2.7. Kategorie wiekowe i wagowe
2.7.1. Kategorie wiekowe

DZIECI
(DZ)
(chłopcy i dziewczynki)
KADECI MŁODSI
(KM)
(chłopcy i dziewczynki)
KADECI STARSI
(KS)
(chłopcy i dziewczynki)
JUNIORZY
(J)
(chłopcy i dziewczynki)
JUNIORZY MŁODSI
(JM)
(mężczyźni i kobiety)
JUNIORZY STARSI
(JS)
(mężczyźni i kobiety)
MŁODZIEŻOWCY
(MŁ)
(mężczyźni i kobiety)
SENIORZY
(S)
(mężczyźni i kobiety)
WETERANI (MASTERS)
(V)
(mężczyźni i kobiety)

2.7.1.1.Kategoria DZIECI (DZ): 7, 8 i 9 lat. Grupę wiekową określa rok urodzenia. Dzieci mogą brać udział w rywalizacji w formułach planszowych: pointfighting, walki na pałki piankowe i formy przy muzyce.

2.7.1.2.Kategoria KADECI MŁODSI (KM): 10, 11 i 12 lat. Grupę wiekową określa rok urodzenia. Kadeci młodsi mogą brać udział w rywalizacji w formułach planszowych: pointfighting, light contact (tylko w Polsce), kick light (tylko w Polsce), formy przy muzyce.

2.7.1.3.Kategoria KADECI STARSI (KS): 13, 14 i 15 lat. Grupę wiekową określa rok urodzenia. Kadeci starsi mogą brać udział w rywalizacji w formułach planszowych: pointfighting, light contact, kick light, formy przy muzyce.

2.7.1.4.Kategoria JUNIORZY (J): 16, 17 i 18 lat. Grupę wiekową określa rok urodzenia. Juniorzy mogą brać udział w rywalizacji w formułach planszowych: pointfighting, light contact, kick light, formy przy muzyce. Grupa wiekowa junior może też brać udział
w rywalizacji w formułach ringowych ale wtedy następuje podział na:
a)Kategoria JUNIOR MŁODSZY (JM): 15 i 16 lat. Grupę wiekową określa rok urodzenia. Juniorzy młodsi mogą brać udział w formułach ringowych: full contact, low kick, oriental kickboxing, K1 Style.
b)Kategoria JUNIOR STARSZY (JS): 17 i 18 lat. Grupę wiekową określa rok urodzenia. Juniorzy starsi mogą brać udział w formułach ringowych: full contact, low kick, oriental kickboxing, K-1 Style.

2.7.1.5.Kategoria MŁODZIEŻOWCY: od 19 do 23 lat. Grupę wiekową określa rok urodzenia. Młodzieżowcy mogą brać udział w rywalizacji we wszystkich formułach planszowych i ringowych.

2.7.1.6.Kategoria SENIORZY: od 19 do 40 lat. Grupę wiekową określa rok urodzenia. Seniorzy mogą brać udział w rywalizacji we wszystkich formułach planszowych
i ringowych.
2.7.1.7.Kategoria WETERANI (MASTERS): 41 do 55 lat. Grupę wiekową określa rok urodzenia. Weterani mogą uczestniczyć w rywalizacji w formułach planszowych: pointfighting, light contact, kick light.

2.7.2. Wyjątki
a) Dzieci, kadeci młodsi i kadeci starsi mogą rywalizować tylko w swoich kategoriach wiekowych.
b) Juniorzy (w formułach planszowych) i juniorzy starsi (w formułach ringowych) mogą rywalizować w kategorii seniorów tylko wtedy, gdy zawodnik ma ukończone 18 lat.
c) Jeśli junior starszy lub junior startują w Mistrzostwach Polski w kategorii seniorów,
to zawodnik nie może powrócić do rywalizacji jako junior starszy lub junior i musi pozostać
w kategoriach seniorów na wszystkich mistrzostwach.
d) Junior starszy i junior, który startował jako senior w Mistrzostwach Polski, może nadal startować jako junior we wszystkich innych zawodach, z wyjątkiem Mistrzostw Polski.
e) Jeśli jakikolwiek zawodnik z kategorii weterani (Masters) chciałby walczyć w kategorii senior, to jest on zobowiązany posiadać wszystkie dokumenty stwierdzające, że jest zdolny
do walki i poprosić o jednorazowe pozwolenie (wydawane przez PZKB) na udział w danych zawodach.
f) Legitymacja, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość jest wymagany na wszystkich zawodach kickboxingu.

Artykuł 2.8. Wymagany stopień1.
Kadet młodszy
9
(dziewiąty)
stopień szkoleniowy.
2.
Kadet starszy
7
(siódmy)
stopień szkoleniowy.
3.
Junior (starszy i młodszy)
6
(szósty)
stopień szkoleniowy.
4.
Młodzieżowiec, senior
5
(piąty)
stopień szkoleniowy.

Artykuł 2.9. Przynależność klubowa zawodnika
1. W Mistrzostwach Polski zawodnicy reprezentują wyłącznie klub do którego należą.
2. Każda zmian klubu przez zawodnika musi być zgodna z obowiązującymi przepisami PZKB.
3. W Mistrzostwach Polski nie mogą braćudziału zawodnicy z innych krajów za wyjątkiem osób posiadających:
a) obywatelstwo polskie

Artykuł 2.10. Zdrowie i bezpieczeństwo zawodników
1. PZKB jest oficjalnym członkiem WAKO i podlega restrykcjom Światowego Kodeksu Antydopingowego (Kodeks WADA).
2. Każdy zawodnik, trener i działacz PZKB jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ministerstwa Zdrowia RP oraz Kodeksu WADA w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno podczas zawodów, jak i poza nimi.
3. Każdy zawodnik odmawiający poddania się badaniom lekarskim lub testowi antydopingowemu przed lub po walce może zostać natychmiast zdyskwalifikowany lub zawieszony do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. Tak samo stanie się w przypadku, gdy trener, działacz PZKB lub inny zawodnik będzie zachęcał zawodnika do odmowy poddania się badaniom lekarskim lub testowi antydopingowemu.
4. Sportowcy, którzy zostali wybrani do zarejestrowanej grupy testowej, są zobowiązani
do przestrzegania wszystkich poleceń osoby prowadzącej testy antydopingowe oraz każdego innego przedstawiciela zespołu antydopingowego na danych zawodach. Nieprzestrzeganie otrzymywanych poleceń będzie skutkować automatycznym zawieszeniem zawodnika.
5. Zawodnik może uczestniczyć w zawodach tylko na podstawie ważnych badań lekarskich widniejących w książeczce zdrowia sportowca (lub na zaświadczeniu) i opatrzonych adnotacją „zdolny do zawodów w kickboxingu” lub „zdolny do zawodów w sportach walki”. Stosowne adnotacje wprowadza uprawniony lekarz na podstawie delegacji ustawowych.
6. Badania lekarskie są obowiązkowe dla każdego zawodnika.
7. Zawodnik, który posiada aparat ortodontyczny musi przedstawić podczas ważenia wydane przez ortodontę lub innego uprawnionego lekarza, zaświadczenie zezwalające na udział
w zawodach.
8. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach kickboxingu, jeśli jest zabandażowany, kontuzjowany, posiada otwarte rany, skaleczenia lub otarcia z których płynie krew, ma na ciele plastry opatrunkowe lub rehabilitacyjne albo gaziki powstrzymujące krwawienie z nosa lub uszu.
9. Wyznaczony lekarz/lekarze lub ratownik/ratownicy medyczni muszą być obecni blisko strefy rywalizacji sportowej przez cały czas trwania zawodów i nie mogą zakończyć swojej pracy przed zakończeniem ostatniej walki danych zawodów. Sędzia główny zawodów musi być natychmiast poinformowany o zakończeniu pracy lekarza/lekarzy lub ratownika/ratowników.

Artykuł 2.11. Warunki medyczne udziału w zawodach międzynarodowych
1. Każdy zawodnik, który chce wziąć udział w turnieju międzynarodowym, musi mieć oficjalne zaświadczenie wystawione przez lekarza zgodnie z regulaminem PZKB poświadczające,
że przeszedł badania lekarskie zgodnie z prawem polskim, przepisami medycznymi WAKO
i jest zdolny do wzięcia udziału w danych zawodach międzynarodowych WAKO. W tym celu należy użyć formularza „WAKO Certyfikat Medyczny” („WAKO Medical Certificate for kickboxer”). Oświadczenie to musi być sporządzone w języku angielskim (żadne inne języki nie są akceptowane), z podpisem i pieczęcią lekarza. Każdy zawodnik podczas ważenia musi przedstawić lekarzowi zawodów (lub innej uprawnionej osobie) prawidłowo wypełniony dokument „WAKO Medical Certificate for kickboxer” („WAKO Certyfikat Medyczny”). Zaświadczenie lekarskie WAKO jest ważne tylko przez rok. Jeśli zawodnik po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego o zdolności do rywalizacji w zawodach kickboxingu doznał wstrząsu mózgu, poważnego urazu głowy lub innej części ciała (KO lub TKO) jest zobowiązany do wykonania nowych badań i otrzymania nowego zaświadczenia o zdolności do udziału
w zawodach kickboxingu.
2. Każdy zawodnik, aby wziąć udział w turnieju międzynarodowym, musi wypełnić „Kwestionariusz medyczny WAKO” („WAKO Medical Questionnaire”), zawierający historię medyczną zawodnika oraz formularz „Zrzeczenie się odpowiedzialności WAKO” („WAKO Liability Waiver”).
3. Każda kobieta (14 lat i starsza) musi dostarczyć lekarzowi oświadczenie, że nie jest ciąży („WAKO Non Pregnancy Declaration”).
4. Każdy zawodnik, który posiada aparat na zęby (ortodontyczny) musi przedstawić "Certyfikat WAKO dla osób noszących aparat na zęby" („WAKO Dental Brace Certification”), wydany przez ortodontę lub innego uprawnionego lekarza, który potwierdza, że zawodnik nie będzie narażony na większe ryzyko utraty zdrowia niż każda inna osoba biorąca udział w zawodach.
5. Nie dostarczenie formularzy wymienionych w punktach 1), 2), 3) i 4) uniemożliwia start zawodnika w zawodach międzynarodowych WAKO.
6. Zaświadczenia i formularze medyczne można składać online z wyprzedzeniem, przez dedykowany internetowy system komputerowy.
7. WAKO odwołuje się do swoich procedur medycznych i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, które zajmują się:
a)rejestracją,
b)antydopingiem,
c) metodą redukcji wagi i żywienia,
d) zaświadczeniem o sprawności lekarskiej – badania,
e) badaniem lekarskim przed zawodami,
f) zawieszeniem medycznym,
g) personelem medycznym,
h) bezpieczeństwem zdrowotnym na zawodach.

Artykuł 2.12. Trenerzy i sekundanci
1. Trener kickboxingu jest osobą, która posiada stosowne wykształcenie uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie kickboxingu oraz wykupił odpowiednią licencję w PZKB.
Aby uczestniczyć w Mistrzostwach Polski oraz w zawodach pucharowych PZKB, trener musi posiadać ważną licencję PZKB. Sekundant jest osobą, która pomaga trenerowi w narożniku podczas zawodów oraz posiada licencję sekundanta.
2. Wszyscy trenerzy i sekundanci muszą być zarejestrowani w Systemie Obsługi Imprez PZKB.
3. W trakcie pełnienia funkcji trenera/sekundanta na zawodach PZKB wymagane jest noszenie stroju sportowego (dresy sportowe klubu, obuwie sportowe).
4. Trener/sekundant zobowiązany jest przynieść na pole walki (ring lub planszę): ręcznik
i plastikową butelkę z wodą do picia. Żaden inny rodzaj butelki z wodą nie jest dozwolony na polu walki (planszy lub ringu).
5. Zabrania się trenerom/sekundantom przynoszenia do ringu lub na planszę toreb lub plecaków, ale można korzystać z małych saszetek na dokumenty („nerka”) zapinanych w pasie.
6. Zabrania się trenerowi/sekundantowi noszenia w trakcie zawodów ubioru innego niż ten, który jest zdefiniowany w punkcie 3 niniejszego artykułu.
7. Zabrania się noszenia ubrań lub części odzieży związanych z innymi sportami walki
(np. karate, MMA, itp.).
8. Zabrania się noszenia na zawodach krajowych ubiorów reprezentacji Polski
w kickboxingu oraz odzieży z emblematami godła lub flagi Polski.
9. Trener/sekundant musi przestrzegać następujących zasad w trakcie pojedynków (na planszy lub w ringu):
a) zawodnik musi mieć jednego lub maksymalnie dwóch trenerów/sekundantów w swoim narożniku,
b) trener i sekundant muszą mieć ukończone 18 lat,
c) na pole walki może wejść tylko jeden trener/sekundant posiadający aktualną licencję,
d) trenerowi/sekundantowi nie wolno wchodzić do ringu lub na planszę, przed lub w trakcie pojedynku. Dozwolone jest wejście do ringu lub na planszę tylko podczas przerwy,
e) trener/sekundant musi przez cały czas trwania walki siedzieć na wyznaczonym miejscu i nie może swoimi gestami, czynami lub głosem, przeszkadzać w płynnym przebiegu walki,
f) podczas trwającego pojedynku można zmienić trenera/sekundanta w narożniku, jedynie
w przypadku nałożenia się walk zawodników z jednego klubu. Musi jednak zostać przynajmniej jeden trener/sekundant w narożniku,
g) surowo zabrania się wstawania lub wchodzenia na pole walki lub do ringu (w tym na stopnie wejściowe do ringu) podczas trwania walki,
h) jeżeli trener/sekundant zauważy istotny błąd sędziego prowadzącego zawody, pomyłkę
w pomiarze czasu lub zapisaniu punktów lub wyników, ma on prawo wstać i obiema rękoma pokazać sędziemu prowadzącemu znak „T” („czas) – prośbę o przerwanie pojedynku celem skorygowania zauważonej istotnej pomyłki. Trener/sekundant ma prawo zażądać przerwy
i skorygowania istotnej pomyłki 2 (DWA) razy w jednym pojedynku,
i) trener/sekundant nie ma prawa żądać zmiany decyzji sędziego prowadzącego lub sędziego punktowego, która nie jest istotną pomyłką; jeśli trener/sekundant skarży się lub głośno komentuje decyzję sędziów, zostaje ukarany ostrzeżeniem,
j) trener może zakończyć walkę w imieniu swojego zawodnika, gdy zachowanie owego wskazuje na odniesienie urazu, kontuzji lub widoczny jest brak chęci do kontynuowania pojedynku; sygnałem zakończenia pojedynku jest rzucenie ręcznika na pole walki lub do ringu. Wyjątek: zakończenie pojedynku w ten sposób jest niemożliwe jeśli zawodnik jest wyliczany przez sędziego prowadzącego pojedynek,
k) trener/sekundant może udzielać zawodnikowi krótkich porad i zachęt w czasie trwania pojedynku, lecz nie powinny być one wydawane bardzo głośno,
l) trener/sekundant musi przed rozpoczęciem każdej rundy usunąć z ringu lub planszy stołki, ręczniki, kubełki lub przedmioty, których używał w czasie przerwy,
m) trener/sekundant, który narusza przepisy, może otrzymać ostrzeżenie lub zostać zdyskwalifikowany przez sędziego prowadzącego pojedynek; dyskwalifikacja pozbawia możliwości sekundowania podczas danego pojedynku, danego dnia zawodów lub całej imprezy. Decyzję w sprawie dyskwalifikacji trenera/sekundanta w danym dniu zawodów lub
w całych zawodach podejmuje sędzia główny zawodów,
n) zawodnik nie może walczyć bez osób (trenerów/sekundantów), które go wspomagają przebywając w czasie pojedynku w narożniku ringu/planszy. Jeśli trenerzy/sekundanci zostaną usunięci przez sędziego prowadzącego walkę (lub trener/sekundant, jeśli jest on jedyną osobą, która przebywa w narożniku), zawodnik otrzyma 1 minutę aby w jego narożniku pojawił się inny trener/sekundant, który będzie mu sekundował w dalszym przebiegu pojedynku; brak takiej osoby po upływie tego czasu spowoduje, że zawodnik zostanie automatycznie zdyskwalifikowany.

Artykuł 2.13. Zachowanie trenerów/sekundantów
1. Sędzia prowadzący zawody po dwóch ostrzeżeniach ma prawo zdyskwalifikować trenera/sekundanta, który nie wykonuje jego poleceń. Decyzję sędziego prowadzącego zawody musi uprzednio zaakceptować kierownik ringu/kierownik planszy.
2. W przypadku, gdy zdyskwalifikowany trener/sekundant nadal łamie przepisy, zachowuje się agresywnie w stosunku do sędziów, innych trenerów, zawodników lub widzów, sędzia główny ma prawo zdyskwalifikować go na cały dzień zawodów lub do końca trwania danych zawodów. W takim przypadku sędzia główny może wnioskować do Komisji Dyscyplinarnej PZKB
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec trenera/sekundanta.
3. Decyzja sędziego głównego o dyskwalifikacji trenera/sekundanta musi mieć formę pisemną.

Artykuł 3. Sędziowie
1. Sędzia to osoba która ukończyła stosowny kurs, zdała egzamin, posiada licencję PZKB
i której podstawowym zadaniem jest zapewnić bezpieczeństwo rywalizującym zawodnikom
w oparciu o niniejszy regulamin.
2. Sędziowie powinni uczestniczyć w jak największej ilości zawodów w kickboxingu oraz są obowiązani brać udział w szkoleniach i seminariach sędziowskich organizowanych przez PZKB lub WAKO. Nabyta w trakcie szkoleń i seminariów wiedza potwierdzona zdanymi egzaminami, uprawnia do podwyższania klas sędziowskich w ramach istniejącego systemu awansów sędziowskich.
3. W trakcie pracy na zawodach kickboxingu, sędziowie muszą przestrzegać stosownych regulaminów PZKB.
4. Osoby, które chcą zdobyć licencję sędziego PZKB muszą mieć ukończone 18 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej dla Sędziów PZKB, o ile są oni sprawni fizycznie, zdrowi oraz mogą wykonywać swoje obowiązki na planszy lub w ringu. Potwierdzeniem wymaganego stanu zdrowia jest pisemne oświadczenie sędziego o jego zdolności do prowadzenia pojedynków na zawodach.

Artykuł 3.1. Sędzia główny
1. Na każde ogólnopolskie zawody PZKB, sędzia główny jest wyznaczany przez Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego z grona sędziów posiadających najwyższe licencje oraz mających odpowiedni staż sędziowski.
2. Podstawowym zadaniem sędziego głównego jest nadzorowanie pracy sędziów w trakcie zawodów oraz zapewnienie przestrzegania na danych zawodach zasad, reguł i stosownych regulaminów PZKB.
3. Sędzia główny zawodów powołuje sędziów wagowych na dane zawody.
4. Sędzia główny jest zawsze członkiem Komisji Sędziowskiej Zawodów.
5. W przypadku protestów sędzia główny musi przestrzegać procedur i podejmuje odpowiednie decyzje. Jeśli protestujący nie zgadza się z decyzją sędziego głównego, musi on wyjaśnić wszystkie szczegóły protestu Komisji Sędziowskiej Zawodów, która podejmuje ostateczne decyzje.
6. Sędzia główny nadzoruje pracę innych sędziów na zawodach i może zmienić decyzję sędziego prowadzącego daną walkę w przypadku jego „istotnej pomyłki sędziowskiej” lub zmienić decyzję sędziego punktowego, również w przypadku wystąpienia „istotnej pomyłki sędziowskiej”.

Artykuł 3.2. Kierownik planszy/ringu
1. Nadzoruje pracę podległych mu sędziów w ramach zespołu sędziowskiego danego ringu lub planszy.
2. Sporządza dokument oceny pracy podległych mu sędziów i przekazuje do sędziego głównego zawodów.
3. Ustala kolejność prowadzenia walk przez sędziów.
4. Zarządza przerwy w pracy zespołu sędziowskiego na planszy lub ringu.
5. Kierownik planszy/ringu ma prawo pełnić funkcję sędziego prowadzącego pojedynek, sędziego punktowego lub sędziego czasowego.
6. Uczestniczy w rozstrzyganiu wniesionych protestów dotyczących przebiegu walki na planszy/ringu którą(-ym) kieruje. Ma prawo zmienić sędziego który dopuścił się złamania regulaminu (popełnił „istotną pomyłkę sędziowską”).

Artykuł 3.3. Sędzia prowadzący pojedynki
1. Sędzia prowadzący pojedynki jest wyznaczany przez kierownika planszy/ringu.
2. Głównym zadaniem sędziego prowadzącego pojedynki jest dbanie o to, żeby walka była prowadzona zgodnie ze stosownymi regulaminami PZKB i przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa obu walczących zawodników.
3. Sędzia główny lub kierownik planszy/ringu mogą zmienić decyzję sędziego prowadzącego pojedynki jeśli ten dopuści się „istotnej pomyłki sędziowskiej”.
4. Istotna pomyłka sędziowska to taki błąd sędziowski, który ma wpływ na ostateczny wynik prowadzonej rywalizacji pomiędzy dwoma zawodnikami w trakcie danego pojedynku (walki), która jest rozgrywana na planszy lub w ringu.

Artykuł 3.4. Sędzia punktowy
1. Sędzia punktowy jest wyznaczany przez kierownika planszy/ringu do każdej walki na planszy lub w ringu.
2. Głównym zadaniem sędziego punktowego jest przyznawanie punktów zdobytych przez każdego z zawodników podczas pojedynku (walki).
3. Sędzia punktowy ocenia tylko te techniki które widzi a nie te, które tylko słyszy.
4. Sędzia główny lub kierownik planszy/ringu mogą zmienić decyzję sędziego punktowego jeśli ten dopuści się „istotnej pomyłki sędziowskiej”.
5. Każda walka na turniejach kickboxingu jest punktowana przez trzech sędziów (z wyjątkiem pointfighting, gdzie walkę punktuje dwóch sędziów punktowych (bocznych) i sędzia prowadzący pojedynek).
6. Aby zapewnić neutralność w trakcie zawodów, kierownik planszy/ ringu wybiera sędziów prowadzących pojedynki i sędziów punktowych osobno dla każdego pojedynku.
7. Miejsce pracy sędziów punktowych powinno być oddalone od publiczności lub innych osób mogących wywierać naciski przy ocenie sędziowanego pojedynku.
8. W formule pointfighting sędzia prowadzący pojedynek i dwaj sędziowie punktowi poruszają się wg zasady „wierzchołki trójkąta” co, zapewnia, że co najmniej dwóch z nich wyraźnie widzi wykonanie przez zawodników danych technik w walce.
9. Sędziowie punktowi (oprócz formuły pointfighting), do przyznawania punktów powinni używać elektronicznego systemu punktowego bądź klikerów.
Artykuł 3.5. Sędzia czasowy
1. Sędzia czasowy jest wyznaczany przez kierownika planszy/ringu do każdej walki na planszy lub na ringu.
2. Głównym zadaniem sędziego czasowego jest pomiar czasu walki (aktywny czas walki
z przerwami, czas dogrywki, czas medyczny, walkower) zgodnie z regulaminami PZKB oraz informowanie sędziego prowadzącego pojedynek o zakończeniu rundy/pojedynku lub o innych ważnych zdarzeniach mających wpływ na prowadzony pojedynek. Do pomiaru czasu pojedynku używany jest stoper lub inne urządzenie posiadające funkcję chronografu.
3. Dziesięć sekund przed rozpoczęciem każdej rundy podaje sygnał dźwiękowy „ring wolny” lub informuje że należy kończyć przerwę pomiędzy rundami (dotyczy planszy).
4. Daje sygnał na koniec każdej rundy uderzając w gong, używając innego sygnału dźwiękowego lub rzucając przedmiotem na pole walki/do ringu.
5. Informuje sędziego prowadzącego o numerze rundy przed jej rozpoczęciem.
6. Przerywa odmierzanie czasu walki, gdy zostanie poinformowany o tym przez sędziego prowadzącego pojedynek.
7. Jeżeli pod koniec rundy (w formułach ringowych lub planszowych), sędzia prowadzący zawody (pojedynek) wylicza zawodnika, to sędzia czasowy informuje o zakończeniu rundy po skończonym liczeniu. W przypadku gdy liczenie zawodnika odbywa się w ostatniej rundzie informacja o końcu czasu walki jest podawana natychmiast.

Artykuł 3.6. Sędzia Sekretarz - przy liczbie powyżej 100 zawodników
1. Sędzia Sekretarz jest wyznaczany przez sędziego głównego zawodów.
2. Głównym zadaniem sędziego sekretarza jest wprowadzanie wszystkich wyników
do Systemu Obsługi Imprez.
3. Sędzia sekretarz wykonuje również inne polecenia sędziego głównego związane
z prowadzeniem zawodów kickboxingu.

Artykuł 3.7. Sędzia liczący kopnięcia (tylko w formule full contact)
1. Sędzia liczący kopnięcia jest wskazywany przez kierownika ringu do każdej walki full contact.
2. Funkcja sędziów liczących kopnięcia jest wyznaczona tylko w formule full contact.
3. Zadaniem sędziego liczącego kopnięcia jest wskazywanie liczby pozostałych prawidłowych kopnięć podczas każdej rundy pojedynku.
4. Trenerzy/sekundanci muszą widzieć ilośćpozostałych do wykonania kopnięć.
5. Sędziowie liczący kopnięcia znajdują przy neutralnych narożnikach ringu.
6. Po każdej rundzie sędzia liczący kopnięcia zgłasza sędziemu prowadzącemu pojedynek liczbę brakujących kopnięć każdego zawodnika.
7. Wskazane jest, aby sędzia liczący kopnięcia używał tablicy z widocznymi czerwonym lub niebieskimi cyframi (w zależności dla którego narożnika liczy kopnięcia).

Artykuł 3.8. Ubiór sędziego
1. Sędziowie na zawodach kickboxingu powinni być ubrani w następujący sposób:
a) granatowa marynarka (dozwolony emblemat PZKB),
b) dopuszcza się znaczek „pin” z logo PZKB w klapie marynarki,
c) biała koszula z krótkim rękawem z logo PZKB na kieszeni i z napisem „Polski Związek Kickboxingu” na plecach,
d) muszka PZKB (sędziowie); sędzia główny zawodów, supervisor (obserwator zawodów) noszą krawaty PZKB,
e) czarne materiałowe spodnie,
f) skarpety granatowe lub czarne,
g) czarne obuwie sportowe bez sznurówek i obcasów.
2. Sędzia prowadzący pojedynek nie może nosić okularów, ale może nosić soczewki kontaktowe.
3. Sędziowie punktowi w formule pointfighting nie mogą nosić okularów.
Artykuł 3.9. Sędzia prowadzący pojedynki i sędzia punktowy – opis pracy w ringu/na planszy
Artykuł 3.9.1. Sędzia prowadzący walki (pojedynki)
1. Sędzia prowadzący ma obowiązek:
a) sprawdzić czy zawodnicy posiadają ochraniacze na zęby,
b) sprawdzić poprawność ustawienia zawodników oraz gotowość pozostałych sędziów przed walką,
c) upewnić się, że zawodnik nie otrzymał nieprawidłowych ciosów,
d) ogłosić zwycięzcę przez wskazanie ręką w kierunku wygranego zawodnika (lub poprzez podniesienie ręki zwycięzcy w formułach ringowych),
e) w przypadku korzystania z kart punktowych, po zakończeniu pojedynku zebrać i sprawdzić karty punktacji sędziów punktowych,
f) po weryfikacji kart punktowych, przekazać je kierownikowi ringu/planszy i ogłosić zwycięzcę zgodnie z wynikiem na kartach punktowych.

Artykuł 3.9.2. Komendy używane przez sędziego prowadzącego pojedynek
1. Sędzia prowadzący używa następujących komend:
a) „PRZYWITAĆ SIĘ” - tej komendy sędzia prowadzący pojedynek używa na początku walki, aby wydać polecenie zawodnikom, by ci dotknęli się rękawicami i w ten sposób okazali sobie wzajemny szacunek,
b) „WALCZ” - tej komendy sędzia prowadzący pojedynek używa na początku walki w celu rozpoczęcia walki i za każdym razem w celu kontynuowania walki (również na wznowienie pojedynku po komendzie „STOP”, „CZAS STOP”),
c) „BREAKE” - tej komendy sędzia prowadzący pojedynek używa do rozdzielenia zawodników którzy są w zwarciu, po tej komendzie obaj zawodnicy muszą zrobić jeden krok w tył a następnie wznowić walkę bez oddzielnej komendy sędziego prowadzącego walkę,
d) „STOP” - tej komendy sędzia prowadzący pojedynek używa do nakazania zawodnikowi (lub obu zawodnikom) przerwania walki,
e) „CZAS STOP” - tej komendy sędzia prowadzący pojedynek używa w celu wydania polecenia sędziemu czasowemu, aby zatrzymał pomiar czasu walki. Oprócz komendy słownej wykonuje rękoma znak litery „T”, widoczny dla sędziego mierzącego czas. Kiedy sędzia wydaje komendę CZAS STOP, musi podać powód, dla którego to zrobił.
2. Sędzia prowadzący wydaje komendę „CZAS STOP” w następujących przypadkach:
a) kiedy daje oficjalne ostrzeżenie zawodnikowi (przeciwnik musi natychmiast udać się do neutralnego narożnika, który jest w kolorze innym niż czerwony lub niebieski),
b) gdy zawodnik prosi o zatrzymanie czasu unosząc rękę (przeciwnik musi natychmiast udać się do neutralnego narożnika),
c) walka musi zostać wznowiona w przybliżeniu w tym samym miejscu (na planszy) lub
w środku (na ringu),
d) kiedy widzi, że konieczne jest poprawienie wyposażenia lub ubioru zawodnika,
e) gdy widzi kontuzję zawodnika; maksymalny czas na interwencję lekarza to 2 minuty dla każdego zawodnika w trakcie całej walki.
3. Aby wznowić walkę, sędzia prowadzący pojedynek wydaje komendę „CZAS”, a następnie komendę „WALCZ”.
4. Jeżeli w ocenie sędziego prowadzącego pojedynek, zawodnik używa zatrzymania czasu, aby odpocząć lub uniemożliwić przeciwnikowi uzyskanie przewagi, sędzia prowadzący może dać ostrzeżenie, a zawodnik może zostać po konsultacji z sędziami, zdyskwalifikowany za opóźnianie lub odmowę walki.
5. Jeżeli sędzia prowadzący pojedynek zdyskwalifikuje zawodnika (po podjęciu takiej decyzji większością głosów w zespole sędziowskim, który prowadzi dany pojedynek), musi najpierw wskazać kierownikowi ringu/planszy zawodnika, który został zdyskwalifikowany i podać powód przerwania walki tak, aby kierownik ringu/planszy mógł ogłosić werdykt.
6. Aby prawidłowo sędziować pojedynek, sędzia nie powinien przerywać rywalizacji na planszy/w ringu, jeśli nie jest absolutnie pewien powodu dla którego chce to zrobić; w każdym przypadku użycia komendy „STOP” lub „CZAS STOP” jest on zobowiązany wskazać powód swojego postępowania (za pomocą głosu lub gestu). Jeśli powodem użycia komendy „STOP” lub „CZAS STOP” jest złamanie przez zawodnika (lub obu zawodników) regulaminu danej formuły PZKB, sędzia jest zobowiązany do stosowania systemu kar.
7. W przypadku, gdy jeden lub obaj zawodnicy nie słuchają poleceń, sędzia prowadzący pojedynek powinien dotknąć rękoma ich barków lub ramion, aby skutecznie przerwać walkę.

Artykuł 3.9.3. Prawa sędziego prowadzącego pojedynek
1. Sędzia prowadzący pojedynek ma prawo:
a) przerwać walkę w dowolnym momencie ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa zawodników lub jeśli uzna, że jest ona zbyt jednostronna,
b) przerwać walkę w dowolnym momencie, jeśli stwierdzi, że zawodnik zachowuje się niesportowo. W takim przypadku sędzia prowadzący pojedynek ma prawo zdyskwalifikować takiego zawodnika,
c) przerwać walkę w dowolnym momencie, jeśli jeden z zawodników otrzymał niedozwolony cios, doznał kontuzji, lub jeśli uzna, że zawodnik nie może dalej kontynuować walki,
d) upomnieć zawodnika lub przerwać walkę i ukarać zawodnika ostrzeżeniem za złamanie danego regulaminu PZKB,
e) upomnieć, ukarać ostrzeżeniem lub nawet zdyskwalifikować trenera/sekundanta, który złamał dany regulamin PZKB,
f) zdyskwalifikować zawodnika bez uprzedniego ostrzeżenia lub zwrócenia mu uwagi, jeśli poważnie złamał on zapisy danego regulamin PZKB.


Artykuł 3.9.4. Obowiązki sędziego punktowego
1. Sędzia punktowy jest odpowiedzialny za sprawdzenie ubioru i wyposażenia zawodników przed walką.
2. Sędzia 1 (czerwony) i sędzia 3 (niebieski) sprawdzają wyposażenie i ubiór zawodników przed wejściem na ring/planszę. Sędziowie sprawdzają owijki (bandaże) i rękawice, zanim zawodnicy wejdą do ringu/na planszę w rękawicach.

Artykuł 4. Działacz PZKB (Oficjel)
1. Działacz PZKB (oficjel) to osoba nie biorąca udziału w rywalizacji sportowej, sędziowaniu lub organizacji danych zawodów PZKB, ale jest ona zaangażowana w rozwój sportu walki kontaktowej - kickboxing.
2. Każdy działacz PZKB (oficjel) przebywający na zawodach kickboxingu powinien zachowywać się w sposób neutralny wobec zawodników, sędziów, trenerów oraz obsługi zawodów. Przez cały czas trwania zawodów obowiązany jest okazywać właściwą postawę, która ma promować dyscyplinę kickboxing i zdobywać dla niej kolejnych sympatyków.
3. Zabrania się zmiany ich roli z działacza PZKB (oficjela) na sędziego, trenera lub zawodnika podczas tych samych zawodów kickboxingu.

Artykuł 5. Zawody kickboxingu
Artykuł 5.1. Zespół medyczny zawodów
1. W skład zespołu medycznego zawodów wchodzi/ą lekarz/e i/lub ratownik medyczny/ratownicy medyczni, wyposażeni w sprzęt medyczny gwarantujący skuteczne interwencje w czasie trwania zawodów.
2. Zespół medyczny zawodów składa się z takiej liczby lekarzy lub ratowników, aby zapewnić bezpieczną i szybką interwencję we wszystkich miejscach, gdzie odbywają się pojedynki kickboxerskie na danych zawodach (lub w większości z tych miejsc).
3. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za zapewnienie zespołu medycznego na dane zawody w kickboxingu.
4. Zespół medyczny zawodów musi być gotowy do natychmiastowej interwencji na wezwanie sędziego prowadzącego pojedynek. Bez zgody sędziego prowadzącego pojedynek, w czasie trwania zawodów zespół medyczny nie może wejść do ringu lub na planszę w celu udzielenia pierwszej pomocy któremukolwiek zawodnikowi.
5. Podczas trwania zawodów zespół medyczny jest obecny na sali w miejscu wyznaczonym przez organizatora zawodów.
6. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia prowadzący pojedynek konsultuje się z lekarzem lub ratownikiem medycznym, którego decyzja jest ostateczna.
7. Zespół medyczny zawodów podejmuje decyzję o zdolności zawodnika do kontynuowania walki w czasie dwóch minut w całym pojedynku. Decyzja może zostać podjęta kolegialnie, ale tylko jeden członek zespołu medycznego przekazują ją sędziemu prowadzącemu pojedynek
i to on jest za nią odpowiedzialny.

Artykuł 5.2. Zawody
1. Podstawą wszystkich zawodów w kickboxingu jest uczciwa rywalizacja zgodnie z zasadami fair play.
2. Zawody w kickboxingu organizowane są za zgodą PZKB i podlegają niniejszemu regulaminowi oraz wszystkim przepisom obowiązującym w PZKB.
3. Udział we wszystkich zawodach i walkach jest dobrowolny.
4. Wszyscy zawodnicy, trenerzy, sędziowie, działacze, przedstawiciele, promotorzy
i członkowie organizacji PZKB muszą szanować obowiązujące w Związku zasady oraz postępować z godnością i wartościami moralnymi akceptowanymi w PZKB.
5. Organizator zawodów jest zobowiązany do przedłożenia Zarządowi PZKB poniższych dokumentów:
a) komunikat wstępny zawodów,
b) plakat zawodów,
w celu ich weryfikacji i akceptacji; po zatwierdzeniu obu dokumentów, są one zamieszczane na oficjalnej stronie PZKB w działach: „Kalendarz imprez” i „Aktualności”.
6. Zawodnik startujący w formułach ringowych może rywalizować tylko w jednej z nich podczas danych zawodów kickboxingu i nie może brać udziału w formułach planszowych na tych samych zawodach.
7. Zawodnik może rywalizować w kilku formułach planszowych podczas danych zawodów kickboxingu, ale nie może brać również udziału w formułach ringowych w tych samych zawodach.
8. W przypadku, gdy zawodnik w tym samym czasie jest wzywany do pojedynku
w pointfighting, light contact i kick light, to jest on zobowiązany wybrać start tylko
w jednej formule. W praktyce walka, w której zawodnik nie może uczestniczyć na podstawie powyższego, zostanie zarejestrowana jako przegrana przez walkower (WO).
9. W krajowych zawodach pucharowych oraz w Pucharze Polski w formule pointfighting zawodnik może dodatkowo startować o jedną kategorię wyżej od jego aktualnej kategorii wagowej (na przykład, jeśli waży 65,5 kg, może walczyć w kategoriach -69 kg i -74 kg).

Artykuł 5.3. Kalendarz zawodów
1. Kalendarz zawodów PZKB jest cały czas dostępny na oficjalnej stronie internetowej Związku. W kalendarzu zawodów PZKB znajdą się terminy następujących zawodów:
a) Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, Mistrzostwa Świata i Europy, Puchary WAKO,
b) mistrzostwa regionalne zgłoszone do PZKB,
c) gale amatorskie i zawodowe zgłoszone do PZKB,
d) zawody krajowe organizowane na zasadach pucharowych zgłoszone do PZKB,
e) regionalne ligi kickboxingu zgłoszone do PZKB.
2. Sędziowie PZKB mogą brać udział tylko w tych zawodach kickboxingu, które są umieszczone w kalendarzu zawodów PZKB.

Artykuł 5.4. Walki międzynarodowe
1. W przypadku turniejów lub zawodów na których zostaną rozegrane walki międzynarodowe, ważenie zostanie przeprowadzone przez osobę wyznaczoną przez federację narodową kraju organizującego turniej lub zawody, w obecności przedstawiciela/cieli kraju (krajów) uczestniczącego/cych w tej rywalizacji, który będzie mógł zweryfikować wagę każdego zawodnika.
2. Organizator zapewnia zawodnikom przyjezdnym wagę oraz miejsce treningowe.
3. JedyniesędziowieznajwyższymilicencjamiPZKB(klasaA)orazsędziowie
delegowani przez narodowe federacje kickboxingu posiadający licencje sędziowskie honorowane przez WAKO sędziują walki na zawodach międzynarodowych rozgrywanych na terenie RP. W przypadku zawodów gdzie będą toczone pojedynki o tytuły międzynarodowe uznawane łącznie przez PZKB i WAKO, każdy z sędziów biorących udział w zawodach jest zobowiązany do posiadania licencji organizacji WAKO.
4. W przypadku walk zawodowych, które mają być stoczone poza granicami kraju a w których bierze udział zawodnik z Polski, Zarząd PZKB wraz z promotorem zawodów mają obowiązek zapewnić udział polskiego sędziego w tych zawodach. Sędzia, który będzie powołany na takie zawody jest obowiązany posiadać ważne międzynarodowe uprawnienia sędziowskie.
5. Każdy zawodnik przed ważeniem musi zostać uznany za zdolnego do walki przez lekarza, wyznaczonego na dane zawody.

Artykuł 5.5. Pomocniczy sprzęt na zawody
1. Organizatorzy zawodów (Mistrzostw Polski lub Pucharów Polski) muszą zapewnić niezbędny sprzęt do prawidłowego przebiegu rywalizacji:
a) waga elektroniczna legalizowana (minimum dwa egzemplarze),
b) mikrofony oraz sprzęt nagłaśniający,
c) sprzęt do czyszczenia i wycierania podłóg,
d) drukarkę i papier do drukarki,
e) komputer z dostępem do internetu,
f) stopery na każdy ring/planszę,
g) gong dla każdego ringu (lub inny sygnalizator dźwiękowy) oznajmiający start lub koniec walki,
h)wskaźnik materiałowy (woreczek z wypełnieniem lub podobny temu przedmiot) do wskazania zakończenia walki na planszy,
i) oznaczenie dla każdej planszy/ringu,
j) w celu prawidłowego przedstawiania stanu rywalizacji na planszy, elektroniczny wyświetlacz zdobytych punktów, otrzymanych kar i upływającego czasu pojedynku
(w przypadku braku wyświetlacza elektronicznego, dwustronną tablicę do prezentowania punktacji pojedynku),
k) w celu prawidłowego przedstawiania stanu rywalizacji na ringu, elektroniczny wyświetlacz zdobytych punktów, otrzymanych kar i upływającego czasu pojedynku (w przypadku braku wyświetlacza elektronicznego, zespół sędziowski używa papierowych kart punktowych zgodnych ze wzorem PZKB),
l) tablicę do wskazywania aktualnego numeru pojedynku (na danej planszy/ringu),
m) wiaderka przy planszach lub ringu.

Artykuł 5.6. Nagrody w zawodach PZKB
1. Na Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski organizator zawodów ma obowiązek zapewnić:
a) medale i dyplomy za pierwsze, drugie i dwa trzecie miejsca we wszystkich kategoriach wagowych;
b) nagrody rzeczowe dla złotych medalistów zawodów.
2. W pozostałych zawodach PZKB organizator zawodów ma obowiązek zapewnić nagrody wymienione w punkcie 1 lit.a).

Artykuł 6. Sprzęt osobisty zawodnika
Artykuł 6.1. Osłona głowy (kask)
1. Kask jest obowiązkowy we wszystkich amatorskich pojedynkach kickboxingu, z wyjątkiem dyscypliny formy przy muzyce (MF).
2. Kask musi być wykonany z gumy piankowej, miękkiego tworzywa sztucznego lub ze zwartej gąbki pokrytej skórą. W walkach niedozwolone jest stosowanie kasku zakrywającego kości jarzmowe twarzy (tzw. kask treningowy) lub ograniczającego pole widzenia.
3. Kask musi mieć odpowiedni rozmiar, aby zapobiec jego spadaniu lub obracaniu podczas walki.
4. Kask musi zakrywać czoło, czubek głowy, skronie, uszy i tył głowy.
5. Kask nie może posiadać żadnych elementów metalowych lub plastikowych; w kasku do regulacji zapięcia pod brodą oraz z tyłu głowy dopuszczalne jest stosowanie rzepa.

Artykuł 6.2. Osłona twarzy (maska)
1. W kategoriach wiekowych dzieci i kadeci młodsi maska jest obowiązkowa TYLKO
w formule pointfighting na wszystkich zawodach PZKB.
2. Maska na twarz musi mieć odpowiedni rozmiar, pasujący do kasku.
3. Maska na twarz jest mocowana do kasku za pomocą rzepa.

Artykuł 6.3 Ochraniacz na zęby
1. Ochraniacz na zęby musi być wykonany z miękkiego i giętkiego materiału gumowo-plastikowego lub silikonowego.
2. Ochrona zębów szczęki lub zębów szczęki i zębów żuchwy jest obowiązkowa w każdej kategorii wiekowej kickboxingu i we wszystkich formułach kickboxingu (oprócz formuły formy przy muzyce).
3. Ochraniacz na zęby musi umożliwiać swobodne oddychanie, musi być dostosowany do konfiguracji zgryzu zawodnika i nie może w żaden sposób wystawać poza usta.
4. Ochraniacz na zęby może być w dowolnym kolorze.
5. Zabrania się stosowania ochraniacza na zęby na aparatach do korekcji zębów (aparat ortodontyczny, aparat ustalający), chyba że zezwala na to zaświadczenie lekarza dentysty.
6. Jeśli zawodnik ma aparat ortodontyczny na zębach żuchwy lub na zębach szczęki i żuchwy, musi mieć ochraniacz na zęby w całości zakrywający ten aparat ortodontyczny (podwójny).

Artykuł 6.4. Rękawice do kickboxingu
1. W każdej formule kickboxingu obowiązkowe jest używanie rękawic zatwierdzonych przez PZKB.
2. Podczas zawodów kickboxingu używane są dwa rodzaje rękawic: rękawice do rywalizacji
w formule pointfighting (z otwartą częścią dłoniową rękawicy) i rękawice (pełne) dla formuł: light contact, kick light, full contact, low kick, K1 style i oriental rules.
3. Do rywalizacji w zawodach kickboxingu dopuszczani są tylko ci zawodnicy, którzy używają sprzętu do walki, zatwierdzonego przez Zarząd PZKB. Informacja o decyzjach Zarządu w tym obszarze jest każdorazowo umieszczana w komunikacie wstępnym zawodów.

Artykuł 6.5 Rękawice używane w formule pointfighting
1. W rywalizacji pointfighting obowiązkowe jest używanie rękawic z ich otwartą częścią dłoniową, i zakrytą częścią grzbietową, która obejmuje palce wraz z kciukiem. Rękawice muszą umożliwiać otwieranie i zamykanie dłoni.
2. Rękawice muszą zakrywać obszar uderzenia na przedniej i górnej stronie pięści i krawędzi dłoni oraz muszą zakrywać rękę co najmniej 5 cm powyżej nadgarstka.
3. Rękawice muszą być wykonane z miękkiej i zwartej syntetycznej pianki gumowej pokrytej oryginalną lub sztuczną skórą.
4. Rękawice muszą być mocowane na nadgarstku zawodnika za pomocą rzepu z możliwością jego regulacji. Do mocowania rękawic nie wolno używać metalowych lub plastikowych sprzączek ani pasków. Niedozwolone są również wszelkiego rodzaju taśmy samoprzylepne,
z wyjątkiem taśmy wykonanej z bawełnianego materiału, której można używać tylko do mocowania rękawic na nadgarstku.
5. Całkowita waga rękawic musi wynosić 8 uncji (226 gramów).
6. Kciuk musi być całkowicie przymocowany do głównego korpusu rękawicy. Jeśli rękawice są uszkodzone nie można ich używać.
Artykuł 6.6 Rękawice używane w formułach innych niż pointfighting
1. Rękawice wykonane są ze specjalnej gumy piankowej, syntetycznego, zwartego i miękkiego materiału pokrytego skórą naturalną lub sztuczną. Wewnętrzny materiał z gumy piankowej musi zakrywać przednią i górną część pięści, brzeg dłoni oraz górną i przednią część kciuka.
2. Rękawice muszą umożliwiać zawodnikowi całkowite zaciśnięcie dłoni.
3. Rękawice całkowicie zakrywają pięść zawodnika z oddzielnymi częściami na palce i kciuk. Kciuk jest połączony małym mocnym paskiem z resztą rękawicy. Pasek ten utrzymuje kciuk razem z pięścią, aby uniknąć oddzielenia kciuka podczas uderzenia i powstania kontuzji zawodnika. Jeśli nasada rękawicy jest przecięta lub zerwana należy wymienić obie rękawice na inny komplet.
4. Część dłoniowa rękawic zakrywa całkowicie palce dłoni.
5. Rękawice mocowane są na nadgarstku zawodnika za pomocą rzepu z możliwością jego regulacji; dozwolone jest stosowanie taśmy wykonanej z bawełnianego materiału jako elementu stabilizującego rękawicę (niedopuszczalne jest używanie plastiku lub innego rodzaju taśmy). Niedopuszczalne jest zapinanie rękawic na paski lub wszelkiego rodzaju metalowe sprzączki.
6. Rękawice mocowane są na nadgarstku zawodnika za pomocą rzepu z możliwością jego regulacji; dozwolone jest stosowanie taśmy wykonanej z bawełnianego materiału jako elementu stabilizującego rękawicę (niedopuszczalne jest używanie plastiku lub innego rodzaju taśmy). Niedopuszczalne jest zapinanie rękawic na paski lub wszelkiego rodzaju metalowe sprzączki.
7. Rękawice do kickboxingu używane na oficjalnych zawodach PZKB muszą mieć wagę 10 uncji (283 gramów); ich waga musi być wyraźnie oznaczona.
8. Rękawice do kickboxingu nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia u żadnego
z walczących zawodników. O dopuszczeniu sprzętu zawodnika do rywalizacji w kickboxingu zawsze decyduje wyznaczony sędzia PZKB.
9. Rękawice ze sznurowadłami mocującymi są niedozwolone w rywalizacji amatorskiej kickboxingu.

Artykuł 6.7. Owijki na dłonie i stopy (bandaże)
1. Owijanie dłoni służy uniknięciu obrażeń.
2. W przypadku rękawic do kickboxingu używanie owijek na ręce jest obowiązkowe.
3. Treść punktu 2. nie ma zastosowania w rywalizacji w formule pointfighting.
4. Owijki do rąk mają długość od 2,5 do 5 m i szerokości 5 cm bez ostrych krawędzi. Mogą być elastyczne.
5. Owijki na dłonie są mocowane w górnej części nadgarstków zawodnika za pomocą rzepów maksymalna długość 15 cm i szerokość 2 cm.
6. Owijki na stopy służą do owijania stopy, w celu uniknięcia kontuzji.
7. Stosowanie owijania stóp jest dozwolone tylko w formułach ringowych.
8. Opaski na stopy mają długość od 2,5 do 5 m szerokości 5 cm bez ostrych krawędzi. Mogą być elastyczne.
9. Owijki na stopy mocowane są za pomocą rzepów w górnej części kostki zawodnika, ich maksymalna długość 15 cm i szerokość 2 cm (stosowanie wszelkiego rodzaju taśm jest niedozwolone).

Artykuł 6.8. Ochraniacz na łokcie
1. Ochraniacze na łokcie wykonane są z miękkiej pianki, gumy oraz elastycznej tkaniny.
2. Ochraniacze na łokcie muszą częściowo zakrywać przedramię i ramię materiałem ochronnym.
3. Ochraniacze na łokcie są obowiązkowe w formułach pointfighting i oriental kickboxing.

Artykuł 6.9. Ochraniacz na piersi
1. Ochraniacz na piersi jest obowiązkowy dla wszystkich zawodniczek w kategoriach wiekowych: kadet starszy, junior, junior młodszy (formuły ringowe), junior starszy (formuły ringowe), senior, młodzieżowiec i weteran oraz są obowiązkowe we wszystkich formułach kickboxingu (oprócz form przy muzyce).
2. Ochraniacz na piersi jest wykonany z twardego plastiku i może być pokryty bawełnianym materiałem.
3. Ochraniacze na piersi może być wykonany w jednym kawałku i zakrywać całą klatkę piersiową lub w dwóch częściach, aby zakryć każdą pierś indywidualnie.
4. Ochraniacz piersi jest zawsze noszony pod strojem sportowym zawodniczki.

Artykuł 6.10. Ochraniacz na krocze
1. Ochraniacz na krocze jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników i zawodniczek startujących w kickboxingu (oprócz walki na pałki piankowe i form przy muzyce).
2. Ochraniacz na krocze jest wykonany z twardego tworzywa sztucznego i całkowicie zakrywa narządy płciowe, aby chronić tą część ciała zawodnika (zawodniczki) przed wszelkimi urazami. 3. Ochraniacz na krocze może również chronić podbrzusze zawodnika (zawodniczki).
4. Ochraniacz na krocze może być też wykonany jako metalowa miseczka do przykrycia genitaliów (w formule oriental kickboxing).
5. Ochraniacz na krocze musi być zawsze noszony pod strojem sportowym zawodnika/zawodniczki.

Artykuł 6.11. Ochraniacze na piszczele (nagolenniki)
1. Nagolenniki wykonane są z twardego materiału piankowo-gumowego lub grubego materiału elastycznego.
2. Istnieją dwa rodzaje nagolenników:
a) w formułach planszowych i w formule full contact nagolenniki musi zakrywać kość piszczelową od kolana do wysokości 5 cm nad stawem skokowym,
b) formułach low kick, oriental rules i K1 style nagolenniki muszą zakrywać kość piszczelową na całej długości oraz podbicie stopy.
3. Ochraniacze na piszczele muszą być mocowane na łydce za pomocą dwóch pasków na rzepy.
4. Taśmy plastikowe nie są dozwolone do mocowania ochraniacza na piszczele.
5. Nagolenniki z elementami metalowymi, drewnianymi lub z plastiku są niedozwolone.
6. W rywalizacji amatorskiej w formułach low kick i K-1 style używanie ochraniaczy na piszczele w postaci nasuwanego grubego materiału („skarpeta”) jest niedozwolone.
7. W rywalizacji amatorskiej w formułach walka na pałki piankowe i formy przy muzyce używanie ochraniaczy na piszczele nie jest obowiązkowe.

Artykuł 6.12. Ochraniacze na stopy (buty)
1. Ochraniacze na stopy (buty) są wykonane ze specjalnej syntetycznej gumy piankowej oraz zwartego i miękkiego materiału pokrytego prawdziwą lub sztuczną skórą.
2. Ochraniacz stopy (but) obejmuje górną część stopy (podbicie), kostkę boczną i przyśrodkową oraz piętę z otwartym obszarem podeszwy stopy; jest jednolity.
3. Ochraniacz stopy musi być wystarczająco długi (posiadać odpowiedni rozmiar), aby całkowicie zakryć stopę i palce zawodnika.
4. Przednia część ochraniaczy na stopy posiada elastyczne (gumowe) paski które są zakładane na palce.
5. Ochraniacz na stopę mocowany jest do stopy za pomocą regulowanego paska zakończonego rzepem.
6. Ochraniacze na stopy są obowiązkowe tylko w formułach pointfighting, light contact, kick light i full contact.

Artykuł 6.13. Inne dodatkowe wyposażenie ochronne
1. Stabilizator stawu skokowego jest dozwolony we wszystkich formułach i służy do zapobiegania skręcaniu stawu skokowego podczas walki.
2. Stabilizator stawu skokowego jest wykonany z bawełnianego elastycznego materiału.
3. Stabilizator stawu skokowego jest obowiązkowy, gdy stosowane są owijki na stopy (bandaże).

Artykuł 7. Ubiór zawodnika
1. Ubiór zawodnika/zawodniczki jest różny dla każdej formuły kickboxingu, ale taki sam dla wszystkich kategorii wiekowych.
2. Ubiór musi być suchy, czysty, bez krwi lub innych substancji oraz w stanie niezniszczonym.
3. Ubiory muszą być odpowiedniego rozmiaru, aby umożliwić nieprzerwany pojedynek
i osłonić dokładnie tyle, ile określono dla każdej części ciała. Nie powinny być ani za długie, ani za krótkie, ani za wąskie, ani za szerokie.
4. Ubiory nie mogą mieć żadnych twardych (metalowych, drewnianych, plastikowych) części, wszytych drutów lub elementów wzmacniających, zatrzasków, suwaków, guzików ani innych zabezpieczeń (ochraniacze lub wkładki).
5. Zabrania się noszenia ubioru lub części odzieży z innych dyscyplin sportowych, a także odzieży oznaczonej logotypami lub znakami innych dyscyplin sportowych lub stanowiącej ubiór charakterystyczny dla innych sportów (w tym sportów walki).
6. Na ubiorze mogą być widoczne nazwy sportów walki innych niż kickboxing jeżeli napisy te stanowią część nazwy własnej danego klubu sportowego. Sędzia główny decyduje
o dopuszczeniu do noszenia danego ubioru na zawodach w kickboxingu.
7. Zabrania się wywracania na lewą stronę jakiejkolwiek części ubrania w celu ukrycia niedozwolonych znaków lub śladów krwi i brudu.
8. Na wszystkich zawodach krajowych zabrania się noszenia ubiorów:
a) reprezentacji Polski w kickboxingu,
b) z emblematami godła i flagi Polski,
9. Reklamy lub logo sponsora mogą być noszone na ubiorze w następujący sposób:
a) bluza, koszulka: na górnej części rękawa i/lub ramion, nie może być większa niż 10 x 10 cm (4 "x 4"),
b) spodnie: z boku nogawki między kolanem a biodrem.

Artykuł 7.1 Koszulki, bluzy z dekoltem „w serek”
1. Koszulka, bluza z dekoltem „w serek” (ang."v-neck”) to górna część ubioru zawodnika
w formule pointfighting.
2. Długość rękawów koszulki, bluzy nie może przekraczać połowy ramienia.
3. Zawodnik w pojedynku pointfighting może nosić pas odpowiedni do posiadanego stopnia uczniowskiego lub mistrzowskiego.

Artykuł 7.2 Spodnie
1. Spodnie z długimi nogawkami muszą być noszone przez zawodników/zawodniczki
w formułach pointfighting, light contact i full contact.
2. Spodnie z długimi nogawkami muszą sięgać od talii do stawu skokowego.
3. Spodnie z długimi nogawkami noszone przez zawodników/zawodniczki w pojedynkach pointfighting i light contact, muszą mieć elastyczny pas o szerokości 8-10 cm, w innym kolorze niż pozostała część spodni; w formule pointfighting jeśli zawodnik nosi pas odpowiedni do posiadanego stopnia uczniowskiego lub mistrzowskiego, to kolor spodni może być jednolity.
4. Spodnie z długimi nogawkami noszone przez zawodników w formule full contact muszą mieć elastyczny pas o szerokości 8-10 cm, który może być w tym samym kolorze, co pozostała część spodni.

Artykuł 7.3 Spodenki (szorty)
1. Spodenki są ubiorem zawodników w formułach kick light, low kick, oriental kickboxing oraz K1 style.
2. Spodenki do kickboxingu zakrywają nogi od co najmniej połowy do co najwyżej trzech czwartych długości uda. Kolana zawsze muszą być widoczne i odkryte.
3. Spodenki muszą mieć elastyczny pas o szerokości od 8 do 10 cm, innym kolorze niż pozostała część spodenek.
4. Niedozwolone jest używanie spodenek z kieszeniami, rzepami, rozporkami, guzikami
i suwakami.
5. Niedozwolone jest używanie spódnico-spodenek.

Artykuł 7.4. Koszulka z okrągłym dekoltem
1. Koszulka z okrągłym dekoltem to górna część ubioru zawodnika w formule light contact.
2. Długość rękawów koszulki nie może przekraczać połowy ramienia.

Artykuł 7.5 Koszulka bez rękawów z okrągłym dekoltem
1. Koszulka bez rękawów z okrągłym dekoltem to górna część ubioru zawodnika w formule
kick light.

Artykuł 7.6. Top
1. Top jest górną częścią ubioru dla zawodniczek w formułach ringowych (full contact, low kick, oriental kickboxing, K1 Style).
2. Wierzchnia warstwa topu powinna być wykonana z elastycznego włókna lub bawełny
i zakrywać kobiecą pierś w sposób umożliwiający włożenie ochraniacza piersi pod top.
3. Top powinien być na tyle długi, aby brzuch zawodniczki nie był zakryty.
4. Ramiączka topu powinny mieć szerokość od 3 do 5 cm.

Artykuł 7.7 Broda zawodników, włosy i paznokcie zawodników/zawodniczek
1. Zawodnicy z brodą mogą uczestniczyć we wszystkich zawodach PZKB, tylko jeśli ich broda ma długość nie większą niż 2 centymetry.
2. Zawodnicy z długimi włosami muszą mieć je spięte, aby nie przeszkadzały w walce.
3. Zawodnik nie może mieć długich paznokci na palcach rąk ani nóg. Paznokcie należy przyciąć na odpowiednią długość, aby w walce nie mogły zranić przeciwnika.
4. Sędziowie odpowiedzialni za ważenie, podczas rejestracji zawodników sprawdzają długość brody/paznokci i nie rejestrują ich, jeśli długość brody i paznokci nie jest zgodna z przepisami.
5. Zaleca się, aby włosy były w całości schowane pod kaskiem.

Artykuł 7.8 Niewłaściwy sprzęt i ubiór
1. Jeśli zawodnik stawi się do ringu lub na planszę ubrany w nieodpowiedni sposób lub nieprawidłowo wyposażony (niewłaściwy kolor kasku lub rękawic, mając bezpieczny sprzęt, który nie jest jednak zatwierdzony lub gdy nie posiada ochraniaczy) nie zostaje natychmiast zdyskwalifikowany; zamiast tego ma dwie minuty na skompletowanie prawidłowego sprzętu.
2. Jeśli przyznany czas dobiegnie końca, a zawodnik nie będzie gotowy, zostanie zdyskwalifikowany (DISQ).
3. Noszenie okularów przez zawodnika podczas walki jest niedozwolone, soczewki kontaktowe są dozwolone.

Artykuł 8. Procedury
Artykuł 8.1. Procedura rejestracji
1. Rejestracja zawodników na wszystkie zawody organizowane przez PZKB musi odbywać się poprzez system elektroniczny zatwierdzony przez PZKB (SOI lub podobne).
2. Rejestracja zawodników kończy się na dwa tygodnie (14 dni) przed zawodami.
3. Po upływie tego terminu system zgłoszeń zostanie zamknięty - żadne zmiany nie będą dozwolone, z wyjątkiem usunięcia zawodnika z rejestracji.
4. Rejestracja zawodników musi zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko zawodnika,
b) PESEL,
c) datę urodzenia,
d) kategorię wagową i wiekową,
e) klub zawodnika, dane trenera (instruktora),
f) wszelkie inne informacje wymagane przez Zarząd PZKB.
5. Rejestracja na zawody odbywa się poprzez osobisty wybór kategorii wagowej, w której zawodnik będzie startował w danych zawodach PZKB. Po zamknięciu systemu rejestracji, nie jest możliwe aby zawodnik zmienił kategorię wagową, nawet w przypadku nie trzymania limitu kategorii na oficjalnej wadze zawodów. Treść przepisu nie dotyczy formuły pointfighting (zawody pucharowe), gdzie zawodnik ma prawo zarejestrować się w dwóch kategoriach wagowych (jeśli komunikat wstępny zawodów nie stanowi inaczej).

Artykuł 8.2. Rejestracja on-line
1. Każdy uczestnik zawodów rejestruje się w wybranej przez siebie roli (zawodnik lub trener).
2. Zawodnik rejestruje się w wybranej kategorii zawodów (kategorii wiekowej i wagowej).
3. Zawodnik może być zarejestrowany równocześnie w formułach: pointfighting, light contact i kick light podczas tych samych mistrzostw, pucharu lub innych zawodów form planszowych, ale nie może zarejestrować się w wielu formułach ringowych na tych samych mistrzostwach, pucharze lub innych zawodach form ringowych. Zawodnik nie może jednocześnie startować
w formule ringowej i planszowej na tych samych zawodach.
4. Na zawodach innych niż Mistrzostwa Polski zawodnik może być zarejestrowany w dwóch kategoriach wagowych (wykazanej w zgłoszeniu i jednej powyżej) tylko w formule pointfighting.

Artykuł 8.3. Wymagana dokumentacja zawodnika
1. Każdy zawodnik, musi posiadać następującą dokumentację, którą okazuje sędziom podczas kontroli wagi i badań lekarskich:
a) książeczka zdrowia sportowca (ze zdjęciem zawodnika) z aktualnymi badaniami lekarskimi lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do startów w zawodach w kickboxingu (lub w sportach walki),
b) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem w przypadku posiadania zaświadczenia lekarskiego o zdolności do startów w zawodach kickboxingu (lub sportach walki),
c) karta stałego pobytu w Polsce, jeśli zawodnik nie jest Polakiem (dotyczy zawodów innych niż Mistrzostwa Polski),
d )zaświadczenie (zgodę na udział w zawodach) od lekarza stomatologa lub ortodonty (jeśli zawodnik ma aparat ortodontyczny),
e) zgodę rodzica/opiekuna prawnego (dla niepełnoletnich zawodników) na udział w zawodach,
f) odpowiednią, wymaganą dla danych zawodów, aktualną licencję zawodniczą, która powinna widnieć na turniejowej karcie zgłoszeniowej klubu.
2. Wszystkie dokumenty muszą być wyraźnie wypełnione przed zawodami.
3. Podrabianie, skreślanie, przeprawianie danych zawodnika w książeczce zdrowia sportowca jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją zawodnika, na danych zawodach.
4. Zawodnik zostanie niedopuszczony do zawodów jeśli nie zostaną spełnione wszystkie warunki artykułu 8.3 pkt.1.

Artykuł 8.4. Procedura rezerwacji noclegów
1. Organizator zawodów musi udostępnić wszystkim uczestnikom informacje dotyczące możliwości zakwaterowania.
2. Organizator musi zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie sędziom, delegatowi sportowemu PZKB i osobie pełniącą funkcję supervisora (obserwator zawodów). Zakwaterowanie sędziów mieści się w jednym obiekcie, bez możliwości kontaktu z zawodnikami i jak najbliżej miejsca rozgrywania zawodów. Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z noclegami sędziów od przyjazdu aż do ich wyjazdu. W przypadku zakończenia zawodów o później porze organizator zapewnia kolejny nocleg na prośbę danego sędziego (prośba musi być zgłoszona organizatorowi w terminie umożliwiającym organizację dodatkowego noclegu).
3. Dopuszczalna jest sytuacja, aby organizator zawodów wyznaczył miejsca zakwaterowania uczestników. Zarząd PZKB musi wydać zgodę na takie postępowanie.

Artykuł 9. Procedura ważenia
Artykuł 9.1. Waga
1. Organizator musi posiadać co najmniej dwie wagi do oficjalnego ważenia uczestników zawodów i co najmniej jedną wagę do pomiaru kontrolnego.
2. Oficjalne wagi znajdują się w oddzielnych pomieszczeniach lub w tym samym (większym) pomieszczeniu, które ma odpowiednie przepierzenia oddzielające ważonych uczestników zawodów. Jeśli w pomieszczeniu nie można zapewnić oddzielnego ważenia, wówczas sędziowie będą ważyli osobno najpierw kobiety, a następnie mężczyzn.
3. Umiejscowienie wag do pomiaru kontrolnego powinno być w odpowiedniej odległości od oficjalnego pomiaru wagi.
4. W formułach ringowych ważenie odbywa się dwa razy w trakcie trwania zawodów, pierwszy raz w dniu fizycznego zgłoszenia się na zawody i drugi raz w dniu finałów. W uzasadnionych przypadkach sędzia główny zawodów w porozumieniu z delegatem sportowym PZKB podejmują decyzję o rezygnacji z drugiego ważenia.

Artykuł 9.2. Osoby odpowiedzialne za ważenie (sędziowie wagowi)
1. Osobami odpowiedzialnymi za ważenie uczestników zawodów PZKB są wyznaczeni przez sędziego głównego zawodów, sędziowie wagowi.
2. Głównym zadaniem sędziów wagowych jest skontrolowanie i zarejestrowanie poniższych danych zawodnika:
a) kategorii wagowej,
b) aktualnego wieku,
c) formuły kickboxingu zgodnie z turniejową kartą zgłoszeniową,
d) aktualnych badań lekarskich.
3. Podczas ważenia obecnych jest minimum dwóch sędziów wagowych (w tym jedna kobieta).
4. Sędzia wagowy ma obowiązek sprawdzić poprawność wpisów w książeczce zdrowia sportowca każdego zawodnika lub na zaświadczeniu o dopuszczeniu do zawodów.

Artykuł 9.3. Ważenie zawodników
1. Ważenie musi być przeprowadzone w sposób kulturalny i z poszanowaniem potrzeby dyskrecji zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
2. Ważenie odbywa się zgodnie z harmonogramem zawodów; ustalony czas ważenia uczestników w każdych zawodach PZKB jest oficjalny i należy go przestrzegać.
3. Ważenie uczestników zawodów poza oficjalnie ustalonym czasem ważenia jest zabronione.
4. Jeśli zawodnik w momencie ważenia nie mieści się w limicie kategorii wagowej do której został zgłoszony, otrzymuje dodatkowy czas (do końca trwania oficjalnego ważenia) na osiągnięcie wagi w deklarowanej kategorii wagowej. Jeżeli na powtórnym pomiarze wagi, zawodnik nadal nie będzie mieścił się w zadeklarowanym limicie wagowym, to nie zostanie dopuszczony do zawodów, a wynik jego rywalizacji sportowej będzie wprowadzony jako walkower (tylko w przypadku wcześniejszego losowania danej kategorii wagowej lub gdy sytuacja ma miejsce podczas drugiego ważenia na Mistrzostwach Polski).
5. Na zawodach PZKB nie istnieje pojęcie „tolerancji wagowej” dla zawodnika.
6. Po oficjalnym czasie ważenia, który jest ogłoszony w komunikacie nie ma możliwości weryfikacji wagi zgłoszonych zawodników.
7. Wszyscy zawodnicy muszą być zważeni przed procedurą losowania.
8. Sędziowie wagowi są zobowiązani przestrzegać artykuł 5.2 pkt.9 niniejszego regulaminu.
9. Trener/sekundant jest obecny przy ważeniu zawodnika, lecz nie może mieć fizycznego kontaktu z zawodnikiem i powinien stać z dala od wagi.
10. Na oficjalną wagę zawodnik/zawodniczka zgłasza się w stroju do walki lub w bieliźnie (żadne inne stroje nie są dozwolone podczas ważenia), z ważną książeczką sportowo-lekarską zawodnika (lub zaświadczeniem o dopuszczeniu do zawodów) i legitymacją szkolną lub dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (jeśli przedstawia zaświadczenie lekarskie lub gdy w książeczce sportowo-lekarskiej nie ma zdjęcia).
11. Zawodnik może startować w tej kategorii wagowej, która jest zgodna zapisami artykułu 8.1 pkt.5. niniejszego regulaminu.

Artykuł 9.4. Badania lekarskie
1. Badania lekarskie dla zawodników kickboxingu są ważne 1 rok, (chyba że lekarz orzecznik stwierdzi inaczej), muszą być potwierdzone przez lekarza uprawnionego do orzekania
w sporcie, lekarza orzecznika z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz dla młodzieży do 19 roku życia lekarz POZ. Ważność badań potwierdzają dwie pieczątki (imienna lekarza i nagłówkowa przychodni lekarskiej lub imienna lekarza i nagłówkowa przychodni sportowo-lekarskiej). W związku z trudnością uzyskania wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo–lekarskiej na zaświadczeniu które musi zawierać:
a) imię i nazwisko zawodnika,
b) datę badania,
c) ADNOTACJĘ „ jest zdolny do walk w kickboxingu” lub „zdolny do startów w sportach walki”,
d) pieczątkę lekarza POZ lub lekarza sportowego i przychodni lekarskiej lub przychodni medycyny sportowej.
Uwaga: nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy unieważniają badania lekarskie.
2. Brak zdjęcia w książeczce sportowo-lekarskiej wymaga potwierdzenia zgodności zapisów
w książeczce z tożsamością zawodnika.
3. W przypadku posiadania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w zawodach kickboxingu lub w sportach walki konieczne jest potwierdzenie tożsamości zawodnika.


Artykuł 9.5. Ważenie kontrolne w trakcie zawodów
1. Zawodnicy uczestniczący w rywalizacji sportowej w formułach ringowych na zawodach Mistrzostw Polski muszą przestrzegać zapisów artykułu 9.1 pkt.4 niniejszego regulaminu.
2. Ważenie odbywa się rano o ustalonej godzinie i jest ono uznawane za oficjalne. Decyzję
o godzinie ważenia w dniu finałów podejmuje sędzia główny zawodów. On też powołuje sędziów wagowych do przeprowadzenia tej czynności i jest odpowiedzialny za prawidłowe przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym. Funkcję sędziego wagowego w dniu finałów mogą pełnić sędziowie inni niż zespół pracujący w dniu zgłoszenia się uczestników na zawody.
3. Wszyscy zawodnicy na oficjalnym ważeniu muszą mieć przy sobie dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.
4. Jeśli zawodnik podczas ważenia w dniu finałów nie spełnia limitów wagi danej kategorii wagowej (patrz artykuł 9.3 pkt.4 niniejszego regulaminu) nie jest dopuszczony do dalszej rywalizacji a jego przeciwnik wygrywa dany pojedynek przez walkower.

Artykuł 10. Procedura losowania
1.Losowanie odbywa się na bazie zweryfikowanej listy zgłoszonych uczestników zawodów.
2. Drabinki kolejności walk powinny być dostępne na platformie SOI na stronie internetowej PZKB, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
3. Losowanie jest przeprowadzone przez sędziego głównego w asyście delegata sportowego PZKB oraz supervisora (obserwatora zawodów) o wcześniej ustalonym czasie. W losowaniu może uczestniczyć większa liczba sędziów, decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia główny zawodów.
4. Losowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu systemu elektronicznego zatwierdzonego przez PZKB.

Artykuł 10.1. Kryteria ogólne
1. Zawodnicy z tego samego klubu w tej samej kategorii wagowej muszą być rozlosowani do innych części drabinki. Jeśli jest więcej niż dwóch zawodników z tego samego klubu, powinni być rozlosowani tak aby nie spotkać się w pierwszej walce.
2. Nie można dokonywać żadnych zmian na drabince pojedynków, którą sporządził sędzia główny zawodów lub osoba przez niego upoważniona; tylko fakt znalezienia „istotnej pomyłki sędziowskiej”, która może spowodować zmianę wyników rywalizacji sportowej, może być przyczyną dokonania zmian w drabince pojedynków na danych zawodach PZKB. Zmiany te muszą mieć charakter pisemny i może je wykonać tylko sędzia główny zawodów.

Artykuł 10.2. Rozstawienie (rozlosowanie) zawodników na zawodach PZKB - wyjątki
1. Rozstawienie (rozlosowanie) zawodników do Mistrzostw Polski oparte jest na poniższych kryteriach:
a) w strefach rozstawia się (rozlosowuje) tylko dwóch zawodników z tego samego klubu do różnych połówek drabinki,
b) w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski seniorów rozstawieniu do ćwiartek podlega tylko czterech zawodników (Mistrz Polski, V-ce Mistrz Polski, Mistrz Świata, Mistrz Europy).
W przypadku mniejszej liczby zawodników uprawnionych do rozstawienia (rozlosowania) przepis stosuje się odpowiednio.

Artykuł 10.3. Harmonogram zawodów
1. Program dnia na Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski jest ustalony w komunikacie wstępnym zawodów; wszelkie zmiany w harmonogramie dnia mogą być dokonane przez sędziego głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów, delegatem sportowym PZKB oraz supervisorem.
2. Program dzienny pierwszego dnia zawodów jest opublikowany na oficjalnej stronie internetowej PZKB.
3. Program dzienny zawodów zawiera harmonogram walk według ustalonej numeracji dla każdej planszy/ringu osobno. Na harmonogram składają się informacje jak poniżej:
a) dane walki (kategoria, pozycja zawodników: czerwony lub niebieski oraz ich imiona
i nazwiska),
b) czas rozpoczęcia zawodów,
c) przypuszczalny czas przerw,
d) przypuszczalny czas zakończenia zawodów.
4. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej PZKB dotyczące programu dziennego zawodów są informacjami poglądowymi. Szczegółowe informacje dotyczące programu dziennego posiada sędzia główny zawodów i przekazuje je zainteresowanym osobom
w ustalony sposób.

Artykuł 11. Procedura dyskwalifikacji i protestów
1. Każdy uczestnik zawodów może zostać zdyskwalifikowany za naruszenie przepisów lub niesportowe zachowanie. Istnieją dwa rodzaje dyskwalifikacji:
a) dyskwalifikacja techniczna,
b) dyskwalifikacja behawioralna (przez niesportowe zachowanie zawodnika).

Artykuł 11.1. Dyskwalifikacja techniczna
1. Dyskwalifikacja techniczna jest to dyskwalifikacja polegająca na niezamierzonym naruszeniu zasad podczas walki (wyjścia, ostrzeżenia, punkty ujemne, mała liczba kopnięć itp.).
2. Zawodnik usunięty przez dyskwalifikację techniczną zachowuje prawo do nagrody na podstawie dokonanych osiągnięć w danych zawodach przed swoją dyskwalifikacją.

Artykuł 11.2. Dyskwalifikacja behawioralna
1. Dyskwalifikacja behawioralna, jest to dyskwalifikacja oznaczająca świadome i celowe łamanie zasad podczas walki, które może doprowadzić do kontuzji lub urazu przeciwnika. Dyskwalifikacja behawioralna oznacza również niesportowe zachowanie zawodnika przez przekleństwa, krzyki, nieodpowiednie gestykulacje w kierunku przeciwnika i jego trenera lub sędziego oraz innych osób funkcyjnych a także widzów na zawodach PZKB.
3. Zawodnik lub inny uczestnik zawodów może zostać zdyskwalifikowany przez dyskwalifikację behawioralną w przypadku nieregulaminowego protestu przeciwko ogłoszonemu werdyktowi danej walki oraz opóźnianiu realizacji programu dziennego zawodów.
4. Zawodnik usunięty przez dyskwalifikację behawioralną traci prawo do nagród na podstawie dokonanych osiągnięć w danych zawodach przed swoją dyskwalifikacją.

Artykuł 11.3. Protesty
1. Pisemny protest musi jasno opisywać zaistniały problem. Kierownik drużyny (trener) jest obowiązany złożyć protest na ręce sędziego głównego zawodów wraz ze stosownym wadium do 10 minut po zakończonej walce, której protest dotyczy. Sędzia główny zawodów wraz
z Komisją Sędziowską Zawodów rozpatruje protest do 15 minut od momentu jego otrzymania, przerywając rozgrywanie zawodów jeśli jest to konieczne.


Artykuł 11.4. Komisja Sędziowska Zawodów
1. Kierownik drużyny lub trener przekonany o krzywdzącej (jego zawodnika) decyzji sędziów może złożyć protest do sędziego głównego zawodów. Protest musi mieć formę pisemną,
w której w sposób zwięzły zostaną podane fakty dotyczące zdarzenia oraz zostanie wskazana „istotna pomyłka sędziowska” danego pojedynku.
2. Złożenie protestu na ręce sędziego głównego zawodów jest zawsze sytuacją nadzwyczajną, do której mają zastosowanie przepisy artykułu 2.4 pkt.6 niniejszego regulaminu.
3. W skład Komisji Sędziowskiej Zawodów wchodzą:
a) sędzia główny zawodów,
b) kierownik ringu/planszy,
c) delegat sportowy PZKB,
d) supervisor (obserwator zawodów),
e) sędziowie oceniający walkę do której zastrzeżeń złożono protest.
4. Wysokość wadium, które trzeba złożyć w tym samym czasie co protest wynosi pięciokrotność opłaty startowej na danych zawodach.
5. Decyzja Komisji Sędziowskiej Zawodów jest ostateczna i nieodwołalna.
6. W przypadku jeśli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie – wadium podlega zwrotowi.

Artykuł 11.5. Materiały wideo
1. Materiały wideo nie mają zastosowania w rozwiązywaniu sporów podczas zawodów PZKB.
2. Nagrania wideo nie mogą być wykorzystywane do rozstrzygania protestów wnoszonych na danych zawodach PZKB.

Artykuł 11.6. Zmiana werdyktu sędziowskiego
1. Tylko sędzia główny może zmienić decyzję sędziego prowadzącego pojedynek w przypadku zaistnienia „istotnej pomyłki sędziowskiej”.
2. Za istotną pomyłkę sędziowską uważa się:
a) niewłaściwe ustawienie zawodników w narożnikach,
b) niewłaściwie zapisane punkty lub kary nałożone przez sędziego prowadzącego zawody (pojedynek),
c) błędne zastosowanie przepisów przez sędziego prowadzącego pojedynek, które skutkuje błędnym werdyktem danego pojedynku,
d) każda inna sytuacja spowodowana niewłaściwą pracą sędziego prowadzącego pojedynek, której efektem jest błędny werdykt sędziowski.
3. Zmiana werdyktu sędziowskiego jest wprowadzana ze skutkiem natychmiastowym.

Artykuł 11.7. Seminaria sędziowskie
W celu zapewnienia wysokiej jakości pracy sędziego na zawodach kickboxingu, PZKB organizuje szkolenia dla sędziów zrzeszonych w Związku (lub jest ich współorganizatorem).
1. Seminarium sędziowskie przeprowadza się co najmniej raz w roku w celu podniesienia kwalifikacji sędziowskiej.
2. Dla kandydatów na sędziego oraz sędziów klubowych (licencje D i C) seminaria organizują szefowie stref według własnych potrzeb informując o tym fakcie przewodniczącego wydziału sędziowskiego.
3. W czasie prowadzonego seminarium wszyscy sędziowie, którzy w nim uczestniczą muszą mieć dostęp do aktualnych regulaminów (lub posiadać ich kserokopie/skany).
4. Na seminariach sędziowskich wymienionych w punkcie 2 należy omawiać zasady pracy sędziego i regulaminy wszystkich dyscyplin kickboxingu; czas poświęcony na wymienione powyżej tematy nie może być krótszy niż 70% długości seminarium.
5. Dla sędziów krajowych i sędziów międzynarodowych (licencje B i A), PZKB organizuje minimum jedno seminarium/warsztaty sędziowskie w roku; tematy zajęć na seminariach/warsztatach mogą obejmować przekrój wszystkich formuł kickboxingu lub dotyczyć wybranych zagadnień z wybranych formuł. Sędziowie z licencją A zobowiązani są do udziału w jak największej liczbie międzynarodowych szkoleń sędziowskich w danym roku kalendarzowym; o liczbie odbytych szkoleń/warsztatów mają obowiązek poinformować podkomisję szkoleń sędziowskich wydziału sędziowskiego.
6. Materiały i przekazywana wiedza na seminariach/warsztatach dla wszystkich grup sędziowskich musi być wystandaryzowana. Za standaryzację odpowiada podkomisja szkoleń sędziowskich w ramach wydziału sędziowskiego.
7. Sędziowie otrzymują licencje sędziowskie na podstawie pozytywnych wyników z testów wiedzy teoretycznej oraz zaliczeń praktycznych, które odbywają się na zawodach kickboxingu o różnej gradacji.

Artykuł 12. Postanowienia ogólne
Artykuł 12.1. Niesportowe zachowanie
1. Jeżeli zawodnik, trener lub niewalczący członkowie klubu zawodnika zachowują się niesportowo wobec jakiegokolwiek działacza, lub działaczy PZKB, albo innych zawodników lub innych uczestników zawodów, szkodząc tym samym PZKB, ponoszą konsekwencje dyscyplinarne przewidziane w dokumentach PZKB.
2. Za niesportowe zachowanie uważa się w szczególności zachowania jak poniżej:
a) obrażanie słowne osób lub każdej struktury PZKB,
b) przemoc fizyczną wobec innych uczestników zawodów,
c) wykonywanie gestów powszechnie uważanych za obraźliwe,
d) zastraszanie innych uczestników zawodów,
e) utrudnianie prowadzenia zawodów,
f) próby manipulacji przy decyzjach sędziowskich lub próby wpływania przy ich podejmowaniu.

Artykuł 12.2. Udział zawodników PZKB w innych organizacjach
1. Członkowie PZKB nie mogą uczestniczyć w rywalizacji sportowej w innych, krajowych lub międzynarodowych organizacjach kickboxingu.
2. Wszystkie wydarzenia PZKB, zawody krajowe lub międzynarodowe są zarezerwowane tylko dla członków PZKB lub organizacji WAKO.
3. Osoba będąca członkiem PZKB nie może brać udziału w żadnym z działań innej organizacji kickboxingu, chyba że posiada pisemną zgodę Zarządu PZKB.
4. Kiedy zawodnik innej organizacji kickboxingu zostanie członkiem PZKB, nie może rywalizować sportowo w poprzedniej organizacji kickboxingu. W przypadku, gdy zawodnik ten będzie kontynuował działalność lub współpracę z poprzednią organizacją kickboxingu, jego członkostwo w PZKB ustanie natychmiast w sposób automatyczny i na stałe (bez możliwości powrotu).

Artykuł 12.3. Supervisor (obserwator zawodów)
1. Supervisor (Obserwator zawodów) powoływany jest przez Prezesa PZKB z członków Prezydium Zarządu PZKB lub pozostałych członków PZKB, wskazanych przez Zarząd PZKB.
2. Supervisor (Obserwator zawodów) jest odpowiedzialny za:
a) przeprowadzenie kompleksowej oceny pracy sędziów podczas trwania zawodów (w formie pisemnej),
b) pisemną ocenę organizacji zawodów,
c) rozpatrywanie protestów, które zostały złożone do sędziego głównego zawodów (wchodzi w skład Komisji Sędziowskiej Zawodów),
d) przedstawienie Zarządowi PZKB pisemnego sprawozdania z zakresu swojej pracy na zawodach PZKB w ostatecznym terminie 14 dni od dnia zakończenia zawodów.

Artykuł 12.4. Delegat sportowy
1. Prezes PZKB powołuje funkcję delegata sportowego PZKB.
2. Delegat sportowy PZKB jest mediatorem na zawodach PZKB.
3. Delegat sportowy współpracuje z sędzią głównym zawodów i supervisorem (obserwatorem zawodów).
4. Delegat sportowy czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów w każdym ich aspekcie, od zatwierdzenia komunikatu wstępnego zawodów, aż do zamieszczenia komunikatu końcowego zawodów na oficjalnej stronie PZKB.
5. W razie konieczności delegat sportowy PZKB może przerwać zawody i domagać się usunięcia przeszkód oraz osób winnych zaistnieniu danych okoliczności, jak też udzielenia każdej innej pomocy ze strony organizatora.
6. Delegat sportowy PZKB ma obowiązek rozstrzygać wszelkie kwestie sporne i organizacyjne dotyczące sprawnego przebiegu zawodów.
7. Delegat sportowy PZKB w czasie pełnienia swoich obowiązków na danych zawodach nie może jednocześnie pełnić funkcji trenera lub sędziego.

Artykuł 13. Przepisy końcowe
1. Terminy zawodów ustala Zarząd PZKB przed danym sezonem startowym.
2. Licencje na dany rok kalendarzowy, które uprawniają do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych organizowanych przez PZKB należy aktywować poprzez stronę internetową PZKB przed pierwszymi zawodami w których zawodnik, trener lub sędzia będzie brał udział.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich członków PZKB.
4. Wszystkie zawody rozgrywane na terenie Polski muszą być prowadzone w oparciu
o postanowienia niniejszego regulaminu.
5. Poza postanowieniami niniejszego regulaminu, sędziów PZKB obowiązują również te przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia uczestników rywalizacji sportowej, które zostały wprowadzone do obrotu prawnego przez ustawodawcę.
6. Prawo wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZKB.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL