Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Regulamin Dyscyplinarny PZKB

Załącznik nr 7
REGULAMIN DYSCYPLINARNY
POLSKIEGO ZWIĄZKU KICKBOXINGU

Rozdział I

Dyscyplina związkowa, władza dyscyplinarna, organy dyscyplinarne, kompetencje dyscyplinarne

§ 1
 1. Każdego członka Polskiego Związku Kickboxingu (w skrócie PZKB) oraz grup ćwiczebnych zarejestrowanych w PZKB obowiązuje dyscyplina organizacyjna.
 2. Grupy ćwiczebne działające w zakresie kick-boxingu, które w stosownym czasie i miejscu nie dokonają rejestracji swojej działalności, uważa się za nielegalne.
 3. Członkami PZKB w rozumieniu regulaminu są: jednostki organizacyjne, zawodnicy, sędziowie, działacze społeczni na zasadach określonych w statucie PZKB.
§ 2
 1. Członkowie PZKB oraz członkowie rejestrowanych grup ćwiczebnych zobowiązani są do przestrzegania statutów, uchwał, zarządzeń, postanowień, wytycznych i innych przepisów nadrzędnych władz sportowych, PZKB, Klubu, a także regulaminów imprez realizowanych przez w/w jednostki.
 2. Członek PZKB lub grupy rejestrowanej powinien godnie reprezentować barwy Związku i Klubu na terenie kraju oraz poza jego granicami i przestrzegać norm etyczno-moralnych postępując zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
§ 3
 1. Obowiązkiem władz poszczególnych szczebli organizacyjnych (PZKB, Klub, sekcja) jest utrzymanie wysokiego poziomu dyscypliny organizacyjnej oraz kształtowanie właściwych postaw sportowych, społecznych i moralnych swoich członków.
 2. Każdy organ władzy ponosi odpowiedzialność za stan dyscypliny i postawę podległych mu członków przed organem nadrzędnym.
 3. Za niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 2 oraz działalność sprzeczną z interesami PZKB, organ nadrzędny zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich sankcji organizacyjnych i dyscyplinarnych w stosunku do winnych, powiadamiając Komisję Dyscyplinarną PZKB o rodzaju przewinienia i sankcji w terminie 7 dni.
§4
 1. Prawo do wyróżniania, karania i zawieszania w prawach członka PZKB, Klubu, sekcji określone w niniejszym Regulaminie - stanowi władzę dyscyplinarną uprawnionych organów.
 2. Organami uprawnionymi do sprawowania władzy dyscyplinarnej w PZKB zwanymi dalej organami dyscyplinarnymi są:
- Zarząd PZKB,
- Komisja Dyscyplinarna PZKB,
- Komisja Sędziowska PZKB,
- Zarząd Klubu lub jego Komisja Dyscyplinarna.
 1. Zarząd PZKB i Komisja Dyscyplinarna PZKB posiadają władzę dyscyplinarną w stosunku do wszystkich członków PZKB i rejestrowanych grup ćwiczebnych na terenie całego kraju, według określonych w regulaminie kompetencji dyscyplinarnych.
 2. Organom dyscyplinarnym przysługuje prawo stosowania kar oraz środków wychowawczych i profilaktycznych niezbędnych dla utrzymania dyscypliny.

§ 5
 1. W postępowaniu dyscyplinarnym określonym w niniejszym regulaminie obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 2. Organami kompetentnymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnychpierwszej instancji są:
- Zarząd Klubu lub jego Komisja Dyscyplinarna w stosunku do swoich zawodników, trenerów i działaczy;
- Komisja Sędziowska w stosunku do sędziów biorących udział w zawodach;
- Komisja Dyscyplinarna PZKB w stosunku do wszystkich instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy i Klubów;
- Zarząd PZKB w przypadkach wskazanych w statucie oraz w razie przejęcia sprawy celem rozpoznania od Komisji Dyscyplinarnej PZKB.
 1. Organami kompetentnymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych wdrugiej instancji są:
- Zarząd PZKB od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej oraz Komisji Sędziowskiej PZKB,
- Komisja Dyscyplinarna PZKB od orzeczeń organów dyscyplinarnych Klubów,
- Walny Zjazd Delegatów od orzeczeń Zarządu PZKB.

§ 6

Zarząd PZKB może przejąć celem rozpoznania każdą sprawę od Komisji Dyscyplinarnej PZKB orzekającej jako organ drugiej instancji.

§ 7

Organ dyscyplinarny drugiej instancji może utrzymać zastrzeżoną decyzję w mocy, uchylić decyzję i przekazać sprawę organowi orzekającemu w pierwszej instancji celem ponownego rozpoznania albo zmienić zaskarżoną decyzję.

§ 8

Uprawnienia organów do wymierzania kar dyscyplinarnych są następujące:
 1. Karę nagany - organy dyscyplinarne wymienione w § 5punkt 2
 2. Kary pieniężne:
- Komisja Dyscyplinarna PZKB do 1000 zł (jeden tysiąc zł) i Zarząd PZKB do 5.000 zł (pięć tysięcy zł).
 1. Kary dyskwalifikacji w zawodach i treningach:
- Zarząd Klubu do 12 miesięcy,
- Komisja Dyscyplinarna i Sędziowska do 3 lat,
- Zarząd PZKB do 5 lat lub dożywotnio.
 1. Kary zakazu rozgrywania turniejów, organizowania imprez/pokazów, szkoleń i zgrupowań:
- Komisja Dyscyplinarna PZKB do 12 miesięcy,
- Zarząd PZKB do 5 lat.
 1. Kary wykluczenia ze Związku oraz zawieszenia w prawach członkowskich wymierzają:
- Zarząd PZKB w stosunku do wszystkich swoich członków,
- Komisja Dyscyplinarna PZKB w stosunku do instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy.
 1. Kary wyjazdu za granicę w celach sportowych:
- Zarząd Klubu do 12 miesięcy,
- Komisja Dyscyplinarna i Komisja Sędziowska PZKB do 3 lat,
- Zarząd PZKB do 5 lat lub dożywotnio.
 1. Karę wykluczenia z kadry oraz zakaz piastowania określonych funkcji sportowych w Związku wymierza Zarząd PZKB.
 2. Komisja Sędziowska PZKB na mocy niniejszego regulaminu oraz odrębnych przepisów zatwierdzonych przez Zarząd PZKB rozpatruje wszelkie przewinienia sędziów i nakłada na nich odpowiednie sankcje dyscyplinarne i organizacyjne.
Rozdział II

Postępowanie dyscyplinarne

§ 9
 1. Organ dyscyplinarny powiadamia pisemnie za pośrednictwem upoważnionego pracownika biura PZKB stronę wobec której wszczęto postępowanie dyscyplinarne o stawianych wobec niej zarzutach.
 2. Strona wobec której stawiane są zarzuty dotyczące naruszenia postanowień statutu PZKB lub regulaminów wewnętrznych ma prawo w termin do 14 dni od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej ustosunkować się do stawianych zarzutów .
 3. Wymierzanie kar za przewinienia popełnione w czasie zawodów następuje na podstawie protokołów sędziowskich, sprawozdań oficjalnych obserwatorów lub kierownictw ekip.Wymienione protokoły i sprawozdania powinny zawierać szczegółowy opis przewinienia i jego okoliczności.

 1. Wymierzanie kar za wszystkie inne przewinienia następuje na podstawie materiałów dowodowych zebranych w trakcie postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez organ dyscyplinarny PZKB lub upoważnioną przez ten organ osobę. W toku postępowania wyjaśniającego należy ustalić dokładnie rodzaj, stopień i okoliczności przewinienia, wysłuchać zainteresowane strony, świadków oraz zebrać inne materiały dowodowe.

§ 10

 1. Postępowanie dyscyplinarne powinno zakończyć się nie później niż 3 miesiące licząc od daty ujawnienia przewinienia. Wszczęcie postępowania nie może jednak nastąpić później niż w terminie1rok od daty popełnienia przewinienia.
 2. Przy wymierzaniu kary należy uwzględnić wagę przewinienia i okoliczności w jakich je popełniono, motywy postępowania. dotychczasowe postępowanie i wiek obwinionego.
 3. Orzeczenie wydane przez organ dyscyplinarny w pierwszej instancji musi być podane do wiadomości obwinionego pisemnie z pouczeniem o prawie odwołania w określonym trybie i terminie.

§ 11

 1. W przypadku popełnienia przewinienia kwalifikującego się do wydania orzeczenia powyżej uprawnień danego organu dyscyplinarnego, materiały z przeprowadzonego postępowania przekazuje się do nadrzędnego organu z wnioskami o orzeczenie stosownej kary.
 2. W przypadku, gdy przewinienie dyscyplinarne nosi znamiona przestępstwa organ dyscyplinarny zobowiązany jest powiadomić organy ścigania.

§ 12

 1. Odwołania od orzeczeń wydanych przez organy dyscyplinarne w pierwszej instancji powinny być składane na piśmie w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji
 2. Rozpatrzenie odwołania złożonego przez Klub uzależnione jest od wpłacenia kaucji pieniężnej w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt zł). Zwrot kaucji następuje tylko w przypadkach uwzględnienia odwołania.
 3. Odwołanie złożone po terminie (ust. 2) lub bez wpłacenia kaucji (ust. 3) nie podlega rozpatrzeniu.

§ 13

 1. Po upływie terminu odwołania lub po rozpatrzeniu go przez organ drugiej instancji, rozstrzygnięcie sprawy staje się prawomocne.
 2. Organ, którego orzeczenie stało się prawomocne, obowiązany jest wskazać jednostkę organizacyjną lub osoby fizyczne odpowiedzialne za wykonanie orzeczenia.

§ 14

 1. Prawomocnie orzeczone kary mogą być częściowo darowane lub obniżone przez organ dyscyplinarny, który wydał prawomocne orzeczenie lub organ nadrzędny.
 2. Organy dyscyplinarne obowiązane są prowadzić ewidencję wymierzonych kar.
Rozdział III

Rodzaje kar

§ 15

 1. Kary stosowane przez organy dyscyplinarne dzielą się na:
a) kary zasadnicze,
b) kary dodatkowe.
 1. Kary nakładane na instruktorów, zawodników, sędziów i działaczy:
a) kary zasadnicze:
- nagana,
-kara pieniężna
- dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia,
- wykluczenie ze Związku,
b) kary dodatkowe:
- zakaz wyjazdu za granicę w celach sportowych,
- wykluczenie na czas określony lub na stałe ze składu kadry narodowej,
- zakaz piastowania określonych funkcji sportowych i społecznych w komórkach organizacyjnych Związku lub sekcjach rejestrowanych,
- pozbawienie uprawnień sędziowskich lub instruktorskich.
 1. Kary nakładane na Kluby:
a) kary zasadnicze:
- kary pieniężne,
- czasowy zakaz organizowania i rozgrywania zawodów, turniejów i pokazów,
- czasowy zakaz udziału klubu i jego zawodników w w/w imprezach,
- czasowe lub stałe zawieszenie działalności treningowej Klubu / sekcji,
- czasowe zawieszenie Klubu sekcji w prawach członka Związku,
- wykluczenie ze Związku;
b) kary dodatkowe:
- zakaz prowadzenia kontaktów zagranicznych.

Rozdział IV

Zasady karania

§ 16

 1. W razie popełnienia kilku przewinień jednocześnie, wymierza się tylko jedną karę zasadniczą, odpowiednio surowszą, uwzględniając wszystkie popełnione przewinienia. Wyjątek stanowi kara walkoweru, która może być nałożona równocześnie z inną karą zasadniczą.
 2. Obok kary zasadniczej wymierzyć można jedną lub kilka kar dodatkowych.Kara dodatkowa nie może być nałożona samoistnie.
 3. W przypadkach, gdy obok kary zasadniczej określonej w czasie wymierzono karę dodatkową również określoną w czasie, bieg kary dodatkowej rozpoczyna się z chwilą odbycia kary zasadniczej.
 4. W przypadku, gdy sprawcami przewinienia jest kilku członków Klubu, każdy członek ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną oddzielnie, zaś sprawę odpowiedzialności Klubu rozpatrują właściwe organy.

§ 17

 1. Karę wykluczenia ze składu kadry narodowej orzeka Zarząd PZKB.
 2. Wykonanie kary dyskwalifikacji wymierzonej czasowo w granicach do 2 lat można warunkowo zawiesić na okres nie dłuższy niż 3 lata.
 3. Zawieszona kara podlega wykonaniu, jeżeli w okresie zawieszenia:
- popełnione zostaną nowe przewinienia,
- ukarany prowadził naganny tryb życia,
- ukarany postępuje sprzecznie z etyką sportową lub zasadami współżycia społecznego.

§ 18

W przypadku przewinień popełnionych przez działaczy i trenerów można również nałożyć kary pieniężne na Kluby przez nich reprezentowane.

§ 19

Rozgrywanie zawodów, sparringów lub występowanie w pokazach z Klubem/sekcją wykluczoną ze Związku, bądź któremu wymierzono jedną z kar zasadniczych określonych w czasie, jest przewinieniem dyscyplinarnym.

§ 20

Zawodnicy po złożeniu wniosku o zmianie barw klubowych lub powstaniu przyczyn skutkujących uzyskaniem czasowego zwolnienia, nie mogą być karani przez Kluby. W takich przypadkach sprawy dyscyplinarne rozpatruje się na wniosek Klubu przez organ dyscyplinarny PZKB.

§ 21

Uprawniony organ dyscyplinarny wymierza karę w granicach przewidzianych niniejszym regulaminem, uwzględniając rodzaj, stopień i okoliczności przewinienia, biorąc pod uwagę cele profilaktyczne i wychowawcze.

Rozdział V

Odpowiedzialność dyscyplinarna

§22

Członkowie PZKB odpowiadają dyscyplinarnie za wszelkie przewinienia wynikające z naruszenia postanowień statutu PZKB, uchwał, zarządzeń i regulaminów wydanych przez PZKB i władze sportowe.

§ 23

O przewinieniach popełnionych za granicą kierownik / trener zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zarząd PZKB w terminie 7 dni od daty powrotu.

§ 24

Członkowie PZKB ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną również w przypadku, gdy przeciwko nim wszczęte zostało postępowanie karne lub karno-administracyjne za czyny, które:
- pozostają w związku z działalnością sportową,
- stanowią rażące naruszenie norm etyczno-moralnych i zasad współżycia społecznego,
- uwłaczają godności reprezentanta Polski.

Rozdział VI

Zawieszenie w prawach członka

§ 25

Zarząd lub Komisja Dyscyplinarna PZKB mogą zawiesić w prawach członka, na którym ciąży zarzut popełnienia ciężkiego przewinienia dyscyplinarnego lub działalności godzącej w interesy Związku. Powoduje to wstrzymanie uprawnień regulaminowych przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich obowiązków nałożonych regulaminem i innymi przepisami Związku.

§ 26

Zawieszenie w prawach członka należy niezwłocznie uchylić, gdy ustaną przyczyny jego zastosowania, upłynie termin zawieszenia lub postępowanie dyscyplinarne zostało zakończone.
Prawo uchylenia zawieszenia przysługuje organowi, który je zarządził lub jednostce nadrzędnej.


Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 27

Prawo wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZKB.

Załączone pliki
msword
Regulamin Dyscyplinarny PZKB.docx
26.03.2015

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL